Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

2. Posvet sekcije za okolje in energijo

Voda - energija - okolje

Uspeh št. 8

Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, je Sekcija za okolje in energijo organizirala svoj 2. posvet. Z njim smo si želeli izmenjati izkušnje s področja ravnanja z vodo in energijo. Voda, rdeča nit posveta, je z vidika kemije preprosta spojina vodika in kisika. S človeškega vidika pa ni tako preprosto, saj je kar 97 % vode slane, 2 % pa jo je ujete v sneg in led. Tako nam za gojenje pridelkov ter oskrbo z vodo v industriji in gospodinjstvu ostane odstotek sladke vode. Voda je osnova materinega mleka, kačjega strupa, medu in solz. Voda je bistven element za naše preživetje.

V uvodnem strokovnem referatu Voda: življenjski prostor, recipient in strateška dobrina je predavatelj z Biotehniške fakultete v Ljubljani Mihael Jožef Toman pritegnil udeležence posveta z izbranimi slovenskimi primeri: z organskim onesnaževanjem (Temenca, Prečna), s fizičnimi spremembami strug, z regulacijami nižinskih vodotokov, s problematiko Idrijce, Soče in Tržaškega zaliva zaradi živega srebra ter s toksičnimi nevarnostmi v stoječih vodah in jezerih. Vsi predstavljeni primeri so jasno pokazali, da nas skrbi predvsem za nas in ne za okolje, ker smo obremenjeni z lastnimi težavami in problemi.

V nadaljevanju je Tomaž Žagar iz podjetja GEN Energija prikazal strateško presojo vplivov na okolje različnih tehnologij za proizvodnjo električne energije. Zaključki so: naravni viri morajo ostati tudi prihodnjim generacijam (zaloge jedrskega goriva so večje kot zaloge fosilnih goriv), okolje ne sme biti trajno degenerirano (vplivi jedrskih elektrarn na okolje so primerljivi z vplivi OVE, odpadkov je malo in radiotoksičnost zaradi naravnega razpada z leti izginja), temeljne dobrine (električna energija) morajo biti dosegljive vsem socialnim kategorijam.

V referatu Tehnologija prihodnosti ogrevanja, hlajenja in prezračevanja sta Milan Šturm z Inštituta za visoke tehnologije in sisteme in Matej Dulc iz podjetja Dulc predstavila sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja objektov z izkoriščanjem sonca in zemlje. Prednosti sistema so v zmanjšanju izpustov CO2, do 10-krat manjši specifični porabi fosilnih goriv za ogrevanje in hlajenje ter majhnih obratovalnih in vzdrževalnih stroških.

Drugi del posveta je vključeval primere dobrih praks na področju ravnanja z vodo in odpadno vodo. Irena Čarman je predstavila dejavnosti na področju racionalne rabe vode in odpadne vode v podjetju Krka: preprečevanje izgub pitne vode, uporabo obdelane rečne vode v procesih čiščenja, recikliranju zajetih hladilnih vod v fermentacijski proizvodnji, vpeljavo BAT tehnologij, dvig okoljske ozaveščenosti. Cilj podjetja ostajata stalno izboljševanje kakovosti očiščene odpadne vode in doseganje emisij, ki so pod zakonsko dovoljenimi mejami.  

Janez Zupančič iz podjetja Revoz je poudaril, da je Revoz že danes tovarna z najmanjšo porabo vode na vozilo v skupini Renault in predstavlja referenco tudi v širšem obsegu evropske avtomobilske industrije. Stalno izboljševanje se v podjetju izvaja med drugim z največjim možnim zmanjšanjem porabe vode na vozilo, vnovično uporabo že obdelane odpadne vode in opustitvijo uporabe organskih biocidov za pripravo hladilnih vod.

Komunala Novo mesto po besedah Istoka Zorka dnevno iz 42 črpališč načrpa 13 000 m3 vode, od tega se za prehrano porabi manj kot 1 % te vode. Vodnih izgub v sistemu je za približno 23 %. Kakovost surove vode je ustrezala v manj kot 50 % odvzetih vzorcev, eden od razlogov, zakaj je temu tako, je tudi v tem, da pijemo, kar polijemo. Igor Ilar je predstavil odvajanje in čiščenje odpadnih vod na območju upravljanja Komunale Novo mesto. Širitev omrežja in povečanje števila čistilnih naprav sta stalnici zadnjih nekaj let. Težave so povezane s staranjem omrežja, ekološka zavest na tem področju se krepi in gradijo se hišne čistilne naprave.

Po koncu posveta so udeleženci med neuradnim kramljanjem izmenjali ideje in dodatne poglede na obravnavane teme. Pri naslednjem posvetu si želimo, da bi se predstavila tudi uspešna manjša podjetja v regiji.

Nazaj