Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2019 je prejelo podjetje L-TEK d. o. o.

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Sašo Miklavc in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 10. 9. 2020. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2019 dodeli priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK dvema prejemnikoma, in sicer podjetju L-TEK, d. o. o. iz Šentjerneja in gospe Metki Wachter, desetletni predsednici Sekcije seniorjev pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Utemeljitev komisije:

»Podjetje L-Tek,  d. o. o. je specializirano za izdelavo prototipov za visokotehnološke izdelke majhnih in srednje velikih serij. Poslovni partnerji so visokotehnološka podjetja, ki jim L-Tek ponuja celovite rešitve ali pa zgolj posamezno storitev v posamezni fazi procesa razvoja ali/in proizvodnje. Vsi procesi se izvajajo v okolju skladnem z mednarodnimi uredbami in standardi kakovosti.

L-Tek, d. o. o. je enoosebna družba, ki se je v 26 letih delovanja razvila v visokotehnološko podjetje, ki danes zaposluje več kot 60 delavcev, med katerimi je skoraj četrtina visoko izobraženih inženirjev, ki so specialisti na svojem področju. Na podlagi kakovostnega znanja in bogatih izkušenj zaposlenih, podjetje iz leta v leto uspešno raste. Vse temelji na njihovih ključnih vrednotah podjetja, ki so: kakovost, fleksibilnost, inovativnost in dolgoročno partnersko sodelovanje. 

Družba je izvozno usmerjena. Svoje izdelke in storitve trži na tržiščih evropskih držav in ZDA.  Glede na panogo, v kateri deluje podjetje, je med 104 podjetij po dobičku na 11. mestu in je nad slovenskim povprečjem. Podjetje zaznamuje vsakoletni dvig prihodkov in dobička. Glavni razlogi za rast se odražajo v multiplikativnih učinkih povečanja vlaganj v zadnjih letih na področju lastnega razvoja izdelkov in storitev, optimizaciji poslovanja, kontinuiranih vlaganj v izobraževanja in razvoj zaposlenih. Ustvarjeni dobiček investirajo v razvoj, v znanje in v posodabljanje ter v nakup nove strojne opreme za proizvodnjo, s čimer se posledično povečuje obseg proizvodnje ter prodaje, kakor tudi število zaposlenih.

V letu 2016 je podjetje pričelo z reorganizacijo. Imenovali so  vodje oddelkov in v letu  2017 posodobili sistematizacijo delovnih mest. Uvedli so drugi nivo vodenja z določitvijo koordinatorjev v proizvodnji, z namenom lažjega obvladovanja proizvodnih procesov. Organizacijska klima v podjetju temelji na vrednoti fleksibilnosti in hitrem uvajanju sprememb, saj je fleksibilnost ena izmed najpomembnejših konkurenčnih prednosti njihovega podjetja.

Vodenje in organiziranje procesov v podjetju izvajajo usposobljeni in motivirani  sodelavci vodstvenega tima podjetja, z dolgoletnimi izkušnjami s področja razvoja in proizvodnje v elektronski industriji. Vodstveni tim je ključen za motiviranje zaposlenih pri doseganju skupnih ciljev podjetja. Vzor zaposlenim predstavlja direktor podjetja, ki s svojimi dosežki in načrti za prihodnost venomer postavlja najvišje smernice v rasti in razvoju podjetja kot celote. Med stalno rastjo podjetja je vseskozi poudarjal pomembnost komunikacije z zaposlenimi in stalnega prenosa informacij. V sodelovanju  z zunanjimi strokovnjaki za mehke veščine vodenja so uvedli letne razgovore in spodbudili aktivno sodelovanje zaposlenih pri vpeljavi sistema kakovosti. Vodje oddelkov opravljajo kvartalne razgovore z zaposlenimi.

V podjetju imajo vpeljan kompetenčni model, ki ga spremljajo preko matrike kompetenc. V matriki se spremljajo znanja in veščine, ki jih delavec obvladuje. Matrika se sprotno dopolnjuje in prenavlja ter predstavlja osnovo za pregled napredka posameznega sodelavca in postavitev njegovih ciljev in napredka, ki se določijo na letnem razgovoru. Z matriko si podjetje uspešno pomaga tudi pri prerazporejanju sodelavcev na druga delovna mesta.

Podjetje L-Tek vsa leta sistematično vlaga v izobraževanje vseh zaposlenih, kar dopolnjuje podjetje z novimi znanji in omogoča izvedbo vse bolj zahtevnih projektov z višjo dodano vrednostjo. Zavedajo se, da so človeški viri največji kapital podjetja. Notranja izobraževanja temeljijo na prenosu znanj in veščin med sodelavci na različnih ravneh. Zaposleni lahko izobraževanja, če so v skladu s potrebami dela, predlagajo tudi sami.

Za podjetje je razvoj ključnega pomena, zato je pomembno, da ima dobro razvojno ekipo. L-Tek ima registrirano razvojno skupino, katera sodeluje na različnih razvojnih projektih v sodelovanju z domačimi in tujimi podjetji kot tudi univerzami. Družba vsako leto v svoj tim sprejme dijake in študente iz različnih strokovnih področij in s tem skozi sinergijo teoretičnega in praktičnega znanja iz področja elektrotehnike in strojništva krepi znanje mladega perspektivnega kadra.

Plačni sistem podjetja je stabilen, del nagrajevanja zaposlenih se izvaja skozi rast plač. Zaposleni so lahko nagrajeni tudi preko delovne uspešnosti ter individualne nagrade za posebej uspešno izvedene projekte.

Kadrovska služba podjetja je enakovredno vpeta in usklajena s poslovno strategijo in strateškimi cilji podjetja. Med glavnimi cilji podjetja, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, je skrb za krepitev kompetenc zaposlenih skozi analize matrike kompetenc, skrb za konstantno rast znanja skozi različne oblike izobraževanja glede na potrebe posameznih delovnih procesov in povečanje učinkovitosti ter fleksibilnosti zaposlenih.

Četrtletno se izvajajo informativni sestanki z zaposlenimi, kjer direktor podjetja in vodje posameznih oddelkov predstavijo dosežene rezultate poslovanja in začrtajo cilje za naprej.

Vsako leto organizirajo srečanje vseh zaposlenih v poletnih mesecih, povezano s športnimi aktivnostmi, ter ob konec leta,  kjer direktor predstavi rezultate poslovanja tekočega leta ter plan za naprej. Podjetje nameni darilo in voščilo vsakemu zaposlenemu ob praznovanju rojstnega dne, ter ob koncu leta. Enkrat letno organizirajo za vse zaposlene izlet oz. srečanje s poslovnimi partnerji, ob posebnih dogodkih pa se organizirajo pogostitve vseh zaposlenih z namenom snovanja in utrjevanja vezi tudi na neformalnih dogodkih.

Podjetje je velik podpornik društev domačega in okoliških krajev, kar izkazuje skozi sponzorstva in donacije. 

Trdni temelj vsega je direktor in lastnik podjetja, Radko Luzar, ki prenaša na zaposlene svoj pozitivno naravnanost, sproščenost in inovativnost.«