Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovanje

Regija ohranja dobre rezultate poslovanja

Člani Upravnega odbora GZDBK so se na 17. seji seznanili s podatki Ajpesa o poslovanju gospodarskih družb v minulem letu. Letu, ki ga je regija prenesla bolje kot ostale regije, saj so bili izkazani rezultati poslovanja kljub zaostrenim gospodarskim razmeram tudi v letu 2009 nad povprečjem Slovenije.

Uspeh št. 9

Minulo leto so družbe v Sloveniji sklenile z najslabšimi poslovnimi rezultati v zadnjih petih letih, saj so prvič ustvarile manj skupnih prihodkov kakor leto prej, ob tem pa so se skupni odhodki zmanjšali manj kot skupni prihodki. Tako so izkazale le še slabo tretjino čistega dobička leta 2008.

Leto 2009 so zaznamovala večja gospodarska nihanja

Cene življenjskih potrebščin so se povečale za 0,9 %, kar je najmanj v zadnjih petih letih (v letu 2008 je bila njihova rast 5,7 %). Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se prvič v petih letih znižale, in sicer za 0,4 % (v letu 2008 je bila njihova rast 5,6 %). Obseg industrijske proizvodnje se je občutno zmanjšal, in sicer za 16,9 %. Pokritost uvoza z izvozom je znašala 94,1 %, kar je največ v zadnjih petih letih. Znižala pa se je tudi povprečna temeljna obrestna mera, znašala je 1,12 %, kar je najmanj v zadnjem petletnem obdobju, v letu 2008 je bila 6,18-odstotna.

Na drugi strani so se prihodki družb naše regije v primerjavi z letom 2008 zmanjšali manj kot tisti na ravni države. Na tujih trgih so dolenjsko-belokranjske družbe še vedno dosegle bistveno večji del prihodkov kot v povprečju vse družbe v Sloveniji. V primerjavi z letom 2008 pa so izkazale za 14 % manjši neto čisti dobiček, medtem ko je bil ta na ravni Slovenije manjši kar za 68 %.

Družbe Dolenjske in Bele krajine so pri tem v vseslovenski kolač prispevale 6,1 % prihodkov, 5,8 % odhodkov, 6,9 % neto dodane vrednosti in kar 37,5 % neto čistega dobička.

Številčno prevladujejo mikro družbe, v rezultatih velike

Lani je bilo v naši regiji 1750 družb. Skupaj so zaposlovale 25 968 delavcev, kar je 4,6 % manj kakor leto prej oz. na ravni med letoma 2006 in 2007. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1438 evrov in je bila višja od državnega povprečja za 10 %. Največje zmanjšanje števila zaposlenih je bilo zabeleženo v Beli krajini, ki tudi sicer beleži slabše rezultate.

Na zbirne podatke o poslovanju družb naše regije so tako kot v minulih letih tudi letos najbolj vplivali podatki 31 velikih družb. Te so lani ustvarile 74 % prihodkov vseh družb, 95 % neto čistega dobička in zaposlovale 56 % vseh zaposlenih regije. 

Celotni prihodki regije so se v letu 2009 znižali za 7,7 % in so znašali 4.395,2 milijona evrov. Dve tretjini (63,3 %) prihodkov so družbe ustvarile s prodajo na tujih trgih. Delež prihodkov, doseženih na tujih trgih, se je v primerjavi z letom 2008 povečal, in sicer za 3,2 odstotne točke, delež prihodkov, doseženih  na domačem trgu pa zmanjšal za 3,8 odstotnih točk. Na ravni države je bil delež prihodkov doseženih na tujih trgih bistveno nižji in je znašal 26,4 %, kar kaže na večjo izvozno usmerjenost naše regije, ki k slovenskim prihodkom od prodaje na tujih trgih prispeva 15 %.

Prihodki, neto dodana vrednost, dobiček

Družbe na območju Dolenjske in Bele krajine so – glede na minulo leto –  znižale neto dodano vrednost za 4,5 %. Največ neto dodane vrednosti so ustvarile velike družbe. Na zaposlenega je bilo lani ustvarjenih 43,3 tisoč evrov neto dodane vrednosti, kar je za 2 % manj kot v letu 2008 in za 27 odstotkov več kot v družbah na ravni države, kjer je ta znašala 34,1 tisoč evrov. Neto dodano vrednost na zaposlenega so v primerjavi z letom 2008 povečale le velike družbe, in sicer za 3 %.

Ustvarjeni čisti dobiček družb Dolenjske in Bele krajine je bil v letu 2009 za 206 milijonov evrov večji od izkazane čiste izgube, kar pomeni, da so te v letu 2009 ustvarile toliko neto čistega dobička. Ta se je v letu 2009  v primerjavi z letom 2008 zmanjšal za 32,6 milijona evrov oziroma za 13,7 %. Občutno zmanjšanje neto čistega dobička so imele majhne, mikro in srednje družbe, medtem ko je bil pri velikih družbah za 1 % nižji kot v letu 2008. Velike družbe so izkazale 95 % neto čistega dobička. V primerjavi z letom 2008 so rezultate poslovanja najbolj poslabšale belokranjske družbe, ki so poslovale z negativnim čistim rezultatom.

Regija bolje od Slovenije

Kazalniki uspešnosti poslovanja imajo za družbe Dolenjske in Bele krajine višje vrednosti in odražajo uspešnejše poslovanje – boljšo gospodarnost, produktivnost in dobičkonosnost kapitala od slovenskih družb. Zadolženost regijskih družb je v povprečju manjša kot zadolženost slovenskih družb, pokrivanje sredstev z ustreznimi viri pa boljše. Lahko rečemo, da je regija bolje prenesla zaostrene gospodarske razmere kot Slovenija kot celota. Regijski kazalci bi bili boljši od vseslovenskih, tudi če bi iz analize izločili Krko.

DRUŽBE DOLENJSKE IN V BELE KRAJINE v letu 2009

3,2 % slovenskih družb je ve letu 2009 ustvarilo

6,9 % slovenske dodane vrednosti

14,7 % slovenskega izvoza

37,5 % slovenskega dobička

Nazaj