Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Osnutek uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud

Osnutek uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud

1.3.2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo osnutek Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo in ga posredovalo v javno obravnavo.

Evropska uredba 651/2014/EU, ki je bila nazadnje spremenjena 23. junija 2023, določa pogoje za državno pomoč, ki je združljiva s pravili delovanja notranjega trga in konkurence v EU. Predmetna uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij.

Spremembe nekaterih določb evropske uredbe zahtevajo uskladitev Zakona o spodbujanju investicij in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo. S tem bomo zagotovili skladnost nacionalnih pravil o dodeljevanju pomoči z evropskimi pravili o državni pomoči. S predlogom Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo se tako usklajuje vsebina določb z določbami evropske uredbe, hkrati pa predstavlja konsolidirano besedilo prvotne uredbe in vseh njenih poznejših sprememb.

V osnutku so predvidene naslednje spremembe:

  • Pri velikih gospodarskih družbah lahko upravičeni stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva znašajo največ 50 odstotkov celotnih upravičenih stroškov investicije. Po novem pa smo v uredbi eksplicitno zapisali, da je za malo ali srednje veliko gospodarsko družbo upravičenih 100 odstotkov stroškov neopredmetenih sredstev;
  • Kot upravičeni stroški se ne štejejo stroški povezani z nakupom osnovnih sredstev, s katerimi se nadomesti obstoječa osnovna sredstva ter stroški povezani s pridobitvijo delnic ali poslovnega deleža gospodarske družbe.
  • Zaradi potrebe po zagotovitvi večje jasnosti določbe, s katero se opredeljuje izraz investicija, smo s predlagano spremembo eksplicitno navedli, da investicija v primeru že ustanovljene oziroma delujoče gospodarske družbe pomeni širitev zmogljivosti te obstoječe gospodarske družbe.
  • Zvišuje se zgornja meja do katere spodbude v obliki regionalne pomoči ni potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji na 110.000.000 evrov (iz dosedanjih 100.000.000 evrov). S tem se bo dvignil tudi najvišji možni znesek prilagojene pomoči brez priglasitve na Evropsko komisijo. Ta se izračuna po formuli, določeni v evropski uredbi. Iz sedanjih 22,5 milijona evrov se zviša na 24,75 milijona evrov.
  • Kot del enotne investicije, ki jo je začela ista gospodarska družba (na ravni skupine) v treh letih od datuma začetka izvajanja investicije pri drugi investiciji, se bo po novem štela zgolj vsaka investicija v zvezi z enako ali podobno dejavnostjo. Do sedaj se je štela katerakoli, tudi če ni bila povezana z enako ali podobno dejavnostjo.
  • Zvišuje se tudi zgornja meja, do katere spodbude v obliki pomoči za mala in srednje velika podjetja ni potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji na 8.250.000 evrov (iz dosedanjih 7.500.000 evrov).

 

Zainteresirano strokovno in drugo javnost vabimo, da posreduje komentarje in predloge na osnutek predloga Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo s pomočjo funkcionalnosti portala e-demokracija ali neposredno na elektronski naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na predlog Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo«. V dopisu se sklicujte na številko zadeve IPP 007-39/2024/.

 

Vir: GOV

Nazaj