Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2017 je prejelo podjetje Kolpa, d. d., Metlika

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 - Kolpa, d. d., Metlika

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Andreja Da Silva in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 31. 8. 2018. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2017 dodeli priznanje podjetju Kolpa, d. d., Metlika. Utemeljitev komisije:

»V podjetju KOLPA, d. d., Metlika, v katerem je sedaj zaposlenih 433 delavcev, vse od začetka delovanja leta 1978 rastejo z lastnim znanjem in razvojem. Prav zato sodijo danes med vodilne proizvajalce kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi. 

Inovativnost, drznost, sodobnost in vrhunska kakovost so vrednote, ki gradijo mednarodni ugled podjetja KOLPA in dajejo pečat njihovim lastnim blagovnim znamkam, osvajanju novih trgov in razvoju novih tehnologij. V aprilu 2017 so ustvarili nov evropsko usmerjen program Solutions z namenom direktnega nastopa pri investitorjih, tako da so dejavni na področju gradbeništva, zdravstva ter notranje opreme hotelov in ostalih poslovnih prostorov. 

V Kolpi se zavedajo, da so sodelavci ključni za uspeh podjetja. Prav zato posebno pozornost namenjajo vlaganju v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Notranja izobraževanja temeljijo predvsem na prenosu znanj in veščin med sodelavci na različnih ravneh. Potrebe po izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v Kolpi določa tekoči razvoj v posameznem sektorju in predvsem zahteve kupcev. Ciljno izobražujejo ključne kadre za nove kompetence, ki se za posamezno delovno mesto zahtevajo. Zaposleni lahko tudi sami predlagajo izobraževanja, ki jih vodje upoštevajo, če je skladno s potrebami dela.

V podjetju imajo izdelan dokument »Matrika usposobljenosti« za zaposlene. Pri letošnji zunanji presoji ISO 9001 in 14001 je kadrovska služba dobila pohvalo za sistematično obvladovano matriko kompetenc. V njej so zapisana znanja, ki jih delavec obvladuje. Matrika se sprotno dopolnjuje in ažurira. Z matriko si uspešno pomagajo pri prerazporejanju delavcev na druga delovna mesta.

Velik poudarek dajejo mentorstvu. Vsi na novo zaposleni delavci imajo določenega mentorja. Mentorji v podjetju so s pooblastilom predsednika uprave imenovani za izvajanje usposabljanja in uvajanja v delo novo zaposlenih in premeščenih sodelavcev. Imajo izdelana navodila mentorjem za izvajanje programa, postopkov in nalog teoretičnega ter praktičnega usposabljanja za delo in tudi usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu.

Kolpa se zaveda pomena vlaganja v nova znanja tudi za nove generacije. Prav zato si že vrsto let z ustrezno politiko štipendiranja zagotavljajo nove visoko izobražene delavce. Omogoča pa tudi izvajanje obveznih strokovnih praks in počitniškega dela za dijake in študente. 

V Kolpi posebno pozornost namenjajo zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev starejšim sodelavcem, sodelavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo ter invalidom, saj je v interesu vseh, da je vsak zaposleni pri delu učinkovit, uspešen ter zadovoljen. Prav tako se posebej posvetijo zaposlenim, ki so se po dolgotrajni bolniški odsotnosti vrnili na delo.

Imajo razvit sistem nagrajevanja, ki omogoča določanje delovne uspešnosti, napredovanje v višje plačilne razrede pa tudi plačilo študija ob delu in izobraževanj ter nagrade posameznikom za izredne dosežke. Spodbujajo inovativnost in nagrajujejo podane koristne predloge.

Vsake dve leti merijo zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko klimo v podjetju. Z merjenjem klime ugotavljajo zadovoljstvo zaposlenih s kakovostjo, inovativnostjo, motiviranostjo, zadovoljstvo s strokovno usposobljenostjo in učenjem ter z odnosi na delovnem mestu, z delovnimi pogoji, vodenjem, komuniciranjem, nagrajevanjem in s pripadnostjo podjetju. Zadnje merjenje zadovoljstva je bilo v aprilu 2018. Rezultati ankete so pokazali stabilno klimo in dobro zadovoljstvo zaposlenih. Visoka pripadnost podjetju se odraža tudi v majhni fluktuaciji (4,9 %) in nizki bolniški odsotnosti (4,1 %).

Na podlagi rezultatov merjenja zadovoljstva zaposlenih direktorji sektorjev in vodje obratov v sodelovanju s sodelavci pripravijo ukrepe za potrebne izboljšave na tistih področjih, kjer so bile ocene nižje. Izvedli so izboljšave na področju komuniciranja in informiranja z uvedbo oddelčnih sestankov in koordinacije med oddelki. Zaposlene na njih neposredno seznanjajo s trenutno situacijo v podjetju in sicer z doseženimi rezultati, odprtimi naročili, investicijami, z vsemi novostmi pa tudi preko internega časopisa in zborov delavcev. Učinkovitost ukrepov se spremlja na svetu za kakovost, ožjih sestankih, timih in razgovorih.

Enkrat letno organizirajo srečanje vseh zaposlenih, upokojencev in poslovnih partnerjev. V času velikonočnih in novoletnih praznikov vsi zaposleni prejmejo tudi darilo. Za upokojence organizirajo silvestrovanje. Otroke zaposlenih obdarujejo z Miklavževim darilom.

V podjetju KOLPA, d. d., Metlika imajo odgovoren partnerski odnos do družbenega okolja in posameznikov, kar se kaže tako v lokalnem kot širšem okolju. Kolpina družbena odgovornost se kaže v številnih projektih in donacijah na dobrodelnih akcijah, kulturnih prireditvah, športnih dogodkih ter podpori rasti in razvoju okolja ter kakovosti življenja in dela prebivalstva. Zavedajo se, da bodo s pozitivnim odnosom do ljudi in okolja še naprej gradili Kolpin ugled, tako doma kot v tujini.

Vse navedeno dokazuje, da je Kolpa v 40 letih z vključevanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih uspešno oblikovala svoj poslovni model. S sistemom notranjega prenosa znanj in mentorstva ter širšim izobraževanjem in usposabljanjem je utrdila trdnost uspešnega poslovanja ter zagotovila stalno rast in razvoj. Ambiciozna mednarodna usmerjenost tako temelji na celoviti skrbi za zaposlene ter vlaganju v njihovo rast in razvoj. Poleg tega pa neposredna vpetost v življenje in delo ožjega ter širšega okolja dokazuje, da je skrb za ljudi in okolje sestavni del  njihove organizacijske kulture. Zato si ob 40-letnici delovanja Kolpa zasluži priznanje za vzorno ravnanje s človeškimi viri.«