Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2017

Družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2017 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.105 družb od 2.186. Med njimi je bilo glede na velikost 1.727 oziroma 82 % mikro družb, 314 oziroma 14,9 % majhnih, 48 oziroma 2,3 % srednjih in 16 oziroma 0,8 % velikih družb.

Zbirni podatki kažejo, da so obravnavane družbe realizirale za 5,8 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobri dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 20 % višji kot v letu 2016. Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih je bila višja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zvišali za 18 %, in so znašali 5,4 milijarde evrov.

Neto celotni dobiček (razlika med vsemi prihodki in odhodki) je znašal 406 milijonov evrov in je bil za 46 % višji kot za leto 2016. Poslovni izid je boljši kot leto poprej zaradi boljšega poslovnega izida iz poslovanja.

Neto čisti dobiček družb za leto 2017 je znašal 364 milijonov evrov oziroma za 41 % več kot za leto 2016 in je bil najvišji v zadnjih 5 letih. Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.544 družb v znesku 382 milijonov evrov, negativnega pa 492 družb v znesku 18 milijonov evrov. V družbah, ki so izkazale čisto izgubo, je bilo v povprečju  1,3 tisoč zaposlenih. Skoraj dve tretjini neto čistega dobička so izkazale velike družbe, ki so v primerjavi z letom 2016 neto čisti dobiček povečale za 60 %. Visoko rast neto čistega dobička so imele tudi mikro družbe, ki so izkazan neto čisti dobiček povečale za 27 %.

Družbe so v letu 2017 ustvarile za 1,4 milijarde evrov neto dodane vrednosti oziroma 19 % več kot v letu 2016.

V družbah DBK regije je bilo v letu 2017 v povprečju, upoštevaje delovne ure, 25 tisoč zaposlenih oziroma za 8 % več kot v letu 2016. V letu 2017 je povprečna mesečna plača v družbah DBK regije  znašala 1.773 evrov in je bila višja  od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.581 evrov. Višje plače od povprečja družb v državi so izplačevale družbe s sedežem v občini Novo mesto, Mirna in Šentjernej, v ostalih občinah pa so družbe izplačevale plače pod državnim povprečjem družb. 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2017 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.805 podjetnikov iz DBK regije, 113 manj kot za leto 2016, ki so izkazali za 296 milijonov evrov prihodkov, 275 milijonov evrov odhodkov in 21 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka,  v povprečju pa so zaposlovali 2,4 tisoč ljudi.

Zadruge

 

17 zadrug DBK regije, ki so zaposlovale v povprečju 507 zaposlencev, je za leto 2017 izkazalo 131 milijonov evrov prihodkov in 130,8 milijonov evrov odhodkov ter 107 tisoč evrov neto čistega dobička. 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2017)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.727 82,0 3.341 13,3 287.309 5,1
Male 314 14,9 5.766 23,0 797.970 14,3
Srednje 48 2,3 4.903 19,6 816.937 14,6
Velike 16 0,8 11.033 45,0 3.688.847 66,0
Skupaj 2.105 100,0 25.043 100,0 5.591.063 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Družbe Dolenjske in Bele krajine so 3.879 milijonov evrov ustvarile s prodajo na tujih trgih, od tega pretežni del na trgih EU (3.223 milijonov evrov), s prodajo  na domačem trgu pa so ustvarile 1.712 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2016 so se prihodki od prodaje na trgu EU povečali za 23 %, prihodki od prodaje na trgu izven EU za 21 %, prihodki od prodaje na domačem trgu pa za 17 %.

Med izvoznice se je v letu 2017 vpisalo 710 družb, kar je 25 več kot v letu 2016. Od tega so velike družbe ustvarile 85 %, srednje 9 %, majhne 5 % in mikro 1 %. Največji delež (94 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti oziroma družbe s sedežem v novomeški občini (86 %). 241 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2017

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 17/16SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 5.777 120,0 93.841 6,2
Odhodki v mio € 5.372 118,0 89.573

6,0

Neto čisti dobiček v mio € 364 141,0 3.622 10,0
Povprečno število zaposlenih 25.043 107,6 481.300
5,2
Število družb 2.105 100,4 66.470
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.407 118,0 20.770 6,8
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 56.221 110,0 43.145

 

Struktura dejavnosti

V regiji ima izmed vseh področij dejavnosti prevladujočo vlogo predelovalna dejavnost, tako po čistih prihodkih od prodaje, kot po številu zaposlenih in vrednosti sredstev. V 412 družbah s področja predelovalne dejavnosti je bilo zaposlenih 16.529 ljudi in realiziranih 76,1 % čistih prihodkov od prodaje vseh družb v regiji.

Upoštevaje znesek čistih prihodkov od prodaje, število zaposlenih in velikost premoženja so izkazale več kot 5-odstotni delež še družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter s področja gradbeništva. 

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2017)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v tisoč €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 412 19,6 16.529 66,0 4.252.803 76,1
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 477 22,7 1.796 7,2 538.885 9,6
Gradbeništvo 256 12,2 1.782 7,1 306.142 5,5
Ostale dejavnosti 960 45,5 4.936 19,7 493.233 8,8
Skupaj 2.105 100,0 25.043 100,0 5.591.063 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Kot že vrsto preteklih let, so družbe DBK regije tudi v letu 2017 poslovale boljše od povprečja družb v državi. Z izvozom so realizirale  67 % svojih prihodkov, vse družbe v državi pa skupaj 40 %. Bile so v povprečju manj zadolžene kot družbe v državi, imele pa so tudi boljšo sestavo sredstev oziroma virov sredstev.