Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pravočasno vpišite podatke v RDL

Pravočasno vpišite podatke v RDL

10.9.2019

Dejanske lastnike in njihove spremembe morajo vse pravne osebe vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem.

Nadzorni organi že izvajajo nadzor nad izvajanjem določb in kršiteljem izrekajo globe, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 167. členu. Zato priporočamo, da podatke vpišete v zakonskem roku.

Več o eRDL >

 

Usmeritve za ravnanje:

Vsem poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma morali, predlagamo, da to storijo čim prej. Vpis dejanskega lastnika v eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba na spletni strani AJPES-a. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

Poslovnim subjektom, ki so že prejeli plačilni nalog s strani FURS-a predlagamo, da vpis v RDL izvedejo takoj po prejemu plačilnega naloga in nato vložijo na FURS zahtevo za sodno varstvo. V zahtevi naj izkažejo, da so vpis izvedli ter predlagajo FURS-u, da plačilni nalog odpravi in izreče opomin. Zahtevo za sodno varstvo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga pisno pri pristojnem prekrškovnem organu. V postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo lahko prekrškovni v skladu s 5. odstavkom 63. člena Zakona o prekrških (ZP-1) izreče opomin namesto sankcije. Podlago za navedeno daje tudi 21. člen ZP-1, ki določa, da sme že prekrškovni organ izreči opomin za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Nadalje drugi odstavek istega člena določa, da se sme opomin izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo.

Vir: GZS

Nazaj