Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Program dela Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV)

Vloga in namen sekcije v regiji in širše:  

 • Oblikovanje vsebin s katerimi vplivamo na lokalno in državno okolje iz vseh področij sekcije.
 • Oblikovanje izobraževalnih vsebin, ki jih izvaja zbornica za namen krepitve kompetenc kadrovskih strokovnjakov in kompetenc ostalih zaposlenih.
 • Sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi združenji s področja delovanja sekcije ter vključevanje v konkretne akcije (karierni sejmi, forumi, projekti, sekcije Slovenske kadrovske zveze idr.).
 • Višanje standarda na področju ravnanja s človeškimi viri na območju Dolenjske in Bele krajine. (Spoštovanje in izboljševanje standardov iz kodeksa ravnanja s človeškimi viri, ki služijo podjetjem v naši regiji.)
 • Vzpostavitev standardov usposabljanja bodočih kadrov na območju Dolenjske in Bele krajine
 • Skupni nastopi članov na karierno zaposlitvenih sejmih pod okriljem GZDBK z namenom krepitve pomena, ugleda in prepoznavnosti regijskih delodajalcev. (Skupaj nastopamo na aktualnih sejmih v regiji, na vseslovenskih sejmih in na sejmih v tujini. Nastopamo kot skupina tako analogno, torej na konkretni fizični lokaciji, kot virtualno, kjer se nastopi izvajajo na spltnih portalih. Več o skupinskem sejemskem nastopu 19. 10. 2023 v Ljubljani. O skupinskih sejemskih nastopih podjetij, članov GZDBK, ki smo jih pričeli izvajati v letu 2008 in o zgodovini delovanja sekcije, je zapisano v Zborniku: 10 let ravnanja s človeškimi viri.)
 • Organiziran ter usklajen pristop do vseh šolskih sistemov v regiji, na vseh nivojih, in sicer: 
  • oblikovanje stališč do novih izobraževalnih programov,
  • oblikovanje stališč glede vsebin po posameznih programih in
  • partnerski pristopa k omogočanju sodobne opreme za namen učnih delavnic, ki jih izvajajo šole v sklopu izobraževalnih programov ali za mlade, ki se pripravljajo na vstop v delovne procese ali za zaposlene, ki se izobražujejo ali usposabljajo za poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje/zaposluje.
  •  glede oblikovanja izbirnih vsebin po posameznih programih in
    partnerskem pristopu k sodobni opremi učnih delavnic
 • Oblikovanje modela za promocijo poklicev, ki jih gospodarstvo te regije potrebuje, skupno z Obrtno podjetniško zbornico, Zavodom za zaposlovanje in šolami.
 • Spodbujanje izvajanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklice, ki jih regija potrebuje.
 • Oblikovanje predlogov za izbiro predstavnikov, ki zastopajo interese regijskega gospodarstva na področju ravnanja s človeškimi viri ter vodenje evidence le teh zaradi posredovanja stališč.
 • Oblikovanje stališč pri sprejemanju zakonodaje, kolektivnih pogodb ipd. ter posredovanje predlogov za spremembe na ustrezne naslove.

Letni program dela sekcije: 

 

 • 3-5 sej IO SRČV (januar – december)
 • Letni zbor članov SRČV (januar – marec)
 • Razpis za podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK (maj)
 • Predlogi za izobraževanja z namenom dviga kompetenc kadrovikov in ostalih zaposlenih v podjetjih (januar – december)
 • Organizacija in izvedba strokovno svečanega dneva sekcije – Dan ravnanja s človeškimi viri in podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK (oktober)
 • Skupinski nastopi na karierno zaposlitvenih sejmih; od 2009 uspešna podjetja nastopajo skupaj pod okriljem GZDBK na kariernih sejmih; 
  • regijski nastopi: v Šolskem Centru Novo mesto (21. 3. 2024)
  • vseslovenski nastopi: na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (9. 5. 2024) in v Cankarjevem domu v Ljubljani 24. 10. 2024;
 • Forumi dobrih poslovnih praks – ogledi podjetij ali projektov (januar - december)
 • Delovanje in spremljanje v projektih, ki so vsebinsko skladni z delovanjem in poslanstvom sekcije (trenutno pri projektu SRC-EDIH od septembra 2022)
 • Skupne aktivnosti z DKD DBK (januar - december)
 • Pobude na regijskih in nacionalnih uradih (januar – december)
 • Posodabljanje spletne strani SRČV