Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja

Komunikacija znotraj podjetja

Nekoč smo govorili o internem informiranju, ki je bilo razumljeno ali kot orodje ali kot orožje; vedno pa je potekalo le v eni smeri. Komunikacija pa je dvosmerna in je osnova za vzpostavitev in negovanje korektnih in ustvarjalnih odnosov. V tokratnih Mnenjih smo se pogovarjali prav o tem – o komunikaciji znotraj podjetja z zaposlenimi.

Uspeh št. 6

Bojan Lukšič, direktor podjetja Sun roller Adriatica, d. o. o., Kanižarica

V našem podjetju namenjamo veliko pozornosti komuniciranju z zaposlenimi. To pa zajema informiranje in tudi iskanje mnenj, pobud itd. Če želimo preseči pričakovanja kupcev, mora biti vsak posameznik seznanjen s cilji podjetja, saj le tako lahko dosežemo popoln angažma in poistovetenje zaposlenih s temi cilji.
Osrednja teža internega komuniciranja je na odgovornih za posamezne delovne skupine – tu je pretok informacij najmočnejši. Menim, da so najpomembnejši osebni stiki, pogovori. Imamo pa tudi svoj časopis, skozi katerega sporočamo novosti, dogajanja, in je zato tudi pomemben informativni in povezovalni medij. V internem časopisu pa imamo samostojno rubriko za izražanje mnenj oz. prispevkov zaposlenih, ki so zelo zaželeni.
Naš moto je poštenost in odkritost. Zaupanje je prvi pogoj za dobro počutje in dobro delo;  komunikacija z zaposlenimi in tekoče seznanjanje z gibanji v podjetju in na trgu pa je zelo močan zidak v gradnji zaupanja.
Danes ima naše podjetje 80 zaposlenih. Zrasli smo iz majhnega kolektiva, in zato nam ni bilo težko vzpostaviti pristne odnose, ki smo jih negovali tudi skozi našo rast.

Marko Hren, direktor podjetja Dana, d. d., Mirna

Moja splošna ocena je, da smo slovenski menedžerji namenjali veliko pozornosti komuniciranju z eksterno javnostjo, malo ali celo premalo pa z interno. Tako kažejo nedavni dogodki, še zlasti v nekaterih velikih sistemih. V podjetjih z velikim številom zaposlenih, v katerih so ti tudi lokacijsko oddaljeni, mora biti sistem internega komuniciranja zelo dobro izdelan, sicer gredo informacije svojo pot in rado se zgodi, da postanejo dezinfromacije. Če sistem internega komuniciranja ni dobro zastavljen in če temu področju ni namenjene dovolj skrbi, obstaja bojazen, da bodo še zlasti do zadnjih v verigi prišle izkrivljene informacije.
V manjšem podjetju, kot je Dana, je glede tega laže. Informiranje poteka prek sindikata, prek sveta delavcev, enkrat na mesec pa po službah, v katerih dobijo zaposleni informacije tudi s sestankov kolegija. Poleg tega pa dvakrat na leto seznanimo vse zaposlene z rezultati poslovanja in z ostalimi pomembnimi vprašanji.
Sem pristaš sprotnega in rednega pretoka informacij. Četudi je treba sporočiti neprijetno informacijo, je to bolje narediti takoj. Z odlašanjem ali celo s prikrivanjem se nič ne reši; prej obratno.

Suzana Simič, direktorica ACER Novo mesto, d. o. o.

Zavedam se, da so dobri odnosi med vodstvom in zaposlenimi v podjetju v kriznih časih še bolj pomembni kot sicer. Oboji doživljajo pritiske in strahove, ki pa niso nujno enaki. Včasih se lahko izkažejo tudi kot preveliki in neupravičeni, zato lahko le stalna komunikacija sproti razrešuje probleme in vnovič preverja vlogo in prispevek vsakega posameznika v podjetju.
Pri komuniciranju v našem podjetju največ dajemo na osebni stik in na spodbujanje zaposlenih k sodelovanju s predlogi za možne izboljšave pri delu. Vse to poteka sproti ob delu, večkrat pa tudi na neformalnih druženjih: ob obiskih kulturnih in športnih prireditev, praznovanjih osebnih praznikov, strokovnih ekskurzijah in izletih ter zborih delavcev. Nenazadnje z rednimi letnimi razgovori ugotavljamo mnenja in stališča zaposlenih. Tako pridobimo izhodišča za izboljšanje tistih delovnih področij, na katerih še obstajajo neizkoriščene zmogljivosti za doseganje še boljših rezultatov.
Opažam, da zaposleni, ki se identificirajo z vrednotami in s cilji podjetja, lahko najbolje prispevajo k uspešnim rezultatom podjetja in s tem tudi k zagotavljanju oz. ohranjanju lastnega delovnega mesta.

Renata Bele, vodja Službe za komunikacije, Revoz

Interno komuniciranje, kar je vsebina dela naše službe, je prepogosto razumljeno predvsem kot obveščanje zaposlenih; vendar pa je komunikacija veliko več. Obveščanje je enosmerna pot, komunikacija pa je interakcija, sodelovanje. V Revozu smo vzpostaviti sistem pretoka informacij med vodstvom, našo službo in zaposlenimi. Ta sistem se je potrdil kot pravi tudi v občutljivejših situacijah, tako kot na primer lansko leto ob prerazporejanju delovnega časa. Komunikacija je potekala transparentno, vodstvo je jasno predstavilo položaj in predvidene ukrepe, tako da so zaposleni razumeli izjemno situacijo in sprejeli način reševanja. Tako kot je pomembna vsebina, je pomemben tudi način, kako to povemo in komu to sporočamo. Pri prenosu informacij je nujno upoštevati specifičnosti posameznih skupin in prisluhniti njihovim vprašanjem in pomislekom. Zato pogosto sodelujemo tudi na animacijskih sestankih, ki potekajo po skupinah v proizvodnji. Da bi še bolj poživili interno komuniciranje, imamo tudi možnost anonimnega posredovanja vprašanj; pri tem pa računamo na kulturno in konstruktivno sodelovanje. Interno komuniciranje je vsekakor področje, ki ga je nujno podpreti in nenehno razvijati.

Nazaj