Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2018 je prejelo podjetje ADRIA DOM, d. o. o.

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 - Kolpa, d. d., Metlika

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Ocenjevalna komisija (predsednik: dr. Boris Dular, ostali člani: Mojca Novak, Andreja Kristan, Sašo Miklavc in dr. Boris Bukovec) za dodelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se je sestala in obravnavala prejete prijave na letošnji razpis 10. 9. 2019. Komisija se je soglasno odločila, da se za leto 2018 dodeli priznanje podjetju ADRIA DOM, d. o. o. Utemeljitev komisije:

»Adria Dom je relativno mlado hitro rastoče podjetje v Beli krajini, ki deluje v skupini Adria Mobil in Trigano. Svojo razvojno in tržno usmerjenost dokazuje s skoraj 100 % izvozom na 25 tujih trgov. Podjetje v zadnjih petih letih beleži povprečno 18 % rast čistih prihodkov. Po finančnih kazalnikih so najuspešnejše podjetje v tej panogi v Evropi in ustvarjalec trendov v panogi. Trenutno podjetje zaposluje 240 delavcev.

Izdelujejo mobilne hiše v treh serijah, modularne mobilne hiše ter nudijo celovite rešitve za počitniške resorte. Vitki, digitalizirani in avtomatizirani procesi, stroškovna učinkovitost in produktivnost, inovativni pristopi, standardizacija in vertikalno integriranje jim omogočajo, da se lahko s pestro ponudbo izdelkov hitro odzivajo na tržne priložnosti. Njihovo dolgoročno rast zagotavljajo z učinkovito in fleksibilno razvojno, nabavno in proizvodno verigo ter inovativnimi marketinškimi pristopi in učinkovito prodajno mrežo ter partnerskimi sodelovanji.

Skrbno gradijo organizacijsko kulturo, ki temelji na hitrem uvajanju sprememb. Posledica tega je nenehno pridobivanje novih znanj, medsebojno sodelovanje in spoštovanje ter prevzemanje odgovornosti. V zadnjih letih so se aktivno vključili v tri kompetenčne centre. Neposredni cilji tega so bili krepitev kompetenc zaposlenih, skrajševanje časa od invencije do prodaje novega izdelka na trgu, povečanje fleksibilnosti in učinkovitosti zaposlenih ter digitalizacija. V podjetju imajo Vodstveno akademijo za razvoj veščin vodenja, gradnjo medsebojnih odnosov in učinkovito komunikacijo, v katero je vključenih kar 70 sodelavcev. Znanja, ki jih pridobivajo na delavnicah, utrjujejo in implementirajo v prakso s skupinskimi coachingi. Aktivno so vključeni tudi v program ASI, v okviru katerega so pripravili strategijo za upravljanje starejših zaposlenih in karierne načrte za vse zaposlene v podjetju. Osredotočeni so na kakovost, ustvarjalno razmišljanje in hiter odziv na spremembe.

Organizacijska kultura in razvoj zaposlenih je eden izmed petih strateških ciljev podjetja, s katerimi uresničujejo vizijo podjetja, ki pravi »Z inovativnimi mobilnimi izdelki in celovitimi rešitvami za bivanje kreiramo trende in smo najboljši proizvajalec mobilnih produktov v Evropi«.

Izvedli so celovito diagnostiko delovnega okolja in s tem izmerili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, organizacijsko kulturo in ocenjevanje vodstvenih kompetenc po metodi 360 stopinj za vodstvene sodelavce. Od leta 2015 dalje ugotavljajo rast ocene zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih.

Na podlagi rezultatov merjenja organizacijske klime so se prioritetno posvetili razvoju vodij in vodenja, prenovili so sistem nagrajevanja delovne uspešnosti.

Za razporejanje pravih ljudi na prava mesta, prepoznavanje talentov in selekcijo novih kandidatov za zaposlitev uporabljajo psihometrično testiranje, za kar imajo pridobljen tudi mednarodni certifikat. V Vodstveni akademiji so se vodje naučili, kateri procesi so funkcionalni in vodijo k rezultatom, kakšen je pomen odnosov za uspešno delovanje ekipe, tehnike povratnega sporočila in uspešnega doseganja ciljev ter načinov, kako motivirati sebe in druge za doseganje ciljev.  

Inovativno sodelovanje zaposlenih spodbujajo s tem, da je inovativna dejavnost eden izmed kazalnikov poslovne uspešnosti podjetja. Sodelovanje zaposlenih na področju inovativne dejavnosti pa vpliva na njihovo osebno stimulacijo, ki jo izplačujejo vsake tri mesece. Najboljšim na tem področju podeljujejo mesečne in letne nagrade.   

S socialnim dialogom neposredno s sodelavci in sindikatom učinkoviteje dosegajo zastavljene poslovne cilje. Ob koncu leta organizirajo zbor delavcev, kjer zaposlene nagovori direktorica in predstavi rezultate poslovanja ter napovedi za naprej.

Aktivno skrbijo za promocijo zdravja. Organizirano imajo zdravo prehrano in aktivne odmore, na katerih izvajajo razbremenilne vaje. V okviru usposabljanja za varno delo vsaj enkrat na leto izvedejo usposabljanja na temo varovanje zdravja.

Ob koncu sezone organizirajo zaključni dan, kjer sodelujejo vsi zaposleni. Prvi del dneva je namenjen predstavitvi rezultatov in usposabljanju zaposlenih o določeni aktualni temi (zdravje, vseživljenjsko učenje ipd.). Sledi tradicionalni spust po Kolpi z zaključnim piknikom. Vse zaposlene v podjetju vsako leto povabijo tudi na družinski piknik Adrie Mobil in silvestrovanje skupine Adria.

Aktivno so vključeni v lokalno in širše okolje in s sponzoriranjem in doniranjem podpirajo aktivnosti na področju kulture, športa in sociale. Uspešno sodelujejo z lokalnimi izobraževalnimi organizacijami in šolami, s čimer skrbijo za usposabljanje mladih, saj jim omogočajo opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju in študentsko delo. 

Adria Dom je s svojim poslovnim modelom in predvsem z aktivnim vključevanjem in spodbujanjem razvoja kompetenc, odgovornosti ter partnerstva z zaposlenimi kakovosten in vzoren primer ravnanja z zaposlenimi, ki si zasluži širše družbeno priznanje.«