Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za okolje in energijo

Dopolnjen osnutek posodobitve NEPN

Dopolnjen osnutek posodobitve NEPN

4.6.2024 - V osnutku posodobitve NEPN bolj ambiciozni cilji, politike in ukrepi do 2030 glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in zmanjšanja rabe energije

Na Fakulteti za elektrotehniko je potekala tretja javna predstavitev v okviru procesa posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, in strokovni sodelavci konzorcija NEPN so predstavili posodobljene strokovne podlage in dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN. Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah, priporočilih Evropske komisije in tudi številnih drugih aktivnostih, ki so bile izvedene v zadnjih dveh letih.

Po zaključenem posvetovanju z javnostmi bo osnutek posodobitve NEPN, v čim večji meri upoštevajoč prejete predloge in mnenja, celovito posodobljen. Pripravljena bo končna verzija osnutka posodobitve NEPN (verzija 5), ki bo skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom, dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2 posredovana v presojo o sprejemljivosti. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobitve NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.

Več informacij in vsa gradiva so na voljo na spletni strani NEPN in na Portalu Energetika.

Javna predstavitev MOPE konzorcij NEPN konzorcij CPVO >

 

Vir: gov.si

Nazaj