Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Infrastruktura

Državni prostorski načrt za daljnovod Kočevje – Črnomelj

Državni prostorski načrt za daljnovod Kočevje – Črnomelj

5.7.2024

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV razdelilna transformatorska postaja (RTP) Kočevje – RTP Črnomelj.

V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor.

Dolžina daljnovoda je približno 34,5 kilometrov. Daljnovod poteka prek območja občin Kočevje in Črnomelj.

Z načrtovanim daljnovodom Kočevje-Črnomelj bo mogoče zadostiti predvidenemu porastu električne moči in porabe električne energije ter povečati zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema v Beli krajini in na Kočevskem. S tem bo distribucijsko omrežje omogočalo priključevanje novih odjemalcev oz. uporabnikov na omrežje, obstoječim uporabnikom pa bo omogočena zanesljivejša oskrba, njihov nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj in s tem povezane potrebe po električni energiji. 

 

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Nazaj