Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

KoCKE

Kot nosilni partner smo skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 22 drugimi partnerji iz cele Slovenije na razpisu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje uspešno kandidirali s projektom vzpostavitve Kompetenčnega centra kemijske industrije (KoCKE).

Partnerstvo poleg 20 podjetij, od tega jih je 7 iz naše regije, sestavljajo še ZKI, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije ter Visoka šola za tehnologijo polimerov.

Kompetenčni center bo nudil dodatno izobraževanje na področju kemijske industrije, najprej za partnerje projekta, kasneje pa tudi širše. Pojem kemijska industrija zajema dejavnosti kemije, farmacije ter plastike in gume. Projekt spodbuja izmenjavo znanja in prenos dobrih praks, ki pomenita in prinašata stroškovno učinkovit izobraževalni proces, ki bo dvignil kakovost kadrov in s tem prispeval k večji konkurenčnosti podjetij panoge. Za regijo to pomeni dvig kakovostnega kadra v panogi, ki v regiji ustvari največ prihodkov. Hkrati pomeni povečanje konkurenčnosti gospodarstva in dolgoročno rast, kar se sklada s poslanstvom GZDBK – ustvarjanje poslovnih priložnosti za jutri.

Kemijska industrija je eden od ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva. Zajema med seboj tesno povezane dejavnosti, ki vse slonijo na kemijskih tehnologijah in procesih. To so proizvodnja kemikalij, kemijskih izdelkov in umetnih vlaken, farmacevtskih izdelkov ter izdelkov iz plastike in gume. Njen prispevek k moči in konkurenčnosti Slovenije kot celote je občuten. Nekateri segmenti kemijske industrije so celo med tistimi, ki jih država izpostavlja kot zgled uspešnega in učinkovitega razvoja in prilagajanja hitro spreminjajočim se tržnim potrebam in trendom.

Kot ena pomembnejših predelovalnih panog v Sloveniji prispeva 21% v skupno vrednost prihodkov vseh predelovalnih dejavnosti, 24% je njen delež v prihodkih od prodaje na tujih trgih, ki jih realizirajo vse predelovalne dejavnosti skupaj, zaposluje pa 15% vseh zaposlenih oseb v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji.