Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sprejeta uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud

Sprejeta uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud

17.4.2024 - Vlada je sprejela Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, s katero želi zagotoviti skladnost nacionalnih pravil o dodeljevanju pomoči z evropskimi pravili o državni pomoči.

Uredba Komisije o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba 651/2014/EU), ki je bila nazadnje spremenjena dne 23. junija 2023, določa pogoje za državno pomoč, ki je združljiva s pravili delovanja notranjega trga in konkurence v EU. Predmetna uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij.

Spremembe nekaterih določb Uredbe 651/2014/EU zahtevajo uskladitev Zakona o spodbujanju investicij in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo. S predlogom Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo tako vlada usklajuje vsebino določb z določbami Uredbe 651/2014/EU, hkrati pa predstavlja konsolidirano besedilo prvotne uredbe in vseh njenih poznejših sprememb.

V Uredbi o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo je po novem za malo ali srednje veliko gospodarsko družbo za sofinanciranje upravičenih 100 odstotkov stroškov neopredmetenih sredstev.

Na novo je eksplicitno zapisano, da se kot upravičeni stroški ne štejejo stroški, povezani z nakupom osnovnih sredstev, s katerimi se nadomesti obstoječa osnovna sredstva, ter stroški povezani s pridobitvijo delnic ali poslovnega deleža gospodarske družbe.

Zaradi potrebe po zagotovitvi večje jasnosti določbe, s katero se opredeljuje izraz investicija, se s predlagano spremembo eksplicitno navede, da investicija v primeru že ustanovljene oziroma delujoče gospodarske družbe pomeni širitev zmogljivosti te obstoječe gospodarske družbe.

Zvišuje se zgornja meja, do katere spodbude v obliki regionalne pomoči ni potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji, in sicer na 110 milijonov evrov (do sedaj 100 milijonov evrov). Tako se bo v praksi dvignil tudi najvišji možni znesek pomoči oziroma spodbude, in sicer s sedanjih 22,5 milijona evrov na 24,75 milijona evrov.

Kot del enotne investicije, ki jo je začela ista gospodarska družba (na ravni skupine) v treh letih od datuma začetka izvajanja investicije pri drugi investiciji, se bo po novem štela zgolj vsaka investicija v zvezi z enako ali podobno dejavnostjo (prej katerakoli, tudi če ni bila povezana z enako ali podobno dejavnostjo).

Zvišuje se tudi tudi zgornja meja, do katere spodbude v obliki pomoči za MSP ni potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji, in sicer na 8.250.000 evrov (do sedaj 7,5 milijona evrov).

 

Vir: gov.si

Nazaj