Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Namig meseca je namenjen vsem članom GZDBK. V njih vas mesečno obveščamo in opominjamo na aktualne finančno računovodske teme. Za vas jih pripravljajo člani Sekcije računovodskih servisov (SRS).

 

2014

JANUAR

O POTNIH NALOGIH SE PO NOVEM MESEČNO POROČA NA DURS

 

Kaj pomeni dobro pripravljen potni nalog?

O potnih nalogih je že veliko povedanega in napisanega, vendar računovodje še kar naprej prejemajo v knjiženje nepopolno izpolnjene naloge, brez ustreznih prilog in podobno. Zaposleni bodo tokrat morali za rednost in popolnost poročanja o poslovnih poteh poskrbeti bolje, saj je s 1. 1. 2014 potrebno potne naloge pisati in izplačevati sproti, kar nekatera podjetja prej niso upoštevala. O potnih nalogih je treba mesečno poročati na DURS z REK obrazcem. Oddati ga je treba do konca meseca v naslednjem mesecu po izplačilu oz. najbolje pri izplačilu plač, skupaj z ostalimi poročili. 

Vsebina potnega naloga z zakonom ni predpisana, prav tako ne z računovodskimi standardi. Obliko in vsebino potnega naloga si določi vsako podjetje samo z internim aktom (glej SRS 21.7), vendar so nekateri podatki na nalogu nepogrešljivi za dokazovanje, da je poslovni dogodek, ki ga izpričuje, verodostojen. Nalog za službeno potovanje naj bo izdan v naprej in v pisni obliki, podpiše ga direktor ali pooblaščena oseba. Potni nalogi morajo biti zaporedno oštevilčeni, sistem številčenja pa je lahko določen znotraj posameznega podjetja.

Med pomembnejšimi vsebinami potnega naloga je podatek o namenu potovanja, ki naj bo primerno opisan. Obračun potnih stroškov mora biti natančno izpolnjen, podpisan in obračunan v sedmih dneh po končani službeni poti. Pri obračunu upoštevamo samo dejansko prevožene kilometre in nastale stroške. Potni nalogi naj bodo opremljeni z vsemi dokazili, ki jih prejmete na službeni poti. Ne bo odveč, če boste priložili tudi druge račune ali listine, ki ne služijo za povračilo, temveč za dokazilo, da je bila pot dejansko opravljena. Hotelski račun mora biti izdan na ime osebe ali pa na ime podjetja. V primeru, da se glasi na ime podjetja, mora biti na računu obvezno navedeno ime osebe.

Obračun kilometrin in dnevnic je priporočljivo redno preverjati, saj nepravilno izpisane in obračunane potne naloge lahko inšpektorji uvrstijo med davčno nepriznane odhodke, kar predstavlja finančne in davčne posledice tako za izplačevalca kot tudi za upravičenca.

Tokratni namig je pripravil Aleš Plantan, član izvršilnega odbora SRS in direktor računovodskega servisa Finskatt, d. o. o. 

2013

MAJ

KAKO SE IZOGNEMO OBRAČUNU ZAMUDNIH OBRESTI?


Predvsem je zelo pomembno, da so pred plačilom posamezne davščine pravočasno dostavljeni dokumenti za obračun v računovodstvo, da lahko računovodja pravočasno pripravi obračun. Pri tem je potrebno dobro sodelovanje med računovodjo in naročnikom.

DDV zapade v plačilo zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Prispevki in davki od plač za zaposlene (prispevki za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevki za zaposlovanje, za starševsko varstvo in dohodnina) se plačujejo na dan izplačila dohodka. Prispevki za socialno varnost za zasebnike in lastnike podjetij, ki so zavarovani na podlagi 040 se plačajo 15. mesecu za pretekli mesec. Vkolikor je 15. dan v mesecu sobota, nedelja ali praznik, zapade obveznost naslednji delovni dan. Davčni odtegljaj dohodnine za obresti, dividende in dohodke iz oddajanja premoženja v najem in se plača ob izplačilu dohodka. Dokončni poračun davka od dobička in davka iz dejavnosti se plača na podlagi davčnega obračuna v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna. Davčni organ vrne preveč plačani znesek najpozneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Akontacija davka od dobička pravnih oseb in akontacija davka od dohodka iz dejavnostidospejo v plačilo na zadnji delovni dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je 10. dan v mesecu sobota, nedelja ali praznik, zapade obveznost naslednji delovni dan.

