Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2019

Gospodarske družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.149 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.700 oziroma 79,1 % mikro družb, 378 oziroma 17,6 % majhnih, 54 oziroma 2,5 % srednjih in 17 oziroma 0,8 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da so obravnavane družbe realizirale za 6,6 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobri dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 5 % višji kot v letu 2018. Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih je bila za 1 odstotno točko višja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zvišali za 4 %, in so znašali 6,1 milijard evrov.

Presežek prihodkov nad odhodki, neto celotni dobiček, je znašal 517 milijonov evrov in je bil boljši kot v letu 2018 za 18 %. Izboljšal se je tako izid iz poslovanja kot tudi iz financiranja in iz drugega delovanja.

Izboljšal se je tudi neto čisti dobiček družb, za leto 2019 je znašal 455 milijonov evrov oz. za 12 % več kot za leto 2018 in je bil najvišji, odkar AJPES zbira podatke iz letnih poročil (t. j. od leta 2003 dalje).

Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.568 družb v znesku 464 milijonov evrov, negativnega pa 525 družb v znesku 9 milijonov evrov. V družbah, ki so izkazale čisto izgubo, je bilo v povprečju ca. 900 zaposlenih.

Upoštevajoč velikostne skupine družb so največji delež neto čistega dobička, 76 %, izkazale velike družbe. Te so tudi najbolj vplivale na izkazano rast neto čistega dobička vseh družb. Velike družbe so povečale izkazan neto čisti dobiček za 17 %, mikro družbe so ga povečale za 6 %, medtem ko so ga majhne in srednje družbe zmanjšale. Upoštevaje kriterij glavne dejavnosti družbe pa so dve tretjini neto čistega dobička izkazale družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov-

Družbe so v letu 2019 povečale tudi neto dodano vrednost. Ustvarile so jo za 1,7 milijarde evrov oziroma za 10 % več kot v letu 2018. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 60 tisoč evrov, kar je bistveno več kot v državi, kjer so družbe v povprečju izkazale 47 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

V družbah se je pomembno povečalo tudi število zaposlenih. V letu 2019 je bilo v njih v povprečju, upoštevaje delovne ure, 28,7 tisoč zaposlenih oziroma za 1,7 tisoč več kot v letu 2018. Najbolj se je povečalo število zaposlenih v družbah, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnosti proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 533) in proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov. Povečale so se tudi povprečne plače, in sicer je povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije znašala 1.949 evrov in je bila višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.714 evrov. Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto (te družbe so imele tudi največje povečanje števila zaposlenih), ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2.200 evrov. Višje plače od povprečja družb v državi pa so izplačevale le še družbe s sedežem v občini Šentjernej.

 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2018 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.701 podjetnikov v regiji, ki so izkazali za 327 milijonov evrov prihodkov, 306 milijonov evrov odhodkov in 21 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Prihodke so dosegli pretežno s prodajo na domačem trgu, najpogosteje so dejavnost izvajali sami, v povprečju pa so zaposlovali 2,5 tisoč ljudi.

 

Zadruge

 

15 zadrug v regiji, ki so imele v povprečju 482 zaposlencev, je za leto 2019 izkazalo 126 milijonov evrov prihodkov in odhodkov ter 110 tisoč evrov neto čiste izgube. Skoraj vse prihodke so realizirale 3 zadruge, ki jih uvrščamo med srednje (2) oz. velike (1). Zadolženost zadrug je bila precej večja kot zadolženost družb in podjetnikov. V regiji je zadolženost zadrug bistveno višja kot zadolženost družb, delež kapitala v virih sredstev zadrug ob koncu leta je znašala le 38 %.

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2019)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.700 79,1 3.403 11,8 300.432 4,7
Male 378 17,6 6.549 22,8 942.689 14,7
Srednje 54 2,5 5.000 17,4 904.150 14,1
Velike 17 0,8 13.788 48,0 4.276.947 66,6
Skupaj 2.149 100,0 28.740 100,0 6.424.218 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so dve tretjini poslovnih prihodkov (4.456 milijonov evrov) ustvarile s prodajo na tujih trgih, od tega pretežni del na trgih EU (3.680 milijonov evrov), s prodajo  na domačem trgu pa so ustvarile 1.968 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2018 so se prihodki od prodaje na tujih trgih povečali bolj kot prihodki od prodaje na domačem trgu, in sicer so se prvi povečali za 5 %, drugi pa za 4 %.

Med izvoznice se je v letu 2019 vpisalo 797 družb. Od tega so velike družbe ustvarile 84 %, srednje 9 %, majhne 6 % in mikro družbe 1 %. Prihodke na tujem trgu je dosegla večina velikih in srednjih družb. 262 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem. Polovica velikih družb je dosegla več prihodkov z izvozom kot s prodajo na domačem trgu. Največji delež (93 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, upoštevaje sedež družbe pa tiste s sedežem v novomeški občini (86 %). Navedeni podatki se bistveno ne razlikujejo glede na leto 2018.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2019

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 19/18SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 6.598 105,2 103.892 6,4
Odhodki v mio € 6.081 104,2 98.452

6,2

Neto čisti dobiček v mio € 455 112,9 4.625 9,8
Povprečno število zaposlenih 28.740 106,3 519.505
5,5
Število družb 2.149 101,0 67.178
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.715 110,2 24.288 7,1
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 59.660 103,7 46.752

 

Struktura dejavnosti

Ključni vpliv na izkazane prihodke imajo družbe, ki kot glavno dejavnost opravljajo predelovalne dejavnosti. Te družbe so realizirale tri četrtine prihodkov družb v regiji, desetino prihodkov so izkazale družbe v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, dvajsetino pa družbe v dejavnosti gradbeništva.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto). Na izkazane prihodke imajo največji vpliv družbe, katerih glavna dejavnost je proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov. Gre za 15 družb, ki so realizirale več kot polovico, 59 % prihodkov vseh družb v regiji. 

 

Statistika po dejavnosti (leto 2019)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
od prodaje v tisoč €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 424 19,7 19.173 66,7 4.854.975 75,6
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 249 21,8 1.967 6,8 633.649 9,9
Gradbeništvo 253 11,8 2.237 7,8 353.793 5,5
Promet in skladiščenje 158 7,4 1.516 5,3 208.629 3,2
Ostale dejavnosti 1.065 39,3 3.847 13,4 373.172 5,8
Skupaj 2.149 100,0 28.740 100,0 6.424.218 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Poslovanje družb v regiji je tradicionalno boljše, pa tudi bolj stabilno od poslovanja družb v državi. Tako je bilo tudi v letu 2019, na kar kažejo vrednosti izbranih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in financiranja. Vrednosti vseh kazalnikov so za družbe v regiji ugodnejše kot za družbe v državi. Zadolženost družb v regiji se je sicer povečala, vendar pa so družbe v regiji precej manj zadolžene kot družbe v državi.