Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pomena učinkovite rabe energije se premalo zavedamo

Uspeh št. 8

Pod pojmom energetika večina najprej pomisli na proizvodnjo energije, malokdo pa na učinkovito rabo energije, varčevanje ali zmanjšanje porabe, čeprav je pomen teh ukrepov zelo velik.

Najcenejša je neporabljena energija.

Energetska odvisnosti Evrope od nafte in zemeljskega plina je eno od ključnih vprašanj, ki  zadeva kakovost življenja na tem prostoru v prihodnosti.

Zavedajoč se tega dejstva je tudi EU sprejela določene cilje. Do leta 2020 želimo za 20 % zmanjšati porabo energije, povečati delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, na 20 % in zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za 20 %.

Slovenija v tej zgodbi ni nobena izjema, tudi v našem energetskem kolaču delež naftnih derivatov v zadnjih letih presega 55 %. Preveč. Od energije so odvisni naš gospodarski razvoj, konkurenčnost, proizvodnja hrane, skratka vse.

Znižati moramo porabo in energije

Slovenija porabi kar 40 % energije za ogrevanje stavb, ki so večinoma energetsko neučinkovite. V letu 2009 smo samo za ogrevanje v Sloveniji porabili okoli 800.000.000 litrov kurilnega olja, to je približno toliko, kot porabimo motornih bencinov.

Možnosti za energijske in finančne prihranke na področju ogrevanja so največji.

V razvitih evropskih državah posvečajo učinkoviti rabi energije več pozornosti in denarja.

Neracionalna raba energije je  pot v siromaštvo. Energetsko siromašna Danska se je že ob prvi naftni krizi leta 1970 zavedla pomena racionalne rabe energije in uvedla ukrepe, s katerimi je zaustavila rast porabe. Poraba ne narašča že 40 let. Danes velja za energetsko najbolj učinkovito državo v Evropi. Hkrati pa je s ciljem zmanjšanja energetske odvisnosti iskala nove lastne vire in jih našla predvsem v vetrni energiji. Seveda pa je kljub temu Danska v tem času imela gospodarsko rast. Proizvodnja vetrnih elektrarn pomembno prispeva k povečanju danskega BDP in danes obvladuje že prek 50 % svetovnega tržnega deleža vetrnih elektrarn. Tako so v problemu prepoznali priložnost in jo izkoristili.

V sosednji Avstriji, ki je glede energetske učinkovitosti tudi med vodilnimi v Evropi, je pospešena energetska prenova obstoječega stanovanjskega fonda eden glavnih načinov doseganja ciljev za zaščito podnebja. Avstrijci so se očitno zavedli, da so učinki seveda ugodni ne samo za lastnike stavb, temveč tudi za doseganje evropskih okoljskih zavez kot za domače gospodarstvo.

Proces energetske prenove stanovanj seveda ni rezultat naključij, temveč načrtne politike, katere sestavni del so tudi sheme subvencioniranja, ki imajo v Avstriji dolgoletno tradicijo.

Na Dunaju je bil že leta 1984 ustanovljen stanovanjski sklad, ki je odgovoren za nakup zemljišč za gradnjo socialnih stanovanj, pripravo in razvoj projektov ter izvedbo ukrepov za prenovo, svetovanje, usklajevanje in nadzor nad namensko porabo subvencij za energijsko prenovo.

Avstrijci so se očitno zavedli, da je tudi na področju sociale bolje investirati del denarja v energetsko sanacijo socialnih stanovanj, pri katerih se vložek v določenem času povrne, kot dajati sredstva neposredno v obliki socialne pomoči, ki pa se lahko porablja tudi za manj upravičene namene.  

Priložnost za oživitev gospodarstva

Glavni problem sedanje krize za Slovenijo je, da pretežno izvozno usmerjeno gospodarstvo nima dovolj naročil in bo na kratki rok težko našlo nove trge. Gradbeništvo je ena primarnih gospodarskih panog, od katerega so odvisne številne druge panoge. Vse izdelke in storitve, ki se tičejo energetske sanacije zgradb, kot so npr. novo stavbno pohištvo , vse vrste izolacij fasad, ogrevalne naprave in napeljave, lahko ponudijo domači proizvajalci . Pri teh projektih denar ostane v Sloveniji. Za uvoz energentov pa moramo odšteti veliko denarja. Nesprejemljivo je, da zaradi neracionalne rabe velik del energije oziroma denarja izpuhti v zrak.

Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah bo precej zaostril pogoje glede učinkovitosti novih objektov, vendar realno gledano v Sloveniji ni več pričakovati širjenja novogradenj.

Slovenija mora predvsem poiskati in uvesti učinkovite načine pospeševanja energetske sanacije obstoječih stavb. Zgledujmo se po sosedih.

Nazaj