Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2012

 

Kazalniki uspešnosti poslovanja naše regije so tudi v letu 2012 kazali višje vrednosti in odražajo uspešnejše poslovanje – boljšo gospodarnost, produktivnost in dobičkonosnost kapitala od slovenskih družb. Zadolženost regijskih družb je v povprečju manjša kot zadolženost slovenskih družb, pokrivanje sredstev z ustreznimi viri pa boljše. Primerjava rezultatov po regijah kaže, da smo bili tudi v letu 2012 ena izmed najmočnejših regij.

Neto čisti dobiček je znašal 178 milijonov evrov in je bil za 2 % višji kot v letu 2011. Pri tem so družbe s sedežem na Dolenjskem izkazale 187 milijonov evrov neto čistega dobička, družbe z območja belokranjskih občin pa 9,5 milijona evrov neto čiste izgube. Lani so poslovale pozitivno vse velikostne skupine družb, pri čemer so velike družbe ustvarile 93,6 %, srednje 1 %, majhne 4,8 % in mikro 0,7 % neto čistega dobička. V povprečju je bilo lani na zaposlenega ustvarjenih 48,1 tisoč evrov neto dodane vrednosti, kar je za 2 % več kot v letu 2011 in za 26,6 % več kot v družbah na ravni države, kjer je ta znašala 38 tisoč evrov. 

V letu 2012 so kot običajno največ k skupnemu rezultatu prispevale velike družbe: Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto, Begrad, d. d., CGP, d. d., Grupa Plastoform, d. o. o., Kolpa, d. d. Metlika, Krka, d. d., Novo mesto, Plasta, d. o. o., Revoz, d. d., Tomplast, d. o. o., TPV, d. d., Ursa Slovenia, d. o. o.

Po stanju konec leta 2012 so družbe Dolenjske in Bele krajine s kapitalom financirale 98,1 % dolgoročnih sredstev. Vsa dolgoročna sredstva so bila financirana z dolgoročnimi viri sredstev. Delež kapitala v virih sredstev se od leta 2009 zvišuje in je v letu 2012 znašal 54,4 %, kar kaže na stabilnost poslovanja regije.  

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2012)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v mio €Delež v %
Mikro 1.797 92,2 4.899 22,5 510 12,2
Male 97 5,0 2.839 13,0 349,6 8,4
Srednje 31 1,6 3.369 15,5 540,3 13,0
Velike 24 1,2 10.692 49,0 2.763,6 66,4
Skupaj 1.949 100,0 21.799 100,0 4.163,5 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so 63 % prihodkov oziroma 2.690 milijonov evrov ustvarile s prodajo na tujih trgih, 35 % oziroma 1.473 milijonov evrov pa s prodajo na domačem trgu. Večina, 78 % oziroma 2.111 milijonov evrov, prihodkov od prodaje na tujem trgu se nanaša na prodajo v državah Evropske unije, kjer so družbe naše regije ustvarile za 8 % manj prihodkov, na trgih izven Evropske unije pa za 12 % več kot v letu 2011.

Med izvoznice so se v letu 2012 vpisale 504 družbe. Samo te družbe so na tujih trgih ustvarile 71 % svojih prihodkov in zaposlovale 77 % vseh zaposlenih. Osem družb izvoznic, ki so po velikosti velike, je ustvarilo kar 85 % vseh prihodkov regije na tujih trgih. Na ravni države je bil delež prihodkov, doseženih na tujih trgih, bistveno nižji in je znašal 33,5 %. Boljši izvozni rezultati družb v regiji pa so sicer posledica močne izvozne usmerjenosti predvsem velikih družb.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2012

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 12/11SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.258,1 96,0 78.773,5 5,4
Odhodki v mio € 4.050,2 96,0 78.011,7 5,2
Neto čisti dobiček v mio € 177,6 102,0 332,4 53,4
Povprečno število zaposlenih 21.799 0,97 435.059 5,0
Število družb 1.949 100,0 59.726 3,3
Neto dodana vrednost v mio € 1.047,7 99,0 16.534,6 6,3
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 48.100 104,1 38.000 126,5

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 388 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 14,2 tisoč zaposlencev in realiziranih 73 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji. 

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2012)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v mio €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 388 19,9 14.192 65,1 3.038,1 73,0
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 458 23,5 1.462 6,7 342,3 8,2
Gradbeništvo 241 12,4 2.012 9,2 400,6 9,6
Ostale dejavnosti 862 44,2 4.132 19,0 382,5 9,2
Skupaj 1.900 100,0 23.022 100,0 4.373,0 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Dolenjske in belokranjske družbe so v letu 2012 ustvarile okrog 5 % prihodkov in odhodkov ter 6 % neto dodane vrednosti vseh družb v Sloveniji. V naši regiji so družbe v letu 2012 realizirale manj prihodkov kot v letu 2011, medtem ko so družbe v Sloveniji prihodke povečale. Naša regija je izkazala bistveno večji del svojih prihodkov od prodaje na tujem trgu kot družbe v Sloveniji, k čemur so najbolj prispevale velike družbe. Neto čisti dobiček dolenjskih in belokranjskih družb za leto 2012 je višji kot za leto 2011, nasprotno so družbe v Sloveniji za leto 2012 izkazale neto čisti dobiček, ki je bistveno nižji kot za leto 2011.

Poslovanje družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2012 je bilo boljše od povprečja družb v državi (višje vrednosti kazalnikov uspešnosti poslovanja), zadolženost družb v regiji je bila nižja, več dolgoročnih sredstev je bilo financiranih z dolgoročnimi viri.