Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za okolje in energijo

V javni razpravi osnutek Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP)

V javni razpravi osnutek Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP)

20.6.2019

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP).

Nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP) je pripravljen na podlagi 6. člena Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 48/18). Uredba je prenesla v pravni red Republike Slovenije Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (v nadaljevanju: nova Direktiva NEC).

Nova revidirana Direktiva NEC je bila sprejeta z namenom, da bi se približali doseganju ravni kakovosti zraka, ki nimajo večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter ne ogrožajo resno zdravja ljudi in okolja. Nova Direktiva NEC določa nove nacionalne obveznosti zmanjšanja antropogenih emisij žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih hlapnih organskih spojin (NMVOC), amoniaka (NH3) in drobnih delcev (PM2,5) v zrak, poleg tega pa zahteva oblikovanje, sprejetje in izvajanje nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka ter spremljanje emisij in vplivov teh onesnaževal.

V novem Nacionalnem programu nadzora nad onesnaževanjem zraka (NAPCP) so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Sočasno poteka tudi priprava Nacionalnega podnebno energetskega načrta (NEPN), končno verzijo katerega morajo države članice EU skladno z Uredbo o upravljanju energetske unije 2018/1999 pripraviti in posredovati Komisiji do konca leta 2019. Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter doseganje večje energetske učinkovitosti in višjega deleža obnovljivih virov energije, ki so zajeti v NEPN-u, ter ukrepi za zmanjšanje emisij onesnaževal zraka se močno prepletajo, zato je smiselno, da sta oba dokumenta usklajena. Zaradi neusklajenega roka poročanja obeh dokumentov je pripravljen program nadzora nad onesnaževanjem zraka, ki  temelji na dokumentih in izračunih, ki so že na voljo, do septembra 2020 pa se bo pripravila nova verzija programa, ki bo usklajena z NEPN-om, kar pomeni, da bodo uporabljene kvantitativne podlage za NEPN in ukrepi iz NEPN-a ter na podlagi analize doseganja ciljev do 2030 določeni in v čim širšem krogu strokovne in široke javnosti pretreseni dodatni ukrepi, ki bodo doprinesli k doseganju ciljnih emisij onesnaževal zraka v letu 2030.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 15. julija 2019, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Nazaj