Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Začasni izvoz blaga

Zvezek A. T. A.

Uspeh št. 3

Zvezek A. T. A. (angleško A.T.A. Carnet) je mednarodni carinski dokument za brezcarinski začasni uvoz blaga (v drugo državo podpisnico konvencije), ki bo v enem letu vnovič izvoženo v nespremenjeni obliki. Pravno to področje ureja Konvencija o začasnem uvozu oz. instanbulska konvencija (Uradni list RS MP št. 22/2000), v Evropski uniji pa še Carinski zakonik Skupnosti in izvedbena uredba Carinskega zakonika Skupnosti. A. T. A. zvezke izdajajo izključno trgovinske ali gospodarske zbornice, ki so včlanjene v Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC) v Parizu.

Prednosti uporabe zvezka A. T. A.

 • poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in drugih dajatev za začasno uvoženo blago;
 • en zvezek A. T. A. omogoča, da z istim blagom obiščete neomejeno število držav podpisnic konvencije A. T. A. v okviru enoletnega roka veljavnosti;
 • z enim dokumentom uredite vse carinske transakcije: začasni izvoz, tranzit, začasni uvoz, vnovični izvoz in vnovični uvoz;
 • zagotovitev jamstev za plačilo carinskih dajatev, če blago iz kakršnega koli razloga ne bi bilo izvoženo v določenem roku.

Glavne kategorije blaga, za katere se uporablja zvezek A. T. A.

Zvezke A. T. A. lahko uporabljajo tako pravne kot fizične osebe predvsem za začasni uvoz:

 • vrednih vzorcev ali reklamnega materiala;
 • blaga za predstavitve in uporabo na sejmih in razstavah;
 • profesionalne opreme;
 • raziskovalne opreme;
 • učnega materiala itd.

Zvezki A. T. A. se ne uporabljajo za začasni uvoz pokvarljivega in potrošnega blaga ter blaga, namenjenega za predelavo, oplemenitenje ali popravilo.

Začasni izvoz predmetov kulturne dediščine

Za začasni izvoz predmetov kulturne dediščine potrebujete poleg zvezka A. T. A. tudi ustrezno dovoljenje, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

Pridobitev A. T. A. zvezka

Postopek za pridobitev zvezka A. T. A.: pri nakupu zvezka A. T. A. dobi vlagatelj poleg obrazca zvezek A. T. A. še vlogo za izdajo A. T. A. zvezka z izjavo o obveznostih vlagatelja ter navodila za izpolnjevanje. Pravilno izpolnjen zvezek A. T. A., vlogo za izdajo zvezka A. T. A. in potrdilo o plačilu zavarovalne premije oddate v potrditev zbornici.

Omejitve pri izdaji A. T. A. zvezka

V določenih primerih je treba za izdajo A. T. A. zvezka pridobiti soglasje zavarovalnice.

 • za samostojne podjetnike, mala podjetja in društva za skupno vrednost nad 30.000,00 EUR,
 • za srednja, velika podjetja in javna podjetja za skupne vrednosti blaga nad 120.000,00 EUR,
 • za fizične osebe za skupne vrednosti blaga nad 5.000,00 EUR.

Posebne omejitev veljajo za izdajo A. T. A. zvezkov za izvoz  pravega nakita, ur in žlahtnih kovin.

Pri določanju skupne vrednosti blaga se upoštevajo vrednosti blaga iz vseh še veljavnih zvezkov ter vrednost blaga, za katerega vlagatelj zahteva izdajo novih zvezkov. Pridobitev soglasij zavarovalnice je lahko povezana z dodatnimi zavarovanji oz. drugimi oblikami jamstva. Postopek izdaje zvezka A. T. A. je zato lahko daljši.

Končanje začasnega uvoza

Začasni uvoz se praviloma konča z vnovičnim izvozom in uvozom blaga v eni ali več pošiljkah. Rok za vnovični izvoz blaga, uvoženega z zvezkom A. T. A., nikakor ne sme presegati obdobja veljavnosti zvezka A. T. A., ki je vedno eno leto.

Rok vnovičnega izvoza blaga

Po konvenciji o začasnem uvozu blaga zvezek A. T. A. velja eno leto. Carinski organi lahko določijo krajši rok za vnovični uvoz (izvoz). Pri vračilu blaga bodite pozorni tudi na roke, ki jih določijo carinski organi posameznih držav.

Nazaj