Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Usklajeno in povezano tudi na strani vladnih institucij

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov: odslej z roko v roki

24.10.2017 - Ljubljana, 24. oktober 2017 – 4 javne institucije, 44 udeležencev iz praktično vseh SRIP&KOC in en dogodek s ciljem okrepiti sodelovanje med Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP) in Kompetenčnimi centri za razvoj kadrov (KOC) ter kakovost upravljanja partnerstev skozi razvoj znanj upravljavcev in vodij.

Sedem interdisciplinarnih omizij, organiziranih po domenah S4 je v ponedeljek, 23. oktobra razpravljalo o tem, kako uspešno voditi partnerstva SRIP&KOC. V razpravi so prepoznali komplementarna področja in skupne interese, na katerih bodo v prihodnje lahko gradili svoje sodelovanje. Dogodek so skupaj organizirali in izvedli Služba Vlade za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kar je bilo s strani udeležencev – vseh SRIP&KOC, posebej izpostavljeno kot primer dobre prakse, ki bi ji veljalo slediti tudi drugje.

Katere storitve (lahko) ponujajo projektne pisarne svojim članom in kakšen je odziv?

Uvodno motivacijsko predstavitev je podal mag. Marjan Velej, KOC za trajnostno gradnjo, ki je med drugim izpostavil, da mora upravljavec oziroma vodja projektne pisarne dihati s podjetji in predvsem vzpostaviti pristen odnos s partnerji in vodjami. Bolj kot velikost podjetij je pomemben odnos vodij do usposabljanj oziroma drugih aktivnosti projekta. V sklopu razprave, ki je sledila po omizjih so predstavniki SRIP&KOC izmenjali izkušnje iz povezovanja svojih članov, organizacije usposabljanj ter spodbujanja inovativnosti in kreativnosti. Glavno sporočilo, ki je bilo izpostavljeno praktično na vseh omizjih je, da so KOC pomemben, uspešen instrument oziroma oblika za naslavljanje izzivov na področju razvoja človeških virov na prednostnih področjih S4 oziroma v okviru SRIP, zato je nujno, da na vsakem prednostnem področju obstaja (najmanj en) KOC.

Kako doseči sodelovanje med podjetji in institucijami znanja?

Vesna Nahtigal, koordinatorica SRIP Materiali kot produkti je udeležencem v tem sklopu najprej predstavila ambicije SRIP, katerega partnerji (podjetja&institucije znanja) so v akcijskem načrtu opredelili konkretne načrte za prenos znanja. Pri tem je izpostavila, da kljub že vzpostavljenemu sodelovanju, tega še ni dovolj ter da so percepcije tako glede identifikacije razvojnih izzivov, kot odgovora nanje s strani gospodarstva in raziskovalnih institucij (še vedno) zelo različne. Med drugim je izpostavila tudi pravilnost odločitve v S4 glede naslavljanja razvoja kadrov nasploh in ne le znanstveno-raziskovalnega kadra, saj so gospodarski preboj pomembne vse skupine kadrov. V razpravi po omizjih so udeleženci ugotovili, da je dela na tem področju še veliko in ker bo boljša povezava prinesla veliko pozitivnega, je tej temi tudi vredno posvečati veliko časa. SRIPi so že začrtali modele za prenos znanja in sodelovanje, začenši z definiranjem potreb v podjetjih, katerim bi se prilagajal tudi izobraževalni sistem. Za dosego tega pa nujno potrebujemo konsistenten in stabilen model napovedovanja kompetenc oziroma za prihodnost potrebnih spretnosti ter temu ustrezno odziv s strani izobraževalnega sistema.

Kaj že znamo in kaj se moramo še naučiti kot vodje grozdov?

Martina Krajnc iz KOC KROG je uvodoma izpostavila, da so spremembe nujne in hkrati zelo zahtevne. Prav tako se je potrebno zavedati, da je potreba po spremembah stalna. Uspeh lahko dosežemo le če/ko stopimo iz cone udobja in vključimo neposredno vse ciljne skupine. Poudarila je tudi pomen dobrih zgodb, ter da je dobre projekte potrebno narediti vidne, jih osmisliti in s tem spodbujati njihov nadaljnji razvoj. Udeleženci delavnice so v kratki anketi ocenili, da so osredotočenost na rezultate, inovativnost in skrb za prenos znanja med organizacijami ključne kompetence, ki jih mora imeti vsak upravljavec. Na drugi strani so rezultati ankete pokazali, da so danes naši upravljavci najboljši na področju organizacijskih kompetenc, prilagodljivosti in osredotočenosti k rezultatom. V razpravi, ki je sledila so se udeleženci osredotočili na samorefleksijo na področju vodenja, in izrazili interes za področja, kjer v prihodnosti lahko pripravimo usposabljanja za upravljavce SRIP&KOC. Med najbolj izpostavljenimi področji za nadaljnjo krepitev kompetenc so identificirali znanja s področja upravljanja grozdov, razmišljanja in reševanja izzivov izven okvirjev vsakdana. Med drugim so udeleženci poudarili pomen vitke administracije, ki lahko koordinatorjem in upravljavcem SRIP&KOC prihrani čas ter s tem zagotovi večjo učinkovitost in uspešnost delovanja. V to smer se morajo premikati tudi projekti, ki jih financira država.

Oblikovanje konkretne inovativne storitve za svoje člane

S podrobnejšo naslovitvijo konkretnih storitev so udeleženci za mednarodni projekt Interreg Alpine Space S3-4AlpClusters naslovili ovire pri vodenju SRIP&KOC, ki so jih izpostavili skozi razpravo. Na vseh sedmih omizjih so konkretno opredelili najmanj en naslov storitve (npr. Transformacija poslovnega modela in pa Klinika za (turistične) storitve), koristnika, cilje in dodano vrednost, operativne detajle in poskrbeli, da je storitev relevantna za oziroma vključuje tako SRIP kot KOC. Kot ena od možnih povezovalnih oziroma storitev, ki je relevantna za vse SRIP& KOC se nakazuje uporaba modela napovedovanja kompetenc zaposlenih.

Dogodek je povezoval in vodil Aleš Vidmar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Nazaj