Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2022 je prejelo podjetje ISKRA PIO, d. o. o.

 

Utemeljitev ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:  

Podjetje Iskra PIO, d. o. o. iz Šentjerneja je bilo ustanovljeno leta 1991 in ima osnovno dejavnost projektiranja in izdelave opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Njihovi največji naročniki tehnološko zahtevnih izdelkov so farmacevtska in biotehnična podjetja, medicinske ustanove, lekarne ter raziskovalni inštituti doma in v tujini. Z intenzivnim zaposlovanjem visoko izobraženega kadra (od 150 zaposlenih je kar 40 razvojnih inženirjev, 30 % rast zaposlenih v zadnjem triletnem obdobju) in vlaganji v razvoj inovativnih rešitev podjetje vsako leto povečuje obseg proizvodnje in kakovost svojih izdelkov. Podjetje se trenutno nahaja v intenzivnem investicijskem ciklu, ki vključuje vlaganja v delovne stroje in opremo ter gradnjo novih proizvodnih in poslovnih prostorov. Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2022 znašala 50.920 evrov. Rast dodane vrednosti je v povprečju v zadnjem triletnem obdobju znašala 17,6 %. Podjetje namenja za izobraževanje preko 1 % celotnih sredstev poslovanja, kar v praksi omogoča udejanjanje njihovega poslanstva in vizije družbe. Imajo visoko stopnjo zavedanja, da prihodnost podjetja temelji na zavzetosti, strokovnosti in inovativnosti vseh zaposlenih. Podjetje Iskra PIO razvija svojstven in celovit pristop k ravnanju s človeškimi viri ter sodelovanju z zaposlenimi. Zaveda se pomena formalnih in neformalnih orodij ter metod, s katerimi vzpostavlja sodelovalno, visoko tehnološko in inovativno poslovno okolje, ki prispeva k konkurenčnejšemu nastopu na svetovnih trgih. Privlačnost in atraktivnost ustvarjalnih delovnih mest za sedanjost in prihodnost podjetje gradi na osnovi vsestranskega strokovnega in osebnostnega razvoja posameznikov, opolnomočenju zaposlenih ter spodbujanju kulture inovativnosti. Strategija zaposlenih celostno upošteva in usklajuje potrebe podjetja in zaposlenih.

Organizacijska struktura je vitka in prilagodljiva, ki vzpodbuja sodelovanje in povečuje učinkovitost izvajanja razvojnih projektov. V razvojno raziskovalno skupino je vključenih več kot 40 zaposlenih, v njej pa sodeluje tudi direktor podjetja. Prilagojena sistemizacija delovnih mest dopušča hitro in učinkovito nagrajevanje in prepoznavanje nadpovprečnih rezultatov.

Podjetje s formalnimi sredstvi, kot so pogosti obdobni osebni razgovori, postavljanje in spremljanje doseganja ciljev ter kakovostna strokovna in osebnostna izobraževanja, ter neformalnimi orodji, ki vključujejo vzpostavljanje odličnih osebnih odnosov, gradi učinkovito in spodbudno delovno okolje.

S kadrovsko in štipendijsko politiko zagotavljajo najboljše kadre in zgodaj vključujejo mlade diplomante v delovne procese podjetja. Na ta način dosega prepoznavne dosežke na poslovni in osebni ravni.

Temelji vzornega primera ravnanja s človeškimi viri, ki jih je podjetje vgradilo v svoj poslovni model, slonijo na:

  • medgeneracijskem sodelovanju med zaposlenimi, ki vključuje mentorstvo, spodbuja samoiniciativnost in obratno mentorstvo, torej mentorstvo od mlajših k starejšim - mladi sveže znanje iz fakultet prenašajo na starejše,
  • strategiji razvoja digitalnih kadrov kot posebnega vsebinskega področja znotraj Digitalne strategije podjetja PIO,
  • vzdrževanju vključujoče, povezovalne in inovativne organizacijske kulture podjetja ter
  • zaposlovanju za nedoločen čas na področju vseh procesov podjetja.

Medgeneracijsko sodelovanje v praksi predstavlja prvi steber doseganja spodbudne organizacijske klime. Za to je podjetje v lanskem letu prejelo priznanje MEGA Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Komunikacija in sodelovanje zaposlenih z uporabo sodobnih elektronskih poti in v zelo aktivnem Športnem društvu, kjer se športno, kulturno, pevsko aktivirajo bivši zaposleni, zaposleni in družinski člani.

Podjetje je nosilec certifikatov ISO 9001 in drugih standardov in prejemnik številnih priznanj GZDBK in nacionalnih priznanj KZS za inovacije in je dvakratni nosilec priznanja Gazela za hitro rastoče podjetje v regiji.

Podjetje Iskra PIO je družbeno odgovorno podjetje z odličnim sodelovanjem in povezovanjem z lokalnim okoljem, kar dokazujejo plakete, zahvale in priznanja kot znak zahvale.