Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sprejet Zakon o poslovni skrivnosti

Sprejet Zakon o poslovni skrivnosti

10.4.2019 - Državni zbor je sprejel Zakon o poslovni skrivnosti, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Zakon predstavlja celostno ureditev poslovne skrivnosti, saj opredeljuje sam pojem poslovne skrivnosti in določa postopke pred sodiščem in ukrepe v primeru kršitev.

Zakon na novo opredeljuje pojem poslovne skrivnosti, katere temeljna opredelitev je bila do sedaj urejena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in je bila zaradi njene široke opredelitve, pogosto predmet interpretacije v sodnih postopkih. V skladu z novo ureditvijo poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in pa poslovne informacije, ki niso splošno znane in lahko dosegljive, imajo določeno tržno vrednost in za katere je imetnik poslovne skrivnosti zadostno ukrepal, da jo je ohranil kot poslovno skrivnost.  

Del zakona je namenjen določitvi pravil o pravnih sredstvih v civilnem postopku zoper protipravno prilastitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti, ter pravil o ohranjanju zaupnosti poslovne skrivnosti v sodnem postopku in po njem. Z zakonom se zaradi potrebe po hitrem ukrepanju z namenom, da se odvrne preteča nevarnost, določajo tudi začasne odredbe za takojšnje prenehanje kršitev, določena pa je tudi pravica do povrnitve škode.  

Zakon določa tudi izjeme, ko se imetniku poslovne skrivnosti odreka pravno varstvo zaradi zaščite drugega upravičenega interesa ali ko je treba zagotoviti prednost nekaterim drugim koristim, ko se z razkritjem ščiti javni interes ali denimo pravice delavcev. V takšnih primerih bo sodišče zahtevek imetnika poslovne skrivnosti zavrnilo.

Namen zakona je, da se z izboljšanjem učinkovitosti pravnega varstva poslovnih skrivnosti pred protipravnimi prilastitvami, uporabo in razkritjem, zaščiti znanje, izkušnje in poslovne informacije podjetij, ter s tem poveča njihova učinkovitost in konkurenčnost.

 

Vir: MGRT

Foto: skynesher - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Nazaj