Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V središču

Odločno za avtocesto

Na razširjeni seji UO GZDBK je bila osrednja točka dokončanje avtoceste v najkrajšem razumnem roku in ta zahteva je bil tudi sklep seje, na kateri so bili prisotni tudi minister za promet Patrick Vlačič, direktor DDC Ljubo Žnidar, član uprave Darsa Boštjan Rigler, naši poslanci, gospodarstveniki, župani in načelniki upravnih enot.

Uspeh št. 5

»Avtocesto hočemo takoj!« je zahteva, ki jo je v imenu dolenjskega in belokranjskega gospodarstva in prebivalstva postavil na razširjeni seji UO GZDBK njen predsednik Jože Colarič. Namenjena je bila prometnemu ministru Patricku Vlačiču in direktorju DDC Ljubu Žnidaršiču ter članu uprave Darsa Boštjanu Riglerju. Prisotni so bili tudi poslanci in župani Dolenjske ter Bele krajine in načelniki upravnih enot ter direktorji vseh večjih družb. Seja je potekala na dan, ki je bil sicer napovedan za odprtje avtoceste, pa že ta je bil nekajkrat premaknjen. Pojasnjevanje gostov, zakaj je prišlo do zapletov, ki bo očitno dokončanje dela avtoceste v najboljšem primeru podaljšala do naslednjega junija, Dolenjce in Belokranjce ni zanimalo. Zapleti niso nastali čez noč in niti niso bili nepričakovani, zato je predsednik Jože Colarič opozoril odgovorne na dejstvo, da do sedaj očitno ni bilo vloženega dovolj truda in da ni bilo prave odgovornosti, saj so probleme začeli reševati prepozno in prepočasi .

Direktor GZDBK Franci Bratkovič je prisotne seznanil z nekaj ključnimi podatki uspešnosti gospodarstva v naši regiji, ki je po mnogih pokazateljih precej nad povprečjem v državi. Poudaril je pomen dokončanja avtoceste tako za naše gospodarstvo kot tudi širše. Gostje so si pred sejo UO GZDBK ogledali razstavo o poteku gradnje sodobne avtoceste, hkrati pa tudi zgovorno razstavo o gradnji avtoceste bratstva in enotnosti od Zagreba do Ljubljane, ki je pred dobrimi petdesetimi leti trajala vsega skupaj osem mesecev. Vzporedna prikaza, ki ju je komentirala kustosinja Dolenjskega muzeja Novo mesto Marjeta Bregar, sta še dodatno poudarila kontrast glede na sedanje pristope in postopke, za katere ni sprejemljivih pojasnil in še manj opravičil. Tudi statistika prometnih nesreč, zapletov in težav, ki jih dnevno prinaša nedokončanih 14 km avtoceste, to potrjuje. »Vsake štiri dni se zgodi ena prometna nesreča, na vsaka dva meseca ena oseba umre v prometni nesreči, ena je težje poškodovana,« smo slišali. Policijska poročila so še bolj natančna – za njimi so konkretne osebe in tragike. Poleg tega nedokončani del avtoceste hromi promet in povzroča številne težave. Zanimiva je bila primerjava, da bi tovornjaki iz samo petih največjih podjetij v naši regiji dnevno naredili 7-kilometrsko kolono, tovornjaki iz vseh podjetij pa še enkrat daljšo. Zaradi dnevnih zastojev je motena dobava v naša podjetja, konkurenčnost se z nujnostjo polnjenja skladišč oz. povečevanja zalog zmanjšuje. Naše gospodarstvo je »usodno« odvisno od pretočnosti in dobave »just in time«, zato je direktor Revoza Aleš Bratož opozoril, da je izgraditev avtoceste edini pravi odgovor, saj je za njihovo proizvodnjo nujna pravočasna dostava na tovarniško dvorišče. »Vse ostalo bi bila dodatna cokla,« je bil njegov odgovor ministru, ki je opozoril, da moramo v Sloveniji razvijati tudi druge prometne poti – razumeti je bilo, da ima v mislih predvsem železnico. Za posodobitev te pa bo verjetno minilo še veliko časa.

Tudi pojasnila in razlage o spornih zemljiščih, o potrebnem času za dela na avtocesti, o vprašanju optimalnih vremenskih in ostalih pogojev …, o čemer sta govorila predstavnik Darsa in direktor DDC, niso vplivala na enotno in dokončno zahtevo: avtocesto hočemo takoj! »V pravnem jeziku termin takoj pomeni narediti v čim krajšem možnem času največ in z vsemi najboljšimi sredstvi in z vsemi razpoložljivimi močni. To pomeni, da pričakujemo izgradnjo manjkajočih 14 kilometrov v najkrajšem razumnem času,« je pojasnil predsednik GZDBK Jože Colarič in dejal, da želi GZDBK pomagati pri razreševanju nastale situacije. Minister Patrick Vlačič, ki se je ob nastopu svojega mandata srečal z vprašanjem nedokončanega dela dolenjske avtoceste, je poslušal argumente in spoznal odločnost zahteve, ki jo je postavil predsednik GZDBK. »Naredil bom vse, da bo sklenjen dogovor z lastnikoma obeh zemljišč na trasi avtoceste, ki še nista pridobljeni. Dobrodošla je vključitev GZDBK v pogajanja, kot tudi občine Mirna Peč in Trebnje. Zato upam, da bo do 15. avgusta odstranjena glavna ovira pri gradnji avtoceste med Trebnjim in Novim mestom,« je dejal minister. Poslanec in župan občine Mirna Peč Zvone Lah je povedal, da občinski svet sprejema nov prostorski načrt, ki bi omogočil legalizacijo območja sporne zidanice Lužarjevih v stavbno zemljišče. S tem želijo pospešiti dokončno rešitev, čeprav hkrati tvegajo, da bo ustavno sodišče nov odlok razveljavilo. »Toda druge poti ne vidimo,« je še dejal. Poslanec Ivan Grill je poudaril, da sporna vprašanja v povezavi z gradnjo avtoceste niso le stvar lokalnih skupnosti in lastnikov zemljišč ter odgovornih za gradnjo avtoceste, ampak tudi politike na državni ravni. Za hiter potek so se glasno zavzeli vsi poslanci, kljub nekoliko skeptičnemu oz. zadržanemu začetnemu razmišljanju sta svoj nastop optimistično zaključila tudi predstavnik Darsa in direktor DDC – razumeti ju je bilo, da bo prihodnjega junija dokončan vsaj vozni del avtoceste. Ministrova jasna podpora in napoved odločnega angažmaja pri razreševanju težav pa sta – upajmo – jamstvi za to!

Nazaj