Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za kakovost

Vloga Sekcije za kakovost

Sekcija za kakovost je strokovno delovno telo, ki v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator dejavnosti na področju kakovosti. Pri tem ima sekcija vodilno vlogo v regiji za spodbujanje in pospeševanje izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in procesov ter ukrepov za ekološko proizvodnjo. Istočasno sekcija povezuje podjetja na področju kakovosti. S spodbujanjem kulture celovitega obvladovanja kakovosti zbornica članom sekcije nudi podporo, izmenjavo znanja, praktičnih primerov, mnenj in zamisli. 

Sekcija je sestavljena iz članov GZDBK, uspešnih podjetij Dolenjske in Bele krajine in širše. Deluje in oblikuje vsebino programa delovanja na sejah izvršnega odbora Sekcije za kakovost, ki sprejema pobude vseh članov zbornice, organizira strokovna srečanja in dogodke sekcije, izobraževanja, izmenjave dobrih praks in je posredno vključena v delovanje Slovenskega združenja za kakovost.

Poslanstvo

S popularizacijo kulture kakovosti Sekcija za kakovost spodbuja odličnost delovanja in vrednot podjetij ter ostalih organizacij in nenazadnje celotne skupnosti na Dolenjskem in v Beli krajini.

Vizija

Sekcija za kakovost pri GZDBK je prepoznaven, vodilni spodbujevalec kakovosti in odličnosti v regiji ter širše.

Zgodovina

Delo Sekcije za kakovost Dolenjske in Bele krajine je bilo pred letom 2007 vtkano pod okrilje GZS Območne zbornice Novo mesto. V decembru 1997 je Upravni odbor GZS - Območna zbornica Novo mesto ustanovil Odbor za kakovost za področje Dolenjske in Bele krajine. Z namenom širjenja kakovosti tudi na področje inovativne dejavnosti se je odbor v letu 2001 preimenoval v Odbor za kakovost in inovativnost. GZS Območna zbornica Novo mesto je 2007, zaradi spremenjenega Zakona o gospodarskih zbornicah, prenehala obstajati. Tako se je v septembru 2007 novoustanovljena Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine odločila podpreti delovanje Odbora za kakovost in inovativnost Dolenjske in Bele krajine tudi v prihodnje. Septembra 2007 je ustanovila Sekcijo za kakovost in inovativnost. Ker se je Sekcija za kakovost in inovativnost skozi leta vse bolj razvijala v dve strokovno zahtevni in obsežni veji, se je 22. 6. 2021 iz nje izločila inovativnost. Tako sta nastali Sekcija za kakovost in nova samostojna Sekcija za inovativnost.