Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Upravni odbor

13. in 14. seja upravnega odbora

V jesenskem času so se člani UO GZDBK sešli na dveh sejah. Osrednja pozornost je bila namenjena informaciji o poteku gradnje avtocestnega odseka mimo Trebnjega, dejavnostih na južnem delu 3. razvojne osi, problematiki elektroenergetske preskrbe Dolenjske in Bele krajine ter obravnavi predlogov izhodišč programa dela in finančnega načrta za leto 2010. Seveda se prisotni niso mogli izogniti niti trenutnim zaostrenim gospodarskim razmeram. Na koncu so poudarili, da je komunikaciji z zaposlenimi treba posvetiti dovolj pozornosti.

Uspeh št. 6

Gradnja manjkajočih avtocestnih odsekov pospešeno napreduje. Zemeljska dela so skoraj končana, viadukt Ponikve je povezan, izvaja se meteorna kanalizacija, na pomembnem delu trase so izvedene nosilne plasti asfalta. V oktobru je bil dosežen dogovor z lastnikom zemljišča pri Mirni Peči Srečkom Lužarjem. Hišo so porušili, izvajalci zdaj končujejo izdelavo nasipa. Tik pred zdajci, tj. v začetku decembra, je bil podpisan tudi sporazum z Mirkom Kovačičem, lastnikom preostalega manjkajočega zemljišča. S tem podpisom so odstranjene še zadnje ovire. Izvajalcem je naklonjeno tudi vreme in verjamemo, da bo odprtje težko pričakovanega manjkajočega avtocestnega odseka najkasneje junija prihodnje leto. GZDBK je s svojim dejavnim pristopom reševanja težav dal pomemben prispevek.

Južni del 3. razvojne osi. Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2009 sprejela sklep o pripravi dokumentacije za sprejem treh državnih lokacijskih načrtov. Trasa južnega dela osi je predvsem zaradi velike dolžine (skupaj približno 80 km) razdeljena na tri odseke:

• odsek od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu skozi predor do priključka Maline,
• odsek od priključka Maline v smeri proti Metliki do MMP Metlika in v smeri proti Vinici, mimo Semiča do priključka Črnomelj jug in
• odsek od priključka Črnomelj jug do MMP Vinica.

V nadaljevanju je Družba Republike Slovenije za ceste kot investitor pripravila razpis za izbor izvajalcev za projektiranje prvega odseka. Z izvajalci so vse pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije že podpisane, zdaj poteka pridobivanje soglasij nosilcev urejanja prostora. Odprt je razpis za drugi odsek, medtem ko je za tretji odsek še v pripravi. Po časovnem načrtu Ministrstva za okolje in prostor je sprejem uredb o državnih prostorskih načrtih za prvi odsek predviden julija 2012. Člani UO GZDBK so vnovič poudarili, da je izgradnja južnega dela 3. razvojne osi skupaj z zahodno navezovalno cesto mimo Novega mesta izrednega pomena za prebivalce in gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine.

O pomenu južnega dela 3. razvojne osi in zanesljivi elektroenergetski preskrbi za Belo krajino so govorili tudi udeleženci srečanja, ki je potekalo 23. novembra na pobudo župana občine Črnomelj Andreja Fabjana. Osrednja točka je bila namenjena predstavitvi in podpori predlogu Zakona o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2010-2015. Na srečanju so bili prisotni župani belokranjskih občin, poslanka državnega zbora, predstavniki občinskih svetov, gospodarskih družb in civilne družbe. Skupna je bila ocena, da je infrastruktura ključna za zmanjševanje razvojnega zaostajanja Bele krajine. Še posebej je bil izpostavljen pomen južnega dela 3. razvojne osi.

Izhodišča za program dela sledijo dosedanjim dejavnostim zbornice, in sicer izvajanju izobraževanj, delovanju sekcij, zastopanju stališč gospodarstva in zavzemanje za regijske projekte ter svetovanje podjetjem. Pri finančnem načrtu je upoštevan večji obseg prihodkov in odhodkov v primerjavi z načrtovanim za letošnje leto. Višina članarin naj bi tudi v prihodnje ostala nespremenjena.

Nazaj