Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Anketa o zadovoljstvu članov

Ste zadovoljni z nami?

Uspeh št. 8

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je bila aprila 2007 ustanovljena z namenom povezovanja gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine s poudarkom na regionalnem delovanju in podpori regijskemu gospodarstvu. V februarju 2010, v tretjem letu delovanja, smo izvedli anketo, da bi ugotovili, kako so člani zadovoljni z našimi storitvami. Z anketo smo raziskovali, katere so ključne značilnosti storitev zbornice z vidika potreb, zahtev in pričakovanj naših članov, katere dodatne dejavnosti ali storitve bi morali nuditi svojim članom ter mnenje članov o kakovosti dela GZDBK.

Uporabljena metoda je bila anketni vprašalnik, ki je vseboval 15 vprašanj. Vprašalnik je temeljil na pridobivanju podatkov o določenem področju obravnave na podlagi vnaprej predlaganih odgovorov. Člane smo spraševali, zakaj so se včlanili v zbornico, s katerimi težavami se soočajo pri delovanju njihovega podjetja, kako lahko GZDBK najbolj učinkovito pomaga pri teh težavah, ali izpolnjujemo njihova pričakovanja, kako lahko zbornica poveča vrednost njihovega članstva, ali berejo glasilo Uspeh ter ali se udeležujejo naših dogodkov. V drugem delu so člani ocenjevali stopnjo zadovoljstva po lestvici od 1 do 5, pri čemer so ocenjevali naslednje elemente: storitve GZDBK, delo zaposlenih in spletno stran. Zanimalo nas je tudi mnenje članov ali naj GZDBK naredi kaj novega ali drugače. Zadnje vprašanje je bilo odprto, saj so nam člani lahko sporočili svoj komentar.

Anketa je potekala anonimno. Vprašalnik je bil v elektronski obliki poslan vsem 280 članom GZDBK. Od tega smo prejeli vrnjenih 76 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 27,1 % poslanih anket. Sodelujoče smo spraševali po številu zaposlenih v podjetju, iz katerega prihajajo. Analiza teh podatkov je pokazala, da smo uspeli pridobiti razmeroma reprezentativen vzorec članov zbornice.

Anketa je pokazala, da so največ članov pritegnile izobraževalne dejavnosti GZDBK. Sodelujoči iz podjetij, ki zaposlujejo do 50 ljudi, so kot pomembna razloga navajali tudi zastopanje stališč in interesov članov ter strokovno pomoč in svetovanje, medtem ko so anketiranci iz večjih podjetij navajali kot pomembnejše razloge tudi mreženje med poslovnimi subjekti. Poleg ponujenih odgovorov so anketiranci kot pogost razlog za članstvo navajali, da je to izraz pripadnosti regiji.

Glede na odgovore anketirancev tako iz manjših kot večjih podjetij sta v njihovem delovanju največji težavi slaba plačilna disciplina ter zakonodaja. Podjetja se veliko spopadajo z nelojalno konkurenco, visokimi stroški dela in davčnimi obremenitvami. Od GZDBK se največ pomoči pričakuje na področjih spreminjanja zakonodaje in izobraževanja ter pričakujejo več dejavnosti pri pridobivanju sredstev in podajanju informacij. Od zbornice si želijo, da bi delovala kot mrežni in povezovalni člen med člani zbornice ter da bi prirejala še več dejavnosti za neformalna srečanja med člani. Na teh področjih vidijo največjo neizkoriščeno vlogo GZDBK.

Na vprašanje ali se udeležujejo dogodkov, ki jih pripravlja zbornica, je odgovorilo 95 odstotkov sodelujočih, od katerih jih je 13 % izjavilo, da nikoli niso bili na nobenem dogodku. Ostali se udeležujejo predvsem izobraževalnih dejavnosti, kot so seminarji, posveti ali delavnice. Kot najbolj pogost razlog za neudeleževanje dogodkov GZDBK člani navajajo prezaposlenost, kar 88,2 %. Med ostale razloge člani navajajo nezanimivo temo, neprimeren čas ter da je dogodkov preveč in se ne morejo udeležiti vseh.

V nadaljevanju smo sodelujoče pozvali, da ocenijo svoje zadovoljstvo s posameznimi storitvami, ki jih nudi GZDBK. Na to vprašanje je v celoti odgovorilo 45 % anketirancev, ki so s storitvami na splošno zadovoljni. Nekoliko izstopata obveščanje o dogodkih in izobraževalne  dejavnosti, s katerimi so zelo zadovoljni, nekaj manj pa so izrazili zadovoljstva z delovanjem GZDBK na področju mednarodnega sodelovanja in pridobivanja sredstev.

Na vprašanje o delu zaposlenih v zbornici je odgovorilo 80 % vprašanih. Najbolje so ocenili odnos zaposlenih do sogovornikov ter pripravljenost pomagati članom. Sicer so člani zelo zadovoljni z delom zaposlenih, saj so vse ponujene lastnosti ocenili z nadpovprečnimi ocenami.

Prav tako so člani v anketi izrazili naklonjenost glasilu Uspeh, saj večina članov, ki je odgovarjala na vprašanja o branosti, prebere vse oz. pretežni del glasila. Letos je GZDBK prenovila svoje spletne strani, zato smo sodelujoče pozvali, da ocenijo njeno vsebino. Po pričakovanjih člani  največ obiskujejo zavihka, ki se najbolj spreminjata in osvežujeta. To sta koledar dogodkov in novice.

Z anketo o zadovoljstvu članov smo pridobili veliko koristnih ocen in pobud za spremembe sedanje ponudbe in storitev GZDBK. Cilj raziskovanja je bila analiza vseh zbranih stališč in mnenj članov vzorčne skupine, ki je sodelovala, za nadaljnje izboljševanje kakovosti naših storitev in boljšo informiranost naših članov.

ZAHVALA

Sodelavci GZDBK se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali v anketi o zadovoljstvu uporabnikov. Vabimo vas, da svoje pripombe in želje še naprej posredujete na naše naslove.

Nazaj