Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Program dela

Usmeritve in namen delovanja sekcije 

 • Oblikovanje vsebin, poti ter varoval s katerimi bi vplivali na lokalno in državno okolje iz vseh področij sekcije. (Celovit pristop oblikovanja vsebinskih stališč sekcije s katerimi nastopamo v lokalnem in državnem okolju.)
 • Oblikovanje izobraževalnih vsebin, ki jih izvaja zbornica.
 • Sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi združenji s področja delovanja sekcije ter vključevanje v konkretne akcije (karierni sejmi, forumi, projekti, sekcije Slovenske kadrovske zveze idr.).
 • Višanje standarda na področju ravnanja s človeškimi viri na območju Dolenjske in Bele krajine. (Spoštovanje in izboljševanje standardov in kodeksa dobrega ravnanja s človeškimi viri, ki služijo podjetjem v naši regiji.)
 • Vzpostavitev standardov usposabljanja bodočih kadrov na območju Dolenjske in Bele krajine
 • Organiziran in usklajen pristop do vseh šolskih sistemov v regiji, na vseh nivojih, in sicer: 
  • glede oblikovanja stališč do novih izobraževalnih programov,
  • glede oblikovanja izbirnih vsebin po posameznih programih in
  • partnerskem pristopu k sodobni opremi učnih delavnic.
  •  glede oblikovanja izbirnih vsebin po posameznih programih in
    partnerskem pristopu k sodobni opremi učnih delavnic
 • Oblikovanje modela za promocijo poklicev, ki jih gospodarstvo te regije potrebuje, skupno z Obrtno podjetniško zbornico, Zavodom za zaposlovanje in šolami.
 • Spodbujanje izvajanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice, ki jih regija potrebuje.
 • Oblikovanje predlogov za izbiro predstavnikov, ki zastopajo interese regijskega gospodarstva na področju ravnanja s človeškimi viri ter vodenje evidence le teh zaradi posredovanja stališč.
 • Oblikovanje stališč pri sprejemanju zakonodaje, kolektivnih pogodb ipd. ter posredovanje predlogov za spremembe na ustrezne naslove.

Letni plan aktivnosti 

 • Seje izvršilnega odbora SRČV (3-5x)
 • Letni zbor članov SRČV
 • Razpis za podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK
 • Organizacija in izvedba izobraževanj (3x)
 • Skupne aktivnosti z DKD DBK
 • Organizacija in izvedba dne ravnanja s človeškimi viri DBK in podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK 
 • Skupni nastop na karierno zaposlitvenih sejmih
 • Forumi dobrih praks
 • Delovanje in spremljanje v projektih, ki so vsebinsko skladni z delovanjem in poslanstvom sekcije
 • Posodabljanje spletne strani SRČV