Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2015

Družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2015 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.085 družb od 2.168. Med njimi je bilo glede na velikost 1.923 oziroma 92 % mikro družb, 110 oziroma 5 % majhnih, 34 oziroma 2 % srednjih in 18 oziroma 1 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da so obravnavane družbe realizirale za 4,5 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih 65,5 % vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 7 % višji kot v letu 2014. Na trgu EU je bilo realiziranih 15 % več prihodkov od prodaje, na domačem trgu pa 3 % več, medtem ko je bilo na trgu izven EU ustvarjenih za 5 % manj prihodkov kot v letu 2014. Relativno enako kot skupni prihodki so se zvišali tudi skupni odhodki, za 7 %, in so znašali 4,2 milijarde evrov.

Neto celotni dobiček (razlika med vsemi prihodki in odhodki) je znašal 274 milijonov evrov in je bil za 11 % višji kot v letu 2014. Boljši skupni poslovni izid je posledica boljšega poslovnega izida iz financiranja, medtem ko je bil poslovni izid iz poslovanja v letu 2015 za 15 % slabši kot v letu 2014.

Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so družbe izkazale neto čisti dobiček v znesku 245 milijonov evrov, ki je bil za 8 % večji kot v letu 2014 in podoben izkazanemu neto čistemu dobičku za leti 2007 in 2008. Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.409 družb v znesku 265 milijonov evrov, negativnega pa 591 družb v znesku 20 milijonov evrov. Družbe s pozitivnim poslovnim izidom so čisti dobiček povečale za 11 milijonov ali za 4 %, družbe z negativnim poslovnim izidom pa so čisto izgubo zmanjšale za 8 milijonov ali za 28 %. V družbah, ki so izkazale čisto izgubo, je bilo v povprečju 2 tisoč zaposlenih. Največ čistega dobička so ustvarile družbe s sedežem v Mestni občini Novo mesto, največ čiste izgube pa so izkazale družbe s sedežem v občini Straža. Čisti dobiček, večji od 500 tisoč evrov, je izkazalo 40 družb, čisto izgubo, večjo od 500 tisoč evrov, pa 4 družbe.

Družbe so v letu 2015 ustvarile za 1,2 milijarde evrov neto dodane vrednosti, približno enako kot v letu 2014.

V družbah z območja Dolenjske in Bele krajine je bilo v letu 2015 v povprečju 22 tisoč zaposlenih oziroma za tisoč več kot v letu 2014, kljub temu pa precej manj kot je bilo v družbah s tega območja zaposlenih pred 10 leti (v letu 2006 so družbe z območja Dolenjske in Bele krajine zaposlovale v povprečju 25 tisoč zaposlenih). V letu 2015 je povprečna mesečna plača v obravnavanih družbah znašala 1.722 evrov, ki je bila približno enaka kot v letu 2014 in za 14 % večja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.504 evrov.

Družbe z območja Dolenjske in Bele krajine so v letu 2015 v primerjavi z vsemi slovenskimi izkazale:

  • 5,5 % vseh prihodkov,
  • 10 % od prodaje na tujem trgu,
  • 6,5 % neto dodane vrednosti,
  • 15 % neto čistega dobička ter
  • 5 % zaposlenih.

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2015 je podatke iz letnih poročil predložilo 3.049 podjetnikov s sedežem na Dolenjskem in v Beli krajini, 216 manj kot za leto 2014. Število predloženih letnih poročil je nižje zato, ker se je v letu 2015 za obdavčitev dobička, upoštevaje normirane odhodke odločilo 718 podjetnikov, leto prej pa 472 oziroma 246 manj. Podjetniki so izkazali za 275 milijonov evrov prihodkov, 256 milijonov evrov odhodkov in 19 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, v povprečju pa so zaposlovali 2,4 tisoč zaposlencev.

Zadruge

 

13 zadrug, ki so zaposlovale v povprečju 562 zaposlencev, je za leto 2015 izkazalo 128,8 milijonov evrov prihodkov in 129,1 milijon evrov odhodkov ter 385 tisoč evrov neto čiste izgube, ki je bila podvojena glede na leto 2014. 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2015)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v mio €Delež v %
Mikro 1.923 92,2 5.482 24,6 523,4 12,0
Male 110 5,3 3.069 13,8 415,3 9,5
Srednje 34 1,6 3.684 16,6 594,7 13,7
Velike 18 0,9 10.014 45,0 2.819,4 64,8
Skupaj 2.085 100,0 22.249 100,0 4.352,8 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so 65,5 % čistih prihodkov od prodaje oziroma 2.949 milijonov evrov ustvarile s prodajo na tujih trgih, kar je v primerjavi z letom 2014 za 7 % več. Slednji so se povečali zaradi večjega izvoza v države EU (v državah EU je bilo doseženih za 15 % več, v državah izven EU pa za 5 % manj čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2014). Na domačem trgu je bilo realiziranih za 3 % več čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2014.

Na ravni države je bil delež čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih 37,7 %, kar je bistveno nižje kot v regiji. To kaže na večjo izvozno usmerjenost družb Dolenjske in Bele krajine kot družb na ravni Slovenije. K skupnim prihodkom od prodaje na tujih trgih družb v Sloveniji so družbe s področja Dolenjske in Bele krajine prispevale 10 %.

Med izvoznice se je v letu 2014 vpisalo 636 družb, kar je 48 več kot v letu 2014. Samo te družbe (izvoznice) so na tujih trgih ustvarile 67,7 % svojih prihodkov. 

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2015

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 15/14SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.502,4 106,6 81.780,5 5,5
Odhodki v mio € 4.228,8 106,4 79.669,4

5,3

Neto čisti dobiček v mio € 244,8 107,1 1.640,0 14,9
Povprečno število zaposlenih 22.249 103,9 444.839 5,0
Število družb 2.085 101,6 65.214 3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.180,3 99,8 18.293,5 6,5
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 53.049 96,1 41.124

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 405 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 14.449 ljudi in realiziranih 74,3 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji.

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2015)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v mio €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 405 19,7 14.449 64,9 3.232,8 74,3
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 474 22,9 1.682 7,6 460,9 10,6
Gradbeništvo 263 12,6 1.701 7,6 249,4 5,7
Ostale dejavnosti 943 44,8 4.417 19,9 409,7 9,4
Skupaj 2.085 100,0 22.249 100,0 4.352,8 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

V letu 2015, tako kot že vrsto preteklih let, so družbe z območja Dolenjske in Bele krajine poslovale boljše kot je povprečje družb v državi in, značilno, mnogo večji delež svojih prihodkov realizirale z izvozom. Bile so v povprečju manj zadolžene kot družbe v državi, imele pa so tudi boljšo sestavo sredstev oziroma virov sredstev.