Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

KoCKE - S4

Kompetenčni center za kadre kemijske industrije – Pametna specializacija (KoCKE – S4)

V začetku leta 2017 smo kot nosilni partner skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 31 drugimi partnerji iz cele Slovenije uspešno kadidirali na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s projektom vzpostavitve Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije - - Pametna specializacija (KoCKE – S4), ki je nadaljevanje prvega projketa KoCKE.

Projekt sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Da bi kemijska industrija ohranila in nadgradila svojo konkurenčnost ter še naprej igrala svojo vlogo kot t. i. omogočitvena industrija, saj je vitalno pomembna za ostale predelovalne panoge, se mora nemudoma še bolj prizadevno spopasti z novimi izzivi. Tako zaželeni preporod industrije v prvi vrsti zahteva preporod kemijske industrije. To pa se nanaša na Strategijo pametne specializacije Slovenije (S4) in Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP). 

Za doseganje tega sta ključni (1) revitalizacija razvoja kadrov in krepitev kadrovske funkcije v podjetjih ter (2) še bolj osredotočena in potrebam prihodnosti prilagojena usposabljanja zaposlenih. Tako je cilj Centra KoCKE z nadgradnjo kompetenc kadrov pomagati podjetjem pri dvigovanju dodane vrednosti in zagotavljanju konkurenčnega položaja na trgu, obenem pa ohranjati delovna mesta in povečevati zaposljivost. To pa pomeni, da mora strategija razvoja kadrov nujno podpirati strategijo razvoja podjetja oz. biti del nje.

Kemijska industrija je eden ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva, je horizontalna omogočitvena industrija in je vitalnega pomena za celotno gospodarstvo ter družbo, saj zagotavlja osnovne in napredne materiale in tehnologije, surovine in izdelke vsem ostalim predelovalnim panogam, obrti, kmetijstvu ter vsem nam, končnim potrošnikom, hkrati pa ponuja trajnostne rešitve za številne izzive današnjega časa – okoljski izzivi, rastoča populacija ipd. Mednarodni in evropski strateški dokumenti kemijsko industrijo označujejo kot generator razvoja. Obenem pa je z vidika kemijskih tveganj ta industrija še posebej občutljiva. Od njene zmožnosti zagotavljati procesno varnost ter varovanje zdravja in okolja pred negativnimi učinki kemikalij pa ni odvisna samo njena varnost, ampak tudi varnost vseh, ki dobavljajo svoje izdelke, in tudi varnost okolice. Zaradi multiplikativnega pozitivnega učinka se vanjo in v kompetence njenih kadrov vsekakor splača vlagati.

KoCKE - S4

Projekt vodita Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine in GZS – Združenje kemijske industrije. Vanj je vključenih 31 podjetij, od tega 3 mikro, 4 mala, 12 srednjih in 13 velikih. V partnerstvo je zajetih 16 podjetij, ki delujejo na področju ožje kemije, 12 podjetij s področja predelave plastike ter 3 podjetja, neposredno povezana s kemijsko industrijo.

Tri prednostna področja razvoja kompetenc so:

- digitalizacija: prenos poslovnih procesov na digitalno tehnologijo, spremembe poslovnih modelov in procesov, produktivnosti posameznikov in odnosa s strankami, uporaba obstoječih ali novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij; primer: »design« menedžment;

- napredne tehnologije: zajema področje inovacij ter razvoj procesov in materialov, organizacijo dela in optimizacije proizvodnje, močno se povezuje s Strategijo pametne specializacije in bo v podporo delovanju SRIP-ov, ki zajema tudi internacionalizacijo; 

- krožno gospodarstvo in biogospodarstvo: navezava na strategijo Evropske komisije o Krožnem gospodarstvu in strategijo Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo v povezavi s cilji industrijske simbioze. Poleg tega je kemijska industrija ena ključnih za razvoj tehnologij in materialov v podporo krožnemu gospodarstvu ter biotehnologiji.

Glavne dejavnosti:

• ustanovitev Mreže kadrovikov KoCKE s ciljem krepitve oz. revitalizacije funkcije razvoja kadrov v podjetjih ter izmenjave dobrih praks na tem področju;

• izdelava kompetenčnega modela za kemijsko industrijo skupaj z napovedjo kompetenc prihodnosti;

• izdelava načrta usposabljanj za pridobitev ključnih manjkajočih kompetenc zaposlenih v okviru izbranega partnerstva;

• izvedba ustreznih usposabljanj za pridobitev ključnih manjkajočih kompetenc;

• izdelava načrta promocije poklicev, ključnih za kemijsko industrijo, ter promocija kemijske panoge, ki bo potekala v času projekta;

• oblikovanje vsaj enega programa usposabljanj ter vsaj ena pobuda za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije;

• priprava metodologije in predloga ukrepov za širše strateško delo na področju kadrov, vključno z uravnavanjem ponudbe in povpraševanja na trgu dela (zmanjševanje deficitov in povečevanje zaposljivosti);

• izdelava osnovne vizije nadaljnjega obstoja in razvoja Kompetenčnega centra za kadre kemijske industriji s finančno zasnovo.

 

Slogan projekta in centra KoCKE

Strast do znanja je spodbuda za napredek!

 

Zgodovina centra KoCKE

2011–2013 – Prvi projekt Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE)

2013–2016 – Samostojno delovanje Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije

 

Nekaj glavnih dejavnosti:

• Projekt Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – Zdravi na kvadrat (2013–2015)

• POT-Ke | Program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji (2015)

• Prenova poklicnih standardov v kemijski industriji (2015–2017)

• Projekt Zdravi na kvadrat 2 (2015–2017)

• Srečanje z mladimi Slovenci, ki študirajo ali raziskujejo v tujini – Briljantini (2014)

• Srečanje delodajalcev iz kemijske industrije s perspektivnimi kadri naravoslovno-tehničnih smeri (2015)