Tokratni namig je pripravila Kristina Tratar, članica izvršilnega odbora SRS in direktorica računovodskega servisa FIS knjigovodstvo.

 

2012

DECEMBER

KAKO BOSTE OBDAVČILI SVOJE DOHODKE V NOVEM LETU?

 

Sprejeti zakon obdavčitve dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov  (t. i. »pavšalna obdavčitev«) prinaša določene ugodnosti za samostojne podjetnike kot tudi pravne osebe, vendar ali ste seznanjeni z vsemi postavkami zakonov, ki omenjeno obdavčitev obravnavajo (ZDDPO-2I, ZDoh-2l, ZDavP-2F)?

Samostojni podjetniki boste sicer oproščeni vodenja poslovnih knjig in tako administrativno razbremenjeni, zadoščala bo samo evidenca izdanih računov. Obračunan dohodek z vaše strani ne bo šel v letno odmero dohodnine, ker boste tu dokončno obdavčeni. Družbe pa boste še vedno obvezane voditi poslovne knjige, kot tudi končni obračun in plačevati akontacije kot doslej.

Dejstvo je, da v bistvu tu ne gre za pavšalno obdavčitev, saj bi potem plačali davek v istem znesku ne glede na velikost vaših prihodkov. Tu pa boste samostojni podjetniki v vsakem primeru plačevali davek v višini 6 % dejanskih prihodkov, četudi bi bil po dejanskih stroških vaš dohodek bistveno manjši. Pravne osebe boste plačevale davek sicer po splošni stopnji 17 % (drugo leto), vendar boste za primer izplačila deleža v dobičku, dodatno obdavčeni še s 25 % davkom. Vprašanje, ki še vedno »visi v zraku« je, ali bo omenjena obdavčitev dohodka smiselna, če ne bo dvignjen sam prag za sistem obračunavanja DDV na 50.000 €, saj boste šele takrat oproščeni vodenja evidenc DDV. Dobro je tudi vedeti, da si samostojni podjetniki kot tudi pravne osebe ne boste mogli uveljavljati davčnih olajšav, tudi neizkoriščenih olajšav in nepokritih izgub iz preteklih let. Enako velja tudi za splošne in osebne olajšave pri s. p. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo, ko bodo vaši prihodki presegli 50.000 €?

Skratka, ne prehitevajte s svojimi odločitvami, saj je poslovanje vsakogar od vas specifično in je dobro, da se posvetujete s svojimi računovodji. Za končno odločitev imate še nekaj časa, za samo priglasitev na DURS, če boste šli na novi sistem, pa do 31. 3. 2013!

Tistim, ki boste ostali v starem sistemu obdavčitve, pa še informacija, da v davčnem obdobju za leto 2013 ne boste več mogli izkoristiti celotne izgube iz prejšnjih let, le 50 % davčne osnove tekočega leta.

Letošnje davčno leto bomo zaključili še po starih zakonih, kjer lahko že ob vsem znanem dodamo, da je upravičencem iz Pokolpja davčna olajšava za investicije, ki so se pričele od 17. 2. 2012 in kasneje, zvišana na 70 %. Ker si že vrsto let prizadevamo, da bi bila investicijska olajšava veljavna tudi za nepremičnine in drugo opremo, vam damo majhen namig o hrvaški zakonodaji, ki tu nima omejitev, posebej po letos sprejetem Zakonu o spodbujanju investicij in napredku investicijskega okolja, ki vključuje številne spodbudne mere za nove investicije podjetnikov.

Če ste pripravljeni na nove izzive v novem letu, poslovne priložnosti so tu!

Namig je pripravila Katarina Bosanac, članica izvršilnega odbora SRS in vodja računovodskega servisa FINET, d. o. o.


NOVEMBER

ČAS JE ZA LETNI POPIS ALI INVENTURO

 

Inventura čisti podjetje in hkrati opozarja poslovodstvo na napake delovnih postopkov in zaposlenih, ki so morebiti pripeljali do razkoraka med dejanskim in knjigovodskim stanjem ter posledicami tega. Še več. S popisom odkrijemo napake in nedoslednosti celotnega poslovnega sistema, iz česar sledi, da je letni popis premoženja in obveznosti ena pomembnejših vsakoletnih dejavnosti vseh podjetij, ki so zavezana izdelavi bilance stanja. Naloga podjetja torej je, da s popisom ugotovljene razlike uredi, in sicer tako, da zagotovi, da so računovodski podatki realni.

