Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V središču

AJPES 2007 - Poslovanje v letu 2007

Uspeh št. 1

Vsi ključni kazalci nad državnim povprečjem

Upravni odbor GZDBK je na svoji 6. redni seji obravnaval poslovanje gospodarskih družb za leto 2007 na območju Dolenjske in Bele krajine. Podatki, ki jih je zbrala in obdelala družba AJPES, kažejo, da je naša regija po uspešnosti gospodarstva nad slovenskim povprečjem. To potrjujejo vsi ključni kazalci, saj so boljši od kazalcev na ravni države. Poslovanje v minulem letu je hkrati čvrsta in spodbudna osnova za to, da bo naša regija – kljub turbulentnim časom – tudi v prihodnje dosegala dobre rezultate.

Podatki so zajeli 1556 gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine; od tega 1411 mikro družb, 82 majhnih, 31 srednjih ter 32 velikih družb – od tega 25 na Dolenjskem in 7 v Beli krajini. Skupno je bilo v teh gospodarskih družbah 26 554 zaposlenih; kar 15 246 zaposlenih je bilo v velikih družbah.

Družbe in število zaposlenih

Od skupno 1556 družb je bilo na Dolenjskem 1179 družb z 21 224 zaposlenimi; ustvarile pa so 88,5 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje. Od tega je bilo na območju Novega mesta 716 družb s 15 204 zaposlenimi, na območju Trebnjega pa 178 družb z 2419 zaposlenimi. V Beli krajini je bilo lani 377 družb, ki so ustvarile 11,5 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje. Natančneje – v Črnomlju je delovalo 266 družb s skupno 2515 zaposlenimi in v Metliki 108 družb s 1814 zaposlenimi.

Prihodek doma in na tujih trgih

Čisti prihodek je v družbah Dolenjske in Bele krajine lani znašal 4,6 milijarde EUR, 73,5 odstotka tega pa je bilo ustvarjenih v velikih družbah.

Rast prihodkov je bila lani 22,7-odstotna, ustvarjenih pa je bilo 4,6 milijarde evrov prihodkov. Skoraj v celoti – 98,8 odstotka – so to poslovni prihodki. Čisti prihodek, ustvarjen na domačem trgu, znaša 1,6 milijarde evrov in je dosegel 26,3-odsotno rast.

Naša regija je izvozno zelo močna. Prihodke, ustvarjene na tujih trgih, je izkazovalo 429 družb, skupno pa je znašal prihodek, ustvarjen na tujih trgih, 2,8 milijarde evrov in se je povečal za 19,2 odstotka. Na trgu EU so naše družbe ustvarile 2,2 milijarde evrov. Tu je bila dosežena 25,6-odstotna rast, medtem ko je bil na trgih izven EU zabeležen enoodstotni padec. Izvoz na tržišča izven EU je bil dosežen v višini 0,6 milijarde evrov.

Ob tem pa je treba poudariti zanimiv podatek, da je kar 90,7 odstotka celotnega prihodka od izvoza ustvarilo le 16 družb izvoznic. Vendar je na velika podjetja, ki ustvarjajo prihodek v izvozu, vezanih veliko mikro in majhnih podjetij, zato je soodvisnost gospodarstva v regiji tudi iz tega naslova velika.

Zanimiv je tudi podatek o ustvarjenem prihodku od izvoza glede na velikost družbe. Mikro podjetja so v izvozu dosegla 13,9 odstotka svojih prihodkov, majhna podjetja 25,7 odstotka, srednja 32 in velika 74,9 odstotka svojih prihodkov.

Odhodki

Odhodki so lani rasli 23,2-odstotno in so skupno znašali 4,3 milijarde evrov; za pol odstotne točke so bili višji od rasti prihodkov. Kar 98,5 odstotka predstavljajo poslovni odhodki, znotraj tega podatka pa je bil strošek dela 548,4 milijona evrov – rast je bila kar 12,3-odstotna. O uspešnosti regije pričajo tudi podatki o povprečni bruto mesečni plači – rast je bila 5,2-odstotna, povprečna bruto plača pa je znašala 1273 evrov. Bila je višja od povprečja v državi, kjer je bila povprečna bruto plača 1191 evrov. Vendar pa so bile višje od slovenskega povprečja le plače v Novem mestu (1462 evrov) in v Trebnjem (1226 evrov). Plače v velikih družbah so znašale v povprečju 1450 evrov, v srednjih 1071 evrov, v majhnih 1112 in v mikro družbah 976 evrov.

Čisti dobiček

Čisti dobiček (ČD) je lani izkazalo 1151 družb, in sicer v višini 255,2 milijona evrov.  Neto ČD je znašal 247,5 milijona evrov in je bil za 13,3 odstotka višji kot leta 2006. Čisti dobiček so najbolj povečale mikro in majhne družbe; rast tega pa je bila večja v belokranjskih družbah.

Čisto izgubo je izkazalo 339 družb, od tega dve veliki. Skupno je znašala 7,8 milijona evrov.

Dodana vrednost

Dodano vrednost je v letu 2007 ustvarilo 1307 družb, kar je 84 odstotkov vseh družb na Dolenjskem in v Beli krajini. Dodana vrednost je bila ustvarjena v višini 1,1 milijarde evrov ali 40,9 tisoč evrov na delavca, to pa je 20,2 odstotka več kot leto prej. Kar 71,7 odstotka neto dodane vrednosti so ustvarile velike družbe.

okvirček

Podrobna analiza

Spodbudni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine so pomemben dejavnik uspeha ne le za našo regijo, ampak za slovensko gospodarstvo sploh. Vendar ob dejstvu, da večino izvoza ustvari le peščica velikih družb, in ob dejstvu, da je z velikimi družbami povezanih precej mikro, majhnih in tudi srednje velikih podjetij, je bil v razpravi izoblikovan sklep o izdelavi podrobne analize nekaterih gibanj znotraj regije. Tako bo strokovna služba GZDBK izdelala natančno analizo gospodarskih razmer na območju Dolenjske in Bele krajine, in sicer v dveh smereh: kolikšna je povezanost velikih in srednjih družb z majhnimi in mikro družbami ter kakšni bi bili rezultati regije, če ne bi upoštevali npr. dveh najuspešnejših in največjih družb, Krke in Revoza.

Nazaj