Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Najava javnega poziva za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev

Dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Borzen bo v okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo v Uradnem listu RS dne 27. 10. 2023 objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Prijava na poziv bo mogoča v začetku novembra preko spletne aplikacije.

Na podlagi Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini in Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Na tej podlagi bo center za podpore družbe Borzen dodeljeval nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije:

 • za proizvodnjo električne energije in toplote,
 • za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

Na javnem pozivu bo lahko kot upravičen subjekt sodeloval prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Na voljo bo 80 milijonov evrov sredstev, v okviru javnega poziva pa bo glede na tipe naprav oziroma tehnologije določena višina sredstev za posamezen sklop tehnologij. Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, poleg tega pa je odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Podrobnejše informacije se nahajajo v spodnji preglednici:

tabela - neposredna nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije

Najvišje višine pomoči za proizvodne naprave so definirane v EUR/kW (glede na moč naprave), medtem ko so najvišje višine pomoči za hranilnike definirane v EUR/kWh (glede na kapaciteto hranilnika).

Dodelitev pomoči za hranilnik je vezana na tehnične omejitve pri kapaciteti, in sicer:

Hranilnik električne energije:

 • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave;
 • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW.

Hranilnik za toploto:

 • minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave:
 • kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini:
 1. 10 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za dnevne hranilnike oziroma največ za kapaciteto 50 MWh. Največja kapaciteta, za katero se izplača pomoč [MWh], je 10 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW];
 2. 1000 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave za sezonske hranilnike oziroma največ za kapaciteto 100 MWh. Največja kapaciteta, za katero se izplača pomoč [MWh], je 1000 h * nazivna izhodna toplotna moč proizvodne naprave [MW].

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 odstotkov skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim in mikro podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

 • do 45 odstotkov skupnih stroškov za velika podjetja,
 • do 55 odstotkov skupnih stroškov za srednja podjetja,
 • do 65 odstotkov skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Več informacij bo znanih z objavo javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Borzena.

Nazaj