Dolžnost podjetij do popisa sredstev in obveznosti do virov je predpisana s 54. členom ZGD-1, SRS 2006, Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za subjekte, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Podrobnejša pravila za izvedbo popisa lahko podjetja opredelijo v internem Pravilniku o popisu, ki je podrejen Pravilniku o računovodstvu ter je organizacijsko in vsebinsko izhodišče za izvedbo popisa.

Namig je pripravila Frančiška Renuša, samostojna podjetnica računovodskega servisa Admin plus.

 

OKTOBER

ZAKAJ MORATE IMETI PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU?

 

Kako opredelite nabavo opreme manjših vrednosti (telefonov, tiskalnikov, orodij, delovnih pripomočkov ipd.)? Je to poraba materiala, drobni inventar ali celo opredmeteno osnovno sredstvo, ki ima določeno dobo koristnosti? Na kakšen način določite dobo koristnosti?

Vsako podjetje naj bi v svojih aktih zapisalo izbrane možnosti, katerih se drži pri poslovnih odločitvah in poslovanju. Vkolikor je pravilnik o računovodstvu napisan sistematično, pregledno ter upošteva organizacijsko strukturo in procese v podjetju, bo znatno pripomogel k preglednosti poslovanja. Predvsem bo v pomoč odgovornim osebam kot opora pri vrednotenju, opredeljevanju poslovnih dogodkov in odločanju. Pomemben je tudi vidik primerljivosti podatkov v poslovnih izkazih med leti, zunanji uporabnik pa bo lahko pridobil celotno informacijo o pomenu posamezne postavke v izkazih.

Ali veste, da je dober pravilnik o računovodstvu:

• tisti, ki je sestavljen predvsem oz. samo za vaše podjetje, 
• sestavljen s strani tako odločevalske ekipe kot računovodje, 
• tisti, ki ga osebe, ki jih pravilnik zadeva, dobro poznajo in tudi upoštevajo.

Za pomoč pri snovanju novega ali izboljšavi obstoječega računovodskega pravilnika vam priporočamo tudi gradivo 4. računovodskega posveta SRS, ki smo ga imeli 4. oktobra 2012 v Dolenjskih Toplicah.

Namig je pripravil Aleš Plantan, član izvršilnega odbora SRS in direktor računovodskega servisa Finskatt. 

 

SEPTEMBER

LASTNIKI PODJETIJ SI BODO DOBIČKE PO 1. 1. 2013 IZPLAČEVALI Z VIŠJIMI DAVKI

 

Sprememba Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS 40/2012 z dne 30. 5. 2012) prinaša višjo obdavčitev izplačila dividend in obresti fizičnim osebam, in sicer jo zakon iz sedanjih 20 % zvišuje na 25 %. Spremenjena obdavčitev bo veljala za izplačila po 1. 1. 2013. 

Za lastnike, ki so fizične osebe, pri izplačilu dobička to pomeni večjo davčno obremenitev. Ob tem opozarjamo, da je Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS 30/2012 z dne 26. 4. 2012) predpisal postopno zniževanje davka od dohodkov pravnih oseb iz 20 % na 15 %. Ob upoštevanju zvišane obdavčitve izplačila dobičkov to pomeni, da bo skupna obdavčitev v prvih letih po uvedbi obeh sprememb višja kot v poznejših.

Vkolikor nameravate v vašem podjetju izplačevati dobičke, bodite pozorni na zgornje datume. V letu 2013 bodo izplačila dobičkov najdražja glede na to, da se % davka od dohodka pravnih oseb zmanjšuje postopoma. 

Namig je pripravila Renata Škedelj, direktorica računovodskega servisa Doksia, d. o. o.


