Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V2 - Vavčer za patente, modele, znamke

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) 10. 5. 2024 v Ur. L. RS št. 39/2024 in na spletni strani SPS objavil javni poziv V2 – Vavčer za patente, modele znamke.

Gre za drugi javni poziv v letošnjem letu v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti, ki jih lahko podjetja prejmejo hitro ter enostavno za različne poslovne storitve ter pridobijo do 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov. Pred tem je SPS objavil že javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, v prihodnje pa se bodo postopoma objavljali tudi ostali vavčerji z različnimi vsebinami.

Cilj javnega poziva

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) k zaščiti patentov, modelov, znamk, z namenom prispevati k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na:

• pripravo prijave patenta, modela, znamke,

• prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujini,

• prevod prijave.

Višina sofinanciranje in potencialni zunanji izvajalci 

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oz. min. 500,00 EUR in največ 5.000,00 EUR nepovratnih sredstev za zaščito patentov, modelov, znamk. V kolikor se podjetje odloči, da bo pri urejanju zaščite koristilo zunanjega izvajalca, mora le-tega izbrati po tržni ceni. Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

• patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,

• tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,

• prevajalci prijave za patent, model, znamko, za katerega/o se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Višina sredstev po javnem pozivu 

V okviru javnega poziva je za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino do leta 2028 skupno na voljo 2,0 mio EUR sredstev.

Upravičeni stroški

• Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela, znamke v tujino.

• Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko.

• Stroški prevoda prijave.

Pri tem je potrebno upoštevati, da DDV ni upravičen strošek. 

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Prijavitelji

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge.

• S sedežem v Republiki Sloveniji

• Ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo

• Ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge

• Ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

• Ki niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Posebni pogoji 

• V vlogi mora MSP navesti izbranega zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči in storitev pridobiti po tržni ceni

• MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno

Več o javnem pozivu >

Nazaj