Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvestilo o odmeri letnega dopusta najpozneje do 31. marca

Obvestilo o odmeri letnega dopusta najpozneje do 31. marca

14.3.2023 - Delodajalci ste dolžni svoje zaposlene najkasneje do konca meseca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Delodajalec lahko to stori na klasičen način v pisni obliki in z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu, lahko pa ga obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če takšno uporabo zagotavlja in nalaga delodajalec.

Presečni datum 31. marec ne velja za tiste primere, ko delavca zaposlimo po tem datumu. V takšnem primeru predlagamo odmero sorazmernega dopusta za tekoče leto že v sami pogodbi o zaposlitvi ali pa s posebnim pisnim obvestilom in to čim hitreje po nastopu dela.

Pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas je obvezna sestavina pogodbe tudi način izrabe letnega dopusta, zato naj se predvideni datum izrabe dopusta opredeli že v sami pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor bi moral biti dopust izrabljen še pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas. Zagotovo gre za napačno postopanje, če se delavcu zaradi neizrabljenega dopusta pred iztekom časa, pogodbo o zaposlitvi podaljša z namenom izrabe dopusta.

Zakonski kriteriji in merila za odmero letnega dopusta so popolnoma enaki kot v lanskem letu, saj se v tem času ZDR-1 ni spremenil. Je pa potrebno ob tem upoštevati morebitno kolektivno pogodbo. Zakon o kolektivnih pogodbah namreč določa, da posamezna kolektivna pogodba zavezuje le tistega delodajalca, ki je član delodajalske asociacije, ki je sklenila posamezno kolektivno pogodbo, ob tem pa mora biti glavna dejavnost delodajalca ena od tistih, ki je opredeljena v stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe. V kolikor pa posamezna kolektivna pogodba pridobi status razširjene veljavnosti, pa velja za vse delodajalce, ki kot svojo glavno dejavnost opravljajo katero od dejavnosti, ki jo »pokriva« stvarna veljavnost te kolektivne pogodbe in to ne glede na to ali je ali ni delodajalec član delodajalske asociacije, ki je sklenila konkretno kolektivno pogodbo. Pri kriteriju, ki je določen v zakonu in morda z enako vsebino povzet tudi v kolektivni pogodbi, seveda velja, da se pri konkretni odmeri ne podvaja, ampak uporabi le enkrat in to tistega, ki prinaša več dopusta.

Spregled pisne obvestilne dolžnosti delodajalca o odmeri letnega dopusta pomeni kršitev ZDR-1, zaradi česar delodajalca lahko doleti dokaj visoka globa, predvidena v 217.b členu ZDR-1, in sicer v višini od 750 do 2.000 € za delodajalca - pravno osebo, kot tudi za s. p.-ja oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 100 do 800 € se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe. Za manjšega delodajalca, za katerega se smatra tisti delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev (ne glede na svojo statusno obliko), grozi globa v višini od 200 do 1000 €.

 

Vir: OZS, Dušan Bavec, univ. dipl. prav.

Nazaj