AVGUST

KODEKS POKLICNE ETIKE RAČUNOVODIJ

 

Kodeks poklicne etike računovodij spada med najpomembnejša pravila (vodila), ki jih morajo pri svojem delu spoštovati računovodje in sicer takoj za zakonodajo ter računovodskimi standardi. Pri nas za računovodje obstaja več kodeksov, ki sta jih izdala Slovenski inštitut za revizijo in Zbornica računovodskih servisov. Kot člani mednarodnega združenja računovodij IFAC pa morajo člani Slovenskega inštituta za revizijo spoštovati tudi mednarodni kodeks za računovodske strokovnjake. Vsi tovrstni kodeksi temeljijo na istih načelih: načelo odgovornosti, načelo zaupnosti, načelo neoporečnosti, načelo nepristranskosti in neodvisnosti ter načeli strokovne kompetentnosti in poklicne skrbnosti.   

Namig je pripravila Marija Tomc Muc, članica izvršilnega odbora SRS in direktorica računovodskega servisa Biro Bonus.

 

JULIJ

PRAVICA DO ODBITKA ZA DDV TUDI PRI NEPORAVNANIH PREJETIH RAČUNIH

 

S črtanjem  66. a člena iz zakona o DDV (ZDDV-1F, UL RS št.: 38/12 z dne 25. 05. 2012) se davčnim zavezancem, prejemnikom računov, omogoča, da si  DDV odbijejo tudi v primerih, ko računa še niso plačali ali pa ga niso vključili v sistem obveznega pobota.

Davčni zavezanec Slovenije si torej lahko odbije ves, še neuveljavljen DDV. Nekateri so to že naredili s prvim mesečnim (obračun za maj) oz. s prvim trimesečnim obračunom (april - junij), za vse neuveljavljene prejete račune, ob začetku veljavnosti te zakonodajne spremembe.    

Namig je pripravila Kristina Tratar, članica izvršilnega odbora SRS in direktorica računovodskega servisa FIS knjigovodstvo.

 

JUNIJ

SPREMEMBA ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2H – Uradni list RS št. 30 z dne 26. 4. 2012)

 

Od 01. januarja 2012 veljajo naslednje spremembe: 

  1. Olajšava za raziskave in razvoj se povečuje na 100 %.
  2. Olajšave za investicije se povečujejo na 40 %, odpravljena je tudi omejitev olajšav v znesku 30.000 eurov.
  3. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je spremenjena, in sicer se bo od davčne osnove postopno zniževala do 15 %, tako da je za leto 2012 18 % od davčne osnove, za leto 2013 bo stopnja davka 17 %, za leto 2014 pa 16 %. Že izračunane akontacije davka za leto 2012 na podlagi davčnega obračuna za leto 2011 se ne preračunavajo na nižjo stopnjo.   

 

SPREMEMBA ZAKONA DOHODNINI (ZDoh -2J– Uradni list RS št. 30 z dne 26. 4. 2012)

 

Od 01. januarja 2012 veljajo naslednje spremembe: 

  1. Olajšava za raziskave in razvoj se povečuje na 100 %.
  2. Olajšave za investicije pri ugotavljanju davčne osnove dohodka iz dejavnosti in olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se povečujejo na 40 %.

Namig so pripravili v podjetju AVDITOR, d. o. o.

 

MAJ

ZVIŠANJE KONCESIJSKE DAJATVE RAVNO V ČASU, KO SE ZAPOSLUJE NAJVEČ ŠTUDENTOV

 

S 1. 6. 2012 stopi v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki prinaša dvig koncesijske dajatve za študentsko delo na 23 %, dodatna koncesijska dajatev ostaja 2 %.

Predlagamo vam, da naredite obračune za preteklo obdobje tako, da jih bodo na študentskih servisih obračunali do 31.05.2012, ki je zadnji dan, ko se koncesijska in dodatna koncesijska dajatev še obračunata po 14 %. 

Delodajalci bodo na neto zaslužek študentov ali dijakov dolžni plačati koncesijsko dajatev v višini 23 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 % ter davek na dodano vrednost v višini 20 % na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev. Za delodajalce, davčne zavezance, ki odbijajo vstopni davek se torej strošek študentskega dela poviša za 9,65 %.

V 119. členu ZUJF se predlaga zvišanje davka pri izplačilu dobička z 20 % na 25 %. V kolikor nameravate izplačati dobiček lahko pri izplačilu do 1. 6. 2012, ko zakon stopi v veljavo, prihranite 5 % davka. Enako velja tudi pri prodaji delnic. 

Namig je pripravila predsednica SRS in direktorica računovodskega servisa Finline Vesna Gregorič.