Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

16.9.2013 - Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah (RR-skupine) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 – KROP 13.

Namen

Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah (RR-skupine) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.

Cilj

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR-skupin v podjetjih, ki še nimajo RR-oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR-oddelkov z novo RR-skupino na novih razvojno- raziskovalnih področjih. Rezultat programa vzpostavitve RR-skupine,  prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, je vzpostavljena nova RR-skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost  Republike.

Predmet

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR-skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti in programa razvoja RR- skupine.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

Višina nepovratnih sredstev

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 9.700.000,00 EUR, in sicer:

  • namenska sredstva EU – ESS v višini 8.245.000,00 EUR,
  • slovenska udeležba v višini 1.455.000,00 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je največ do 400.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti.

Dinamika sofinanciranja posamezne potrjene operacije  bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdani sklep o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.

Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do zaključka  razpisa.

Rok oddaje vlog

Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 11. 10. 2013.

Predvideno je eno odpiranje vlog javnega razpisa. Odpiranje prispelih vlog zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih ministrstva in sicer 16. 10. 2013. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Več o razpisu in oddaji vloge

 

Foto: Photokanok/FreeDigitalPhotos.net

Nazaj