Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu

Julija 2015 smo kot partner začeli z izvedbo projekta APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu. Projekt je potekal do novembra 2016.

Cilj projekta je bil na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta se je izdelala brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa so se izvedle številne izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

Konzorcij projekta sestavlja je sestavljalo devet partnerjev, od tega trije strokovni partnerji in šest regijskih gospodarskih zbornic Slovenije. Poleg strokovnega nosilca projekta Zavoda ZAP (Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja) sta bila še strokovna partnerja projekta Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM in Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa ter vse samostojne regijske gospodarske zbornice, poleg Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so to bile še: Pomurska gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Štajerska gospodarska zbornica in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Vsi partnerji projekta so s projektom prispevali k:

  • dvigu ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja pri delu,
  • izboljšanju zdravstvenega stanja aktivne populacije,
  • zmanjšanju prezentizma in absentizma ter z njima povezanih stroškov,
  • zmanjšanju pojava poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter
  • drugim učinkom, povezanih z dolgoročnimi cilji projekta.

O poteku projekta smo redno in sproti javno obveščali tudi na spletni strani http://app-zdm.si (spletna stran je bila dostopna vse do decembra 2017, čeprav je projekt bil zaključen novembra 2016). Vsebine projekta so bile komunicirane skozi vse obstoječe komunikacijske kanale prartnerjev projekta, saj smo tako ob rednem obveščanju tudi redno spodbujali k sodelovanju in uporbi projektnih učinkov delodajalce, zaposlene in ostalo zainteresirano javnost. S pomočjo projekta smo okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja aktivne populacije.

_________________________________________________________________________________________

Projekt APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.