Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti

 

SRC-EDIH: Evropsko digitalno inovacijsko stičišče v Novem mestu. Gospodarskim družbam, podjetnikom in javnim ustanovam pomaga pri procesu digitalne preobrazbe.

 

Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (projekt POLET)

 

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje

 

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj(projekt NAPREJ)

 

Kompetenčni center za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE – S4)

V začetku leta 2017 smo kot nosilni partner skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 31 drugimi partnerji iz cele Slovenije uspešno kadidirali na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s projektom vzpostavitve Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE – S4), ki je nadaljevanje prvega projketa KoCKE.

Projekt sta sofinancirala republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu

Julija 2015 smo kot partner začeli s sodelovanjem v projektu APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016.

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa bodo izvedene številne izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

O poteku projekta vas bomo obveščali sproti na spletni strani http://app-zdm.si, prav tako vas bomo povabili k sodelovanju pri posameznih projektnih dejavnostih. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja aktivne populacije.

Projekt APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu

Julija 2015 smo kot partner pričeli s sodelovanjem v projektu »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016.

Namen projekta je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta bodo izvedene številne informativno-promocijske aktivnosti, kot so organizacija novinarske konference, strokovnih regijskih posvetov in nacionalnega posveta, izdajanje spletnega newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu ter izvedba natečaja za delodajalce za izbor inovativnih in učinkovitih dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu. 

O projektu vas bomo sproti obveščali, prav tako vas bomo povabili k sodelovanju pri posameznih projektnih aktivnostih. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Aktualne aktivnosti spremljajte na spletni strani www.zdravi-in-uspesni.si, na družbenem omrežju Facebook (profil Zdravi in uspešni) ali na Twitterju pod geslom @Zdravi_Uspesni.

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE)

Kot nosilni partner smo skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in 22 drugimi partnerji iz cele Slovenije na razpisu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje uspešno kandidirali s projektom vzpostavitve Kompetenčnega centra kemijske industrije (KoCKE).

Partnerstvo je poleg 20 podjetij, od tega jih je bilo 7 iz naše regije, sestavljalo še ZKI, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije ter Visoka šola za tehnologijo polimerov.

Kompetenčni center bo nudil dodatno izobraževanje na področju kemijske industrije, najprej za partnerje projekta, kasneje pa tudi širše. Pojem kemijska industrija zajema dejavnosti kemije, farmacije ter plastike in gume. Projekt spodbuja izmenjavo znanja in prenos dobrih praks, ki pomenita in prinašata stroškovno učinkovit izobraževalni proces, ki bo dvignil kakovost kadrov in s tem prispeval k večji konkurenčnosti podjetij panoge. Za regijo to pomeni dvig kakovostnega kadra v panogi, ki v regiji ustvari največ prihodkov. Hkrati pomeni povečanje konkurenčnosti gospodarstva in dolgoročno rast, kar se sklada s poslanstvom GZDBK – ustvarjanje poslovnih priložnosti za jutri.


POZA - Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih

Projekt POZA vsebuje sklop izobraževalno-vzgojnih aktivnosti, o preprečevanju, obvladovanju in zmanjševanju absentizma, namenjene delodajalcem in delavcem. To so delavnice, seminarji, posveti, okrogle mize in oblikovanje priročnika modela POZA na podlagi pilotnega testiranja v delovnem okolju.

Z aktivnostmi pri projektu POZA spodbujamo gospodarske subjekte, da znajo na zdravje zaposlenih pogledati širše kot le na odsotnost zaradi bolezni in s tem preprečevati in zmanjševati zdravstveni absentizem v delovnih okoljih.

Vsebine izobraževalno-vzgojnih aktivnosti se posvečajo zdravemu načinu življenja, prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika, ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje zaposlenih.

Projekt POZA je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen in cilji projekta »
Aktualno »
Fotogalerija »
Kontakti »

 

POT - Pomagajmo Odkrivati Talente

S projektom POT želimo mladim približati tehniške veščine, izobraževalne možnosti tehniških znanj in možnosti nadaljnje zaposlitve v tej stroki. Hkrati želimo povezati dejavnosti podjetij, strokovnjakov, dijakov, učencev in zaposlenih na osnovnih šolah skozi različne aktivnosti neformalnega izobraževanja (delavnice, tekmovanja, ekskurzije idr.). Tako bodo učenci lahko spoznavali, da je tehnika na eni strani zanimiva in uporabna ter da pripomore h kakovostnejšemu življenju. V prihodnosti pa lahko s tovrstnim znanjem dobijo primerno in perspektivno zaposlitev, s katero lahko vplivajo na razvoj podjetij in so pri  tem inovativni ter uspešni.

K sodelovanju so vabljene vse dolenjsko belokranjske osnovne šole in druge vzgojno izobraževalne inštitucije ter vsi tisti, ki želijo z nami udejanjati poslanstvo projekta POT. Namero o sodelovanju so nam že potrdile osnovne šole Dragatuš, Mirna Peč, Stopiče in Šmihel.

Poslanstvo »
Aktualno »
Fotogalerija »
Kontakti »