Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2018

Gospodarske družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2018 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.127 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.715 oziroma 80,6 % mikro družb, 347 oziroma 16,3 % majhnih, 48 oziroma 2,3 % srednjih in 17 oziroma 0,8 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da so obravnavane družbe realizirale za 6,3 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobri dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 10 % višji kot v letu 2017. Rast prihodkov od prodaje na domačem trgu je bila višja od rasti prihodkov od prodaje na tujih trgih. Skupni odhodki so se, enako kot prihodki, zvišali za 10 %, in so znašali 5,8 milijarde evrov.

Neto celotni dobiček (presežek prihodkov nad odhodki) je znašal 435 milijonov evrov in je bil za 15 % višji kot za leto 2017 zaradi boljšega izida iz poslovanja.

Izboljšal se je tudi neto čisti dobiček družb, za leto 2018 je znašal 402 milijonov evrov oziroma za 19 % več kot za leto 2017.

Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.601 družb v znesku 414 milijonov evrov, negativnega pa 463 družb v znesku 12 milijonov evrov. V primerjavi z letom poprej se je zmanjšalo tako število družb, ki so izkazale čisto izgubo, kot tudi znesek izkazane čiste izgube. V družbah, ki so izkazale čisto izgubo, je bilo v povprečju 1,1 tisoč zaposlenih.

Največji delež neto čistega dobička, 73 %, so izkazale velike družbe. Več neto čistega dobička kot v letu 2017 so izkazale vse velikostne skupine družb, največja rast pa je bila v mikro družbah. Upoštevaje kriterij glavne dejavnosti družbe, so največ neto čistega dobička, 81 %, izkazale družbe v predelovalnih dejavnostih. Družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, so izkazale dve tretjini neto čistega dobička.

Družbe so v letu 2018 povečale tudi neto dodano vrednost. Ustvarile so jo za 1,6 milijarde evrov oziroma za 11 % več kot v letu 2017. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 58 tisoč evrov, kar je bistveno več kot v državi, kjer so družbe v povprečju izkazale 44 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

V družbah se je pomembno povečalo tudi število zaposlenih. V letu 2018 je bilo v njih v povprečju, upoštevaje delovne ure, 27 tisoč zaposlenih oziroma za več kot 2 tisoč več kot v letu 2017. Najbolj se je povečalo število zaposlenih v družbah, ki se ukvarjajo z dejavnostmi proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 566), gradbeništvom (za 422), proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov in proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas. Povečale (za 4 %) so se tudi povprečne plače, in sicer je povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije znašala 1.846 evrov in je bila višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.652 evrov. Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto, ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2.070 evrov. Višje plače od povprečja družb v državi pa so izplačevale še družbe s sedežem v občinah Mirna in Šentjernej.

 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2018 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.775 podjetnikov v regiji, ki so izkazali za 325 milijonov evrov prihodkov, 302 milijonov evrov odhodkov in 23 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Prihodke so dosegli pretežno s prodajo na domačem trgu, najpogosteje so dejavnost izvajali sami, v povprečju pa so zaposlovali 2,5 tisoč ljudi.

 

Zadruge

 

16 zadrug v regiji, ki so imele v povprečju 498 zaposlencev, je za leto 2018 izkazalo 126 milijonov evrov prihodkov in odhodkov ter 25 tisoč evrov neto čiste izgube. 99 % prihodkov in odhodkov so realizirale 3 zadruge, ki sodijo v velikostni razred velikih in srednjih zadrug. Zadolženost zadrug je bila precej večja kot zadolženost družb in podjetnikov. Konec leta 2018 so med viri sredstev izkazale le 37,5 % kapitala, s katerim so pokrivale tri četrtine dolgoročnih sredstev in zalog.

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2018)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.715 80,6 3.327 12,3 294.358 4,8
Male 347 16,3 6.273 23,2 912.862 14,9
Srednje 48 2,3 4.574 16,9 808.126 13,2
Velike 17 0,8 12.864 47,6 4.100.552 67,0
Skupaj 2.127 100,0 27.038 100,0 6.115.898 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so dve tretjini poslovnih prihodkov (4.221 milijonov evrov) ustvarile s prodajo na tujih trgih, od tega pretežni del na trgih EU (3.529 milijonov evrov), s prodajo  na domačem trgu pa so ustvarile 1.894 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2017 so se prihodki od prodaje na domačem trgu povečali bolj kot prihodki od prodaje na tujih trgih, in sicer so se prvi povečali za 12%, drugi pa za 9 %.

Med izvoznice se je v letu 2018 vpisalo 734 družb, kar je 24 več kot v letu 2017. Od tega so velike družbe ustvarile 85 %, srednje 8 %, majhne 6 % in mikro 1 %. Največji delež (93 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti oziroma družbe s sedežem v novomeški občini (86 %). 253 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2018

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 18/17SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 6.272 110,0 100.854 6,2
Odhodki v mio € 5.837 110,0 95.923

6,1

Neto čisti dobiček v mio € 403 119,0 4.197 9,6
Povprečno število zaposlenih 27.038 108,0 503.326
5,4
Število družb 2.127 101,1 66.749
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.556 110,6 22.355 7,0
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 57.560 102,4 44.415

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 428 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 17.932 ljudi in realiziranih 75,6 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji.

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2018)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v tisoč €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 428 20,1 17.932 66,3 4.625.669 75,6
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 474 22,3 1.907 7,1 603.939 9,9
Gradbeništvo 244 11,5 2.048 7,6 344.112 5,6
Promet in skladiščenje 152 7,1 1.420 5,3 199.933 3,3
Ostale dejavnosti 829 39,0 3.731 13,7 342.245 5,6
Skupaj 2.127 100,0 27.038 100,0 6.115.898 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Poslovanje družb v regiji je tradicionalno boljše, pa tudi bolj stabilno od poslovanja družb v državi. Tako je bilo tudi v letu 2018, na kar kažejo vrednosti izbranih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in financiranja. Vrednosti vseh kazalnikov so za družbe v regiji ugodnejše kot za povprečje družb v državi.