Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Sekcija za informatiko

Uspeh št. 1

»Osnovna ugotovitev s področja poslovne informatike je, da je ta v gospodarstvu na območju Dolenjske in Bele krajine zelo razvita, medtem ko za občine oz. širše lokalne skupnosti tega sploh ne bi mogli reči,« je na kratko povzel stanje predsednik sekcije za informatiko Čedo Jakovljevič.

Zato je med cilji te sekcije zapisana tudi podpora lokalnim skupnostim. Da bi dobili dejansko sliko razmer, bodo izpeljali raziskavo glede strojne in programske opremljenosti, ob tem pa želijo pridobiti tudi dejanske podatke o organiziranosti informatike, o razširjenosti uporabe interneta pa tudi o kadrovski strukturi na tem področju. To bo osnova za oblikovanje temeljev za hitrejši razvoj sodobne informacijske družbe na našem območju. Ta pa, poudarja Čedo Jakovljevič, ni le stvar informatikov, saj se dotika vseh sfer življenja in dela. Jamstvo za uspeh je lahko le odločenost, da to hočemo, in naše prepričanje, da zmoremo. Ker na našem območju do sedaj ni bilo asociacije, ki bi povezovala informatike, je odločitev o oblikovanju sekcije zelo dobrodošla. Zato tudi ni prišlo do uresničitve mnogih dobrih idej, rezultat tega pa je, da je stopnja razvitosti informacijske podpore v MO Novo mesto na dnu mestnih občin.

Sekcija za informatiko je strateško naravnala prizadevanja za pospeševanje prehoda z današnjega dejanskega stanja do uresničitve vizije informacijske družbe. Stalnica, poudarja predsednik, je skrb za izobraževanje in pretok informacij. Poudarek je na praktičnem usposabljanju članov in vseh zainteresiranih, temu pa je bil namenjen tudi njihov prvi posvet s predstavitvijo najboljših praks doma in po svetu. Posebno pozornost pa bodo namenili pripravi programov dela za mikro in mala podjetja, ki jim želijo v sklopu GZDBK ponuditi kar največ možnosti in novosti z informacijskega področja. Naloga sekcije je tudi slediti in se prijavljati na razpise za pridobitev sredstev države in Evropske unije za razvoj informacijske družbe v regiji.

Sicer pa so začrtali vrsto dejavnosti, ki so jih že začeli izvajati in sežejo tudi širše v naš prostor. Med vsebinami, ki jih poudarjajo, so tudi spodbujanje uvajanja elektronskega upravljanja in poslovanja v gospodarstvu in upravi, skrb za usposabljanje strokovne javnosti v gospodarstvu in podjetništvu za uporabo informacijskih tehnologij pri poslovanju, pospeševanje zamenjave klasične dokumentacije z digitalno. Podpreti želijo programsko povezavo in razvoj mreže javno dostopnih e-točk, e-učilnic in multimedijskih centrov v regiji. Med nalogami pa je tudi iskanje možnosti za zagotavljanje javno dostopnih računalnikov ter brezplačnega javnega dostopa do mrež in interneta.

Informatika je dala svetu pečat globalne vasi. Vrhunskega znanja je tudi pri nas kar nekaj, sekcija pa ga želi povezati in podeliti med člane GZDBK in tako pospešiti njihov razvoj in razvoj naših lokalnih skupnosti. Zato bo sekcija oz. GZDBK spremljala in opozarjala na usklajenost stopnje razvoja e-storitev ter spodbujala uporabo sodobnih tehnik in tehnologij, sodelovanje pri izboljševanju in zagotavljanju pogojev za stalen razvoj kakovosti življenja, gospodarstva in turizma v regiji – vse to zato, da postanemo ena najbolj konkurenčnih, dinamičnih in ljudem prijaznih skupnosti v tem delu Evrope.

Nazaj