Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2016

Družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2016 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.096 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.930 oziroma 92,1 % mikro družb, 107 oziroma 5,1 % majhnih, 44 oziroma 2,1 % srednjih in 15 oziroma 0,7 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da so obravnavane družbe realizirale za 4,8 milijarde evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobri dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 7 % višji kot v letu 2015. Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih je bila višja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zvišali za 7 %, in so znašali 4,5 milijarde evrov.

Neto celotni dobiček (razlika med vsemi prihodki in odhodki) je znašal 288 milijonov evrov in je bil za 4 % višji kot za leto 2015. Poslovni izid je boljši kot leto poprej zaradi boljšega poslovnega izida iz financiranja.

Neto čisti dobiček družb za leto 2016 je znašal 267 milijonov evrov oziroma za 8 % več kot za leto 2015. Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.486 družb v znesku 276 milijonov evrov, negativnega pa 539 družb v znesku 8 milijonov evrov. V družbah, ki so izkazale čisto izgubo, je bilo v povprečju 805 zaposlenih. Dve tretjini neto čistega dobička so izkazale velike družbe. 

Družbe so v letu 2016 ustvarile za 1,2 milijarde evrov neto dodane vrednosti, približno enako kot leto prej.

V družbah DBK regije je bilo v letu 2016 v povprečju, upoštevaje delovne ure, 23.549 zaposlenih oziroma za 6 % več kot v letu 2015. V letu 2016 je povprečna mesečna plača v družbah DBK regije znašala 1.733 evrov in je bila višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.536 evrov. 

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2016)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.930 92,1 5.613 23,8 532.999 11,5
Male 107 5,1 2.928 12,4 415.768 9,0
Srednje 44 2,1 4.513 19,2 765.012 16,5
Velike 15 0,7 10.494 44,6 3.039.932 63,3
Skupaj 2.096 100,0 23.549 100,0 4.801.942 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so 68,3 % čistih prihodkov od prodaje oziroma 3.158 milijonov evrov ustvarile s prodajo na tujih trgih, kar je v primerjavi z letom 2015 za 7 % več. Slednji so se povečali zaradi večjega izvoza v države EU (v državah EU je bilo doseženih za 9 % več, v državah izven EU pa za 1 % več čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2015). Na domačem trgu je bilo realiziranih za 5 % več čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2015.

Na ravni države je bil delež čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih 39,2 %, kar je bistveno nižje kot v regiji. To kaže na večjo izvozno usmerjenost družb Dolenjske in Bele krajine kot družb na ravni Slovenije. 

Med izvoznice se je v letu 2016 vpisalo 685 družb, kar je 49 več kot v letu 2015. 

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2016

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 16/15SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.802 106,7 84.617 5,7
Odhodki v mio € 4.515 106,8 80.932 5,6
Neto čisti dobiček v mio € 267,2 109,2 3.187 8,4
Povprečno število zaposlenih 23.549 105,8 459.463 5,1
Število družb 2.096 100,5 65.603 3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.192 101,0 19.341 6,2
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 50.640 95,5 42.094

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 405 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 15.305 ljudi in realiziranih 75,0 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji.

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2016)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež 
v %
ZaposleniDelež 
v %
Čisti prihodki
v tisoč €
Delež 
v %
Predelovalne dejavnosti 405 19,3 15.305 65,0 3.471.109 75,0
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 473 22,6 1.723 7,3 476.214 10,3
Gradbeništvo 259 12,4 1.915 8,1 243.369 5,3
Ostale dejavnosti 959 45,7 4.606 19,6 436.373 9,4
Skupaj 2.096 100,0 23.549 100,0 4.627.065 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Kot že vrsto preteklih let, so družbe DBK regije tudi v letu 2016 poslovale boljše od povprečja družb v državi. Z izvozom so realizirale večji delež svojih prihodkov, bile so v povprečju manj zadolžene kot družbe v državi, imele pa so tudi boljšo sestavo sredstev oziroma virov sredstev.