Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2020

Gospodarske družbe

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2020 je z območja Dolenjske in Bele krajine predložilo 2.204 družb. Med njimi je bilo glede na velikost 1.736 oziroma 78,8 % mikro družb, 393 oziroma 17,8 % majhnih, 56 oziroma 2,5 % srednjih in 19 oziroma 0,9 % velikih družb.

Leto 2020 je bilo posebno leto, saj je bila razglašena epidemija, ki je vplivala na poslovanje gospodarskih družb in podjetnikov. Na nekatere je vplivala negativno, nekateri pa so v novo nastalih razmerah našli svojo tržno priložnost.

Zbirni podatki kažejo, da je bilo poslovanje gospodarskih družb regije v letu 2020 nekoliko manj uspešno kot v preteklih letih. Obravnavane družbe so realizirale za 6,1 milijard evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. S prodajo na tujih trgih je bilo ustvarjenih dobri dve tretjini vseh prihodkov družb, najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). Realizirani prihodki so bili za 8 % nižji kot v letu 2019. Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih je bila za 1 odstotno točko nižja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zmanjšali za 8 % in so znašali 5,6 milijard evrov.

Presežek prihodkov nad odhodki, neto celotni dobiček, je znašal 496 milijonov evrov in je bil nižji kot v letu 2019 za 3 %. Izid iz poslovanja se je izboljšal za 10 %, izid iz financiranja in izid iz drugega delovanja sta se pa zmanjšala.

Neto čisti dobiček družb je bil za 6 % nižji kot v letu 2019, za leto 2020 je znašal 424 milijonov evrov.

Pozitiven rezultat, čisti dobiček, je izkazalo 1.463 družb v znesku 441 milijonov evrov, negativnega pa 674 družb v znesku 18 milijonov evrov. V družbah, ki so izkazale čisti dobiček je bilo približno 23 tisoč zaposlenih, v družbah s čisto izgubo pa približno 5 zaposlenih.

Upoštevajoč velikostne skupine družb so največji delež neto čistega dobička, 78 %, izkazale velike družbe. Te so tudi najbolj vplivale na izkazano rast neto čistega dobička vseh družb. Velike družbe so zmanjšale izkazan neto čisti dobiček za 5 %, mikro za 22 %, majhne 13 % in srednje družbe za 2%. Upoštevaje kriterij glavne dejavnosti družbe pa so dobre štiri petine neto čistega dobička izkazale družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Družbe so v letu 2020 povečale neto dodano vrednost. Ustvarile so jo za 1,8 milijarde evrov oziroma za 3 % več kot v letu 2019. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 63 tisoč evrov.

V družbah se je zmanjšalo število zaposlenih. V letu 2020 je bilo v njih v povprečju, upoštevaje delovne ure, 27,7 tisoč zaposlenih oziroma za 856 manj kot v letu 2019. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v družbah, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnosti (za 836) in z gostinstvom (za 104). 

Povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije je znašala 2.038 evrov in je bila višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.774 evrov. Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto (te družbe so imele tudi največje povečanje števila zaposlenih), ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2.326 evrov. V ostalih občinah regije so bile povprečne plače nižje od povprečja regije. Višjo povprečno bruto plačo od povprečja Slovenije pa so izplačevale družbe v občini Šentjernej.

 

Samostojni podjetniki

 

Za leto 2020 je podatke iz letnih poročil predložilo 2.648 podjetnikov v regiji, ki so izkazali za 302 milijonov evrov prihodkov, 283 milijonov evrov odhodkov in 19 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Prihodke so dosegli pretežno s prodajo na domačem trgu, najpogosteje so dejavnost izvajali sami, v povprečju pa so zaposlovali 2,5 tisoč ljudi.

 

Zadruge

 

14 zadrug v regiji, ki so imele v povprečju 441 zaposlencev, je za leto 2020 izkazalo 111 milijonov evrov prihodkov (od katerih se skoraj vsi nanašajo na 3 zadruge, ki jih uvrščamo med srednje ali velike), ki so bili nižji za 12 % kot v letu 2019. Prav tako so bili za 11 % nižji tudi skupni odhodki, ki so znašali 112 milijonov evrov. Zadruge so leto 2020 zaključile z neto čisto izgubo v znesku 365 tisoč evrov. V regiji je zadolženost zadrug bistveno višja kot zadolženost družb, delež kapitala v virih sredstev zadrug ob koncu leta je znašal le 35 %.

 

Spodaj navajamo nekaj razčlenjenih podatkov za gospodarske družbe. 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2020)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v tisoč €Delež v %
Mikro 1.736 78,8 3.188 11,5 279.298 4,7
Male 393 17,8 6.584 23,8 849.733 14,4
Srednje 56 2,5 4.848 17,5 887.010 15,0
Velike 19 0,9 13.091 47,2 3.888.176 65,9
Skupaj 2.204 100,0 27.712 100,0 5.904.216 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Več kot polovico poslovnih prihodkov, 4.090 milijonov evrov, so družbe Dolenjske in Bele krajine ustvarile s prodajo na tujem trgu, od tega pretežni del na trgih EU (3.313 milijonov evrov), s prodajo na domačem trgu pa so ustvarile 1.815 milijonov evrov prihodkov. V primerjavi z letom 2019 so se prihodki od prodaje na tujih trgih zmanjšali, prav tako tudi prihodki od prodaje na domačem trgu, in sicer so se prvi zmanjšali za 8 %, drugi pa za 7 %.

V regiji so družbe močneje usmerjene v izvoz kot v Sloveniji, saj so dve tretjini prihodkov ustvarile na tujih trgih, družbe v Sloveniji pa manj kot polovico, 41 %. Največji delež vseh prihodkov družb v regiji (75 %) in tudi vseh prihodkov, doseženih z izvozom, so realizirale družbe s sedežem v občini Novo mesto. 

Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu je ustvarilo 788 družb. Od tega so velike družbe ustvarile 83 %, srednje 10 %, majhne 5 % in mikro družbe 1 %. Prihodke na tujem trgu je dosegla večina velikih in srednjih družb. 269 družb je izkazalo večje prihodke od prodaje na tujem trgu kot na domačem. Več kot polovica velikih družb je dosegla več prihodkov z izvozom kot s prodajo na domačem trgu. Največji delež (93 %) tovrstnih prihodkov so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, upoštevaje sedež družbe pa tiste s sedežem v novomeški občini (86 %). Navedeni podatki se bistveno ne razlikujejo glede na leto 2019.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2020

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 20/19SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 6.102 93 97.522 6,3
Odhodki v mio € 5.606 92 93.928

6,0

Neto celotni dobiček v mio € 496 97 3.594 13,8
Povprečno število zaposlenih 27.712 96,4 509.700
5,4
Število družb 2.204 102,6 68.125
3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.756 102,4 24.038 7,3
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 63.365 106,2 47.161

 

Struktura dejavnosti

Ključni vpliv na izkazane prihodke imajo družbe, ki kot glavno dejavnost opravljajo predelovalne dejavnosti. Te družbe so realizirale tri četrtine prihodkov družb v regiji, desetino prihodkov so izkazale družbe v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, dobro dvajsetino pa družbe v dejavnosti gradbeništva.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto). Na izkazane prihodke imajo največji vpliv družbe, katerih glavna dejavnost je proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov in proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic. Gre za 16 družb, ki so realizirale 77 % prihodkov vseh družb v regiji.

 

Statistika po dejavnosti (leto 2020)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
od prodaje v tisoč €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 446 20,2 18.388 66,4 4.440.720 75,2
Trgovina, vzdrževanje in popravila mot. vozil 491 22,3 2.021 7,3 638.321 10,8
Gradbeništvo 264 12,0 2.222 8,0 339.511 5,8
Promet in skladiščenje 161 7,3 1.455 5,2 176.671 3,0
Ostale dejavnosti 842 38,2 3.626 13,1 308.993 5,2
Skupaj 2.204 100,0 27.712 100,0 5.904.216 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Poslovanje družb v regiji je tradicionalno boljše, pa tudi bolj stabilno od poslovanja družb v državi. Tako je bilo tudi v letu 2020, na kar kažejo vrednosti izbranih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in financiranja. Vrednosti vseh kazalnikov so za družbe v regiji ugodnejše kot za družbe v državi. Zadolženost družb v regiji se je zmanjšala, družbe v regiji so precej manj zadolžene kot družbe v državi.