Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

14.1.2021

Ministrstvo za javno upravo poziva k podaji morebitnih obrazloženih komentarjev oz. predlogov na javno obravnavo osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju. Osnutek predloga zakona najdete na povezavi, spodaj povzemamo poglavitne spremembe.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do srede, 20. 1. 2021, do 14. ure na e-naslov pravnasluzba@gzs.si in v vednost na info@gzdbk.si. Po prejemu komentarjev oz. predlogov bodo v Pravni službi GZS pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za javno upravo.

Povzetek poglavitnih rešitev:

• delen prenos Direktive 2019/882/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L št. 151 z dne 7. 6. 2019 str. 70) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/882/EU);

• na splošnem področju nekoliko dviguje mejne vrednosti mejne vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju dvigujejo iz 20.000 EUR za blago in storitve ter projektne natečaje na 30.000 EUR brez DDV, za gradnje pa iz 40.000 EUR na 60.000 EUR brez DDV;

• morebitno nedelovanja sistema, ki omogoča elektronsko oddajo prijav in ponudb, na kar posamezni naročnik nima vpliva, ni razlog, da postopek zgolj iz takšnega razloga ne postane neuspešen;

• širi nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in večjo odgovornost na njihovi strani pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb;

• dodaja tri nove izjeme od uporabe pravil javnega naročanja. Prva dodana izjema se nanaša na javna naročila na splošnem področju, in sicer za tista naročila, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali oddaje v najem. Takšna izjema je smiselna, saj določeni naročniki (npr. javni lekarniški zavodi) v nekem deležu izvajajo tudi povsem tržno dejavnost, kot je prodaja kozmetike in podobnega asortimaja, ki je na voljo tudi v drugih trgovinah, pri čemer jih zavezanost kupovati te izdelke po pravilih javnega naročanja lahko v tržnem delu postavlja v slabši položaj kot njihove konkurenčne ponudnike. Enako velja tudi za drugo in tretjo novo izjemo, ki se nanašata na javno naročanje blaga, ki je namenjeno za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije, predvsem z namenom promocije lokalnih izdelkov, in za javna naročila živil, s čimer se bo povečala možnost sodelovanja z lokalnimi pridelovalci in predelovalci slovenske hrane oziroma živil;

• nacionalni postopek naročila male vrednosti se dopušča v vseh primerih, kjer objava obvestila v Uradnem listu EU ni potrebna;

• uvaja rok, v katerem mora naročnik odgovoriti na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov);

• obveznost naročnikom, da v primeru zastavljenega vprašanja na portalu javnih naročil nanj odgovorijo najkasneje v desetih dneh po prejemu vprašanja;

• obvezna objava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izključno na portalu javnih naročil, ukinja pa se možnost objave te dokumentacije na posameznih drugih spletnih mestih;

• obveznost razveze pogodbe v primeru ugotovljenih kršitev pri gradnjah ni potrebna v določenih okoliščinah (Gradnje namreč praviloma predstavljajo kompleksen projekt, ki ga ni mogoče prekiniti med izvajanjem, ne da bi to vplivalo na dodatne stroške, časovne zamude, odgovornosti različnih izvajalcev gradnje in ustreznost in stabilnost samega dokončanega projekta, kar je v nasprotju (in nesorazmerno) z načelom gospodarnosti porabe javnih sredstev.);

• dopuščanje ponudnikom, da morebitne neplačane davke in prispevke poravnajo v roku, ki ga določi naročnik, pri čemer morajo poravnati vse obveznosti, ki zapadejo v plačilo ne zgolj, do roka, ko je ponudnik oddal ponudbo, temveč do dne plačila oziroma poravnave terjatev, ki ga določi naročnik;

• jasneje določa diskrecijsko pravico naročnika, ko predložena dokazila utemeljeno ne pojasnijo nizke ravni cene ali stroškov, da lahko takšno ponudi tudi zavrne;

• naročnikom skrajšuje rok za sprejem odločitve o končanem preverjanju in ocenjevanju iz 90 dni na 60 dni.

 

Image courtesy of tawatchai at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj