Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2021

Gospodarske družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2021 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.219 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.721 oziroma 77,6 % mikro družb, 425 oziroma 19,2 % majhnih, 55 oziroma 2,5 % srednjih in 18 oziroma 0,8 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da je bilo poslovanje gospodarskih družb regije v letu 2021 uspešno. Obravnavane družbe so realizirale za 6,4 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih skoraj dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 6 % višji kot v letu 2020, predvsem zaradi višje rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Slednji so bili za 15 % višji kot v letu 2020, medtem ko je znašala rast prihodkov na tujih trgih 3 %. Skupni odhodki so se povečali za 5 % in so znašali 5,9  milijard evrov.

Presežek prihodkov nad odhodki, neto celotni dobiček, je znašal 564 milijonov evrov in je bil višji kot v letu 2020 za 13 %. Izid iz poslovanja je ostal na ravni leta 2020, izid iz financiranja in izid iz drugega delovanja sta se precej izboljšala.

Neto čisti dobiček družb je bil za 13 % višji kot v letu 2020, za leto 2021 je znašal 481 milijonov evrov.

Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.610 družb v znesku 495 milijonov evrov, negativnega pa 557 družb v znesku 14 milijonov evrov. V družbah, ki so izkazale čisti dobiček je bilo približno 26,8 tisoč zaposlenih, v družbah s čisto izgubo pa približno 1,6 tisoč zaposlenih.

Upoštevajoč velikostne skupine družb so največji delež neto čistega dobička, 73 %, izkazale velike družbe. Te so tudi najbolj vplivale na izkazano rast neto čistega dobička vseh družb. Velike družbe so zmanjšale izkazan neto čisti dobiček za 8 %, srednje za 27 %, majhne za 35 % in mikro za 43 %. Upoštevaje kriterij glavne dejavnosti družbe pa so največ neto čistega dobička izkazale družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Družbe so v letu 2021 povečale neto dodano vrednost. Ustvarile so jo za 1,8 milijarde evrov oziroma za 3 % več kot v letu 2020. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 64 tisoč evrov.

Število zaposlenih v družbah se je povečalo. V letu 2021 je bilo v njih v povprečju, upoštevaje delovne ure, 28,4 tisoč zaposlenih oziroma za 800 več kot v letu 2020. Najbolj se je povečalo število zaposlenih v družbah, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnosti (za 500) in v družbah z glavno dejavnostjo Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 170). 

Povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije je znašala 2.110 evrov in je bila višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.901 evro. Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto, ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2.376 evrov. V ostalih občinah regije so bile povprečne plače nižje od povprečja regije. Višjo povprečno bruto plačo od povprečja Slovenije pa so izplačevale družbe v občini Šentjernej.

 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2021 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.613 podjetnikov v regiji, ki so v letu 2021 povečali svoje prihodke za 21 %. Izkazali so za 349 milijonov evrov prihodkov, 325 milijonov evrov odhodkov in 23,7 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Prihodke so dosegli pretežno s prodajo na domačem trgu, najpogosteje so dejavnost izvajali sami, v povprečju pa so zaposlovali 2,4 tisoč ljudi, katerih povprečna plača je znašala 1.245 evrov. 

 

Zadruge

 

13 zadrug v regiji, ki so imele v povprečju 427 zaposlencev, je za leto 2021 izkazalo 116,2 milijonov evrov prihodkov (od katerih se skoraj vsi nanašajo na 2 zadrugi, ki ju uvrščamo med velike), ki so bili višji za 21 % kot v letu 2020. Prav tako so bili za 21 % višji tudi skupni odhodki, ki so znašali 115,6 milijonov evrov. Zadruge so leto 2021 zaključile z neto čistim dobičkom v znesku 568 tisoč evrov. V regiji je zadolženost zadrug bistveno višja kot zadolženost družb, delež kapitala v virih sredstev zadrug ob koncu leta je znašal le 38,6 %.

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2021)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.721 77,6 3.278 11,5 302.038 4,8
Male 425 19,2 6.820 24,0 1.075.574 17,2
Srednje 55 2,5 5.035 17,7 984.049 15,7
Velike 18 0,8 13.265 46,7 3.897.621 62,3
Skupaj 2.219 100,0 28.398 100,0 6.259.282 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Več kot polovico poslovnih prihodkov, 4.199 milijonov evrov, so družbe Dolenjske in Bele krajine ustvarile s prodajo na tujem trgu, od tega pretežni del na trgih EU (3.315 milijonov evrov), s prodajo na domačem trgu pa so ustvarile 2.060 milijonov evrov prihodkov. V primerjavi z letom 2020 so se povečali tako prihodki od prodaje na domačem trgu kot tudi prihodki od prodaje na tujih trgih, prvi za 15 %, drugi pa za 3 %.

V regiji so družbe močneje usmerjene v izvoz kot v Sloveniji, saj so skoraj dve tretjini prihodkov ustvarile na tujih trgih, družbe v Sloveniji pa manj kot polovico, 43 %. Največji delež vseh prihodkov družb v regiji (75 %) in tudi vseh prihodkov, doseženih z izvozom, so realizirale družbe s sedežem v občini Novo mesto. 

Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo 821 družb. Od tega so velike družbe ustvarile 80 %, srednje 12 %, majhne 7 % in mikro družbe 1 %. Prihodke na tujem trgu je dosegla večina velikih in srednjih družb. 270 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem. Več kot polovica velikih družb je dosegla več prihodkov z izvozom kot s prodajo na domačem trgu. Največji delež (92 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, upoštevaje sedež družbe pa tiste s sedežem v novomeški občini (81 %). Navedeni podatki se bistveno ne razlikujejo glede na leto 2020.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2021

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 21/20SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 6.435 106 120.337 5,3
Odhodki v mio € 5.872 105 113.535

5,2

Neto celotni dobiček v mio € 564 113 6.802 8,3
Povprečno število zaposlenih 28.398 103 522.492
5,4
Število družb 2.219 101 69.076
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.810 103 27.721 6,5
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 63.735 90 53.057

 

Struktura dejavnosti

Ključni vpliv na izkazane prihodke imajo družbe, ki kot glavno dejavnost opravljajo predelovalne dejavnosti. Te družbe so realizirale slabe tri četrtine prihodkov družb v regiji, dobro desetino prihodkov so izkazale družbe v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, dobro petnajstino pa družbe v dejavnosti gradbeništva.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Na izkazane prihodke imajo največji vpliv družbe, katerih glavna dejavnost je proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov in proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic. Gre za 16 družb, ki so realizirale 7 % prihodkov vseh družb v regiji.

 

Statistika po dejavnosti (leto 2021)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
od prodaje v tisoč €
Delež
v %
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
493 22,2 2.070 7,3 702.308 11,2
Predelovalne dejavnosti
449 20,2 18.792 66,2 4.579.181 73,2
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
346 15,6 959 3,4 126.122 2,0
Gradbeništvo 265 11,9 2.255 7,9 396.724 6,3
Promet in skladiščenje 154 6,9 1.416 5,0 197.934 3,2
Ostale dejavnosti 512 23,1 2.906 10,2 257.012 4,1
Skupaj 2.219 100,0 28.398 100,0 6.259.281 100,0

 

Družbe v regiji so imele v letu 2021 pomembno nižjo rast gospodarske aktivnosti v primerjavi s slovenskimi družbami (slovenske družbe so prihodke povečale za 24 %, družbe v regiji pa za 6 %). Kljub temu pa so vrednosti kazalnikov financiranja, gospodarnosti, donosnosti in produktivnosti in dohodkovnosti za družbe v regiji ugodnejše kot za družbe v državi. Izjema je kazalnik prihodki na zaposlenega, ki je za družbe v državi ugodnejši kot za družbe v regiji. Zadolženost družb v regiji se je sicer povečala, še vedno pa so družbe v regiji precej manj zadolžene kot družbe v državi.