Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sklic 17. skupščine Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Sklic 17. skupščine Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

23.3.2023

Na podlagi 22. člena Statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine predsednik zbornice

sklicuje

17. skupščino Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,

ki bo

v sredo, 12. aprila 2023, ob 13.00 v dvorani hotela Šport na Otočcu.

 

Dnevni red:

  1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2022 z mnenjem nadzornega odbora
  3. Določitev višine članarine
  4. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023
  5. Razrešitev članov upravnega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  6. Imenovanje članov upravnega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine
  7. Pobude članov

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 5. 4. 2023 prijavili svojo udeležbo na naslov GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na e-naslov info@gzdbk.si. Do tega datuma sprejemamo morebitne dopolnitve dnevnega reda oziroma predlogov sklepov.

Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 25 € plačane članarine.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku zbornice tam, kjer bo seja, ter s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino in dodatne informacije so članom Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo na naslovu: GZDBK, Novi trg 11, 8000 Novo mesto ali na spletni strani www.gzdbk.si. Člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine bodo predloge sklepov prejeli po pošti.

Vnovično zasedanje skupščine

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom pol ure pozneje, to je ob 13.30. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, če bo navzočih vsaj deset članov.

Sklic 17. skupščine Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine s predlogi sklepov >

*****

Takoj po zaključku skupščine bo sledila pogostitev in priložnost za druženje in nove poslovne dogovore.

Nazaj