Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2022

Gospodarske družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2022 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.233 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.710 oziroma 76,6 % mikro družb, 446 oziroma 20,0 % majhnih, 58 oziroma 2,6 % srednjih in 19 oziroma 0,9 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da je bilo poslovanje gospodarskih družb regije v letu 2022 zelo uspešno. Obravnavane družbe so realizirale za 6,9 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobrih šest desetin prihodkov (4.159 milijonov evrov), najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). V letu 2022 so bili realizirani skupni prihodki družb za 7 % višji kot v letu 2021. V primerjavi z letom 2021 so se tako prihodki od prodaje na tujih trgih kot prihodki od prodaje na domačem trgu povečali, na domačem trgu za 15 %, na trgu EU so se sicer zmanjšali za 3 %, na trgih izven EU pa so se povečali za 19 %. Skupni odhodki so se v primerjavi z letom prej povečali za 6 % in so znašali 6,087 milijard evrov.

Presežek prihodkov nad odhodki, neto celotni dobiček, je znašal 814 milijonov evrov in je bil višji kot v letu 2021 za 45 %. Družbe so ugotovile neto pozitiven rezultat iz poslovanja in iz financiranja, poslovni izid iz poslovanja se je glede na leto 2021 izboljšal za 20 %.

Čisti dobiček družb je bil za 46 % višji kot v letu 2021, za leto 2022 je znašal 720 milijonov evrov. Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.675 družb (75 % vseh družb), negativnega pa 513 družb v znesku 15 milijonov evrov. 

Neto čisti dobiček je v letu 2022 znašal 705 milijonov EUR in je za 47 % višji kakor v letu 2021. 79 % neto čistega dobička so izkazale velike družbe. Vse velikostne skupine družb so izkazale več neto čistega dobička kot v letu 2021. Po kriteriju glavne dejavnosti družb so največ neto čistega dobička ugotovile družbe v predelovalnih dejavnostih, med temi največ družbe iz oddelkov proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V večini dejavnosti so imele družbe pozitivno rast neto čistega dobička.

Družbe so v letu 2022 povečale neto dodano vrednost za 10 %, ustvarile so jo za 1,956 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 71.015 evrov.

Število zaposlenih v družbah se je zmanjšalo, vendar gre za neznatno razliko 0,2 odstotnih točk. Navedeno pomeni, da so se družbe v regiji tudi v letu 2022 odlično prilagodile zaostrenim gospodarskim razmeram. V letu 2022 je bilo v njih v povprečju, upoštevaje delovne ure, 27.546 zaposlenih

Povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije je znašala 2.264 evrov in je bila precej višja (za 230 evrov) od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 2.034 evorv. Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto, ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2.564 evrov, višjo povprečno bruto plačo od povprečja Slovenije pa so izplačevale tudi družbe v občinah Šentjernej in Trebnje.

 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2022 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.594 podjetnikov v regiji, ki so v letu 2022 povečali svoje prihodke za 20 %. Izkazali so za 380 milijonov evrov prihodkov, 358 milijonov evrov odhodkov in 22 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Prihodke so dosegli pretežno s prodajo na domačem trgu, najpogosteje so dejavnost izvajali sami, v povprečju pa so zaposlovali 2.320 ljudi, katerih povprečna plača je znašala 1.345 evrov. 

 

Zadruge

 

12 zadrug v regiji, ki so imele v povprečju 434 zaposlencev, je za leto 2022 izkazalo 153 milijonov evrov prihodkov (od katerih se skoraj vsi nanašajo na 2 zadrugi, ki ju uvrščamo med velike), ki so bili za 23 % višji kot v letu 2021. Zadruge so leto 2022 zaključile z neto čistim dobičkom v znesku 870 tisoč evrov. V regiji je zadolženost zadrug bistveno višja kot zadolženost družb in podjetnikov, delež kapitala v virih sredstev zadrug ob koncu leta je znašal le 35 %.

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2022)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.710 76,6 3.186 11,6 331.231 5,1
Male 446 20,0 6.982 25,3 1.199.231 18,0
Srednje 58 2,6 4.932 17,9 1.096.207 16,4
Velike 19 0,9 12.445 45,2 3.891.407 60,5
Skupaj 2.233 100,0 27.546 100,0 6.518.076 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Dobrih šest desetin prihodkov, 4.159 milijonov evrov, so družbe ustvarile s prodajo na tujem trgu, od tega tri četrtine na trgih EU (3.129 milijonov evrov), s prodajo na domačem trgu pa so ustvarile 2.360 milijonov evrov prihodkov. V primerjavi z letom 2022 so se tako prihodki od prodaje na tujih trgih kot prihodki od prodaje na domačem trgu povečali, na domačem trgu za 15 %, na trgu EU so se sicer zmanjšali za 3 %, na trgih izven EU pa so se povečali za 19 %. V regiji so družbe močneje usmerjene v izvoz kot v Sloveniji, saj so šest desetin prihodkov ustvarile na tujih, v Sloveniji pa dobre štiri desetine. Največji delež vseh prihodkov družb v regiji in tudi vseh prihodkov, doseženih z izvozom (70 %), so realizirale družbe s sedežem v občini Novo mesto.

Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo 836 družb. Od tega so velike družbe ustvarile 79,6 % (14 družb), srednje 11,9 % (54 družb), majhne 7,2 % (312 družb) in mikro družbe 1,3 % (456 družb). 332 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem. 65 % velikih družb je dosegla več prihodkov z izvozom kot s prodajo na domačem trgu. Največji delež (90 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, upoštevaje sedež družbe pa tiste s sedežem v novomeški občini (70 %).

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2022

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 22/21SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 6.900 107 146.982 4,7
Odhodki v mio € 6.086 104 139.721

4,4

Neto čisti dobiček v mio € 705 147 6.085 11,6
Povprečno število zaposlenih 27.546 97 535.551
5,1
Število družb 2.233 101 70.071
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.956 108 29.824 6,6
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 71.015 111 55.688

 

Struktura dejavnosti

Po kriteriju glavne dejavnosti družb so največ neto čistega dobička ugotovile družbe v predelovalnih dejavnostih, med temi največ družbe iz oddelkov proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V večini dejavnosti so imele družbe pozitivno rast neto čistega dobička.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Gre za 19 družb, ki so realizirale 60,5 % prihodkov vseh družb v regiji.

 

Statistika po dejavnosti (leto 2022)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
od prodaje v tisoč €
Delež
v %
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
479 21,5 2.137 7,8 758.827 11,0
Predelovalne dejavnosti
453 20,3 17.724 64,3 4.758.785 69,0
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
341 15,3 973 3,5 165.998 2,4
Gradbeništvo 282 12,6 2.401 8,7 548.431 7,9
Promet in skladiščenje 154 6,9 1.399 5,1 238.351 3,5
Ostale dejavnosti 524 23,4 2.912 10,6 430.359 6,2
Skupaj 2.233 100,0 27.546 100,0 6.900.751 100,0

 

Poslovanje družb v regiji DBK je tradicionalno boljše in bolj stabilno od povprečja družb v državi. Tako je bilo tudi v letu 2022, na kar kažejo vrednosti izbranih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in financiranja. Vrednosti vseh kazalnikov so za družbe v regiji ugodnejše kot za družbe v državi. Zadolženost družb na Dolenjskem in v Beli krajini se je zmanjšala, družbe v tej regiji so manj zadolžene kot družbe v državi. Regija DBK izkazuje kar 88 % prihodkov jugovzhodne regije ter 4,7 % prihodkov vseh družb v državi.