Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Subvencija obrestne mere za leto 2019

ROK: 21. 10. 2019, do 14. ure

Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Straža, Škocjan in Žužemberk.

Komu je subvencija namenjena?

Pomoč »subvencija« je namenjena:

 • mikro in malim gospodarskim družbam,
 • samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
 • socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Sredstva

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2019 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

 • Občine Dolenjske Toplice: 4.000 EUR
 • Mestne občine Novo mesto: 15.000 EUR
 • Občine Mirna: 2.000 EUR
 • Občine Mirna Peč: 2.000 EUR
 • Občina Straža: 1.000 EUR
 • Občine Škocjan: 2.000 EUR
 • Občine Žužemberk: 5.000 EUR

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do ponedeljka 21. 10. 2019, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti na naslov izvajalca: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), ali skenirana elektronsko po e-pošti na naslov miljana.balaban@rc-nm.si. V kolikor sporočilo ne prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izvajalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan preveriti, če je e-pošta prispela pravočasno. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. V primeru pisne oddaje mora biti na ovojnici izpisan upravičenec oz. v primeru elektronske oddaje upravičenec navede svoj naziv in naslov (pravilna vloga).

Razpisna dokumentacija >


Nazaj