Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2014

 

Kazalniki uspešnosti poslovanja naše regije so tudi v letu 2014 kazali višje vrednosti in odražajo uspešnejše poslovanje – boljšo gospodarnost, produktivnost in dobičkonosnost kapitala od slovenskih družb. Zadolženost regijskih družb je v povprečju manjša kot zadolženost slovenskih družb, poleg tega imajo tudi boljšo sestavo sredstev oziroma virov sredstev. Primerjava rezultatov po regijah kaže, da smo bili tudi v letu 2014 ena izmed najmočnejših regij. Kot običajno so k skupnemu rezultatu največ prispevale velike družbe.

Neto čisti dobiček vseh družb regije (2.053) je znašal 228 milijonov evrov in je bil za kar 21 % višji kot v letu 2013. Pri tem so družbe s sedežem na Dolenjskem izkazale 200 milijonov evrov neto čistega dobička, družbe z območja belokranjskih občin pa 8 milijonov evrov. Relativno se je najbolj povečal neto čisti dobiček srednjih družb, nominalno pa mikro družb, ki so za leto 2014 izkazale 23 milijonov evrov neto čistega dobička (za leto 2013 pa 6 milijonov evrov neto čiste izgube). Neto čisti dobiček velikih družb, ki predstavlja 76 % vsega neto čistega dobička, je bil za 2 % manjši kot v letu 2013.

V povprečju je bilo lani na zaposlenega ustvarjenih 55.200 evrov neto dodane vrednosti, kar je za 7,2 % več kot v letu 2013 in kar za 37 % več kot v družbah na ravni države, kjer je ta znašala 40.300 evrov.

Po stanju konec leta 2014 so družbe Dolenjske in Bele krajine s kapitalom financirale 82 % dolgoročnih sredstev. Delež kapitala v virih sredstev se od leta 2009 zvišuje in je v letu 2014 znašal 57 %, kar kaže na stabilnost poslovanja regije.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2014)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v mio €Delež v %
Mikro 1.899 92,5 5.186 24,2 522,5 12,9
Male 104 5,1 3.089 14,4 402,6 9,9
Srednje 31 1,5 3.100 14,5 474,7 11,7
Velike 19 0,9 10.033 46,9 2.648,5 65,4
Skupaj 2.053 100,0 21.407 100,0 4.048,3 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so 64 % čistih prihodkov od prodaje oziroma 2.577 milijonov evrov ustvarile s prodajo na tujih trgih, kar je v primerjavi z letom 2013 za 7 % več. Slednji so se povečali zaradi večjega izvoza v države EU (v državah EU je bilo doseženih za 13 % več, v državah izven EU pa za 8 % manj čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2013). Na domačem trgu je bilo realiziranih za 15 % več čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2013.

Na ravni države je bil delež čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih 35,4 %, kar je bistveno nižje kot v regiji. To kaže na večjo izvozno usmerjenost družb Dolenjske in Bele krajine kot družb na ravni Slovenije. K skupnim prihodkom od prodaje na tujih trgih družb v Sloveniji so družbe s področja Dolenjske in Bele krajine prispevale 9,2 %.

Med izvoznice se je v letu 2014 vpisalo 588 družb, kar je 28 več kot v letu 2013. Samo te družbe (izvoznice) so na tujih trgih ustvarile 68 % svojih prihodkov in zaposlovale 79 % vseh zaposlenih v regiji. Devet družb izvoznic z območja Dolenjske in Bele krajine, ki so po velikosti velike in so imele po več kot 10 milijonov evrov prihodkov, doseženih na tujih trgih, je v letu 2014 ustvarilo 86 % vseh prihodkov od prodaje na tujih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2014

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 14/13SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.222,8 106,9 79.449,0 5,3
Odhodki v mio € 3.973,8 106,2 78.119,4 5,1
Neto čisti dobiček v mio € 228,5 128,4 887,4 25,8
Povprečno število zaposlenih 21.407 100,6 432.906 4,90
Število družb 2.053 102,7 63.590 3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.182,6 107,9 17.456,4 6,8
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 55.200 107,2 40.300 137,0

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 404 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 13.889 ljudi in realiziranih 73,5 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji.

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2014)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v mio €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 404 19,7 13.889 64,9 2.975,0 73,5
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 474 23,1 1.575 7,4 394,4 9,7
Gradbeništvo 262 12,8 1.665 7,8 280,7 6,9
Ostale dejavnosti 913 44,5 4.278 20,0 398,3 9,8
Skupaj 2.053 100,0 21.407 100,0 4.048,3 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Dolenjske in belokranjske družbe so v letu 2014 ustvarile okrog 5 % prihodkov in odhodkov ter 7 % neto dodane vrednosti vseh družb v Sloveniji. Družbe v regiji so v letu 2014 prihodke in odhodke povečale bolj kot slovenske družbe, med prihodki pa so izkazale tudi bistveno večji del prihodkov od prodaje na tujem trgu kot družbe v Sloveniji, k čemur so najbolj prispevale velike družbe. 

Poslovanje družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2014 je bilo boljše od povprečja družb v državi (višje vrednosti kazalnikov uspešnosti poslovanja), zadolženost družb v regiji je bila nižja, več dolgoročnih sredstev je bilo financiranih z dolgoročnimi